Regional information

Nyheter 2022

En del av spilloljan försvinner utan återvinning - en risk för miljön

Spillolja som finns på fel plats förorenar vatten och jordmån och förbränning av oljan orsakar utsläpp. Dessutom går återvinningens fördelar förlorade eftersom spillolja kan återvinnas oändligt många gånger och återanvändas som smörjmedel.

Spillolja uppstår bland annat i lantbruksföretag och bilverkstäder. Lagring, förbränning och handel med spillolja utan tillstånd är olagligt och ofta också ett miljöbrott. Också en liten mängd oljeavfall på fel ställe förorenar snabbt både marken och ytvattnet eller grundvattnet. En liter spillolja är tillräcklig för att förstöra en miljon liter vatten. Om olja förbränns i olämpliga förbränningsanläggningar, kan tungmetaller, skadliga föreningar och cancerframkallande mikropartiklar komma ut i luften.

Företag kan leverera spillolja för återvinning till företag inom avfallsbranschen. I Finland erbjuds avhämtningstjänst för spillolja av flera företag, av vilka en del är lokala och en del är verksamma på riksnivå. Spillolja får överlåtas endast till aktörer som enligt miljötillståndet har rätt att ta emot sådant avfall. Den som överlåter spillolja är ansvarig för att se till att den som samlar in spillolja har tillstånd att göra det. 

Spillolja som uppkommer inom jord- och skogsbruket kan levereras till kommunens mottagningsplats om mängden avfallsolja är liten. Hushållen kan leverera avfallsolja till kommunens mottagningsplats för farligt avfall.

Läs mera

En del av spilloljan försvinner utan återvinning - en risk för miljön (miljöministeriets meddelade 17.3.2023, ym.fi)