Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin vuonna 2016 lähes 88 milj. euroa (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan, maaseudun ja ympäristön kehittämistä rahoitettiin vuonna 2016 yhteensä lähes 88 miljoonalla eurolla. Yritysten kehittämishalukkuus jatkui hyvänä ja pitkään odotettu maaseuturahoitus käynnistyi täydessä laajuudessaan. Työllisyysmäärärahoja oli käytössä edellisvuotta enemmän. Tiedot ilmenevät Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsauksesta.

Työllisyysmäärärahoja käytössä edellisvuotta enemmän

Työllisyyden hoitoon, yrittäjyyden edistämiseen ja osaamiseen osoitettuja määrärahoja oli käytettävissä vajaat 42 miljoonaa euroa. Suurimmat erät olivat työvoimakoulutuksen hankinta ja palkkatuki yksityiselle sektorille. Kaikkiaan määrärahaa oli käytettävissä reilut kolme miljoonaa enemmän kuin edellisvuonna. Tukityöllistämiseen kohdistettiin viisi miljoonaa enemmän aiempiin vuosiin verrattuna ja vastaavasti työvoimakoulutuksen osuutta pienennettiin reilulla kahdella miljoonalla. Ammatillisen työvoimakoulutuksen hankinnoissa painotettiin palvelutyön, terveydenhuolto- ja sosiaalialan sekä eri teollisuusalojen työtehtäviin tähtäävää koulutusta. Kolmannen sektorin toimijoiden toteuttamia työllisyyspoliittisia hankkeita rahoitettiin erityisesti nuorten ja pitkään työttömänä olleiden tilanteen parantamiseksi. Tähän suunnattua rahaa oli kuitenkin käytettävissä miljoonan verran vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Yritysten kehittämishalukkuus hyvällä tasolla

Tekesin rahoitus Päijät-Hämeessä oli vuonna 2016 yhteensä noin 4,9 milj. euroa. 97 hankkeesta yksi oli tutkimushanke kaikkien muiden ollessa yrityshankkeita. Kanta-Hämeessä Tekesin rahoitus oli vuonna 2016 yhteensä noin 2,7 milj. euroa. Yrityshankkeita oli 48 kappaletta ja tutkimushankkeita 3. Syksyllä käyttöön otettu innovaatioseteli on herättänyt runsaasti uusia asiakkaita tekemään pieniä selvityksiä tai käynnistämään tuotekehitystä. Kysyntä on kasvanut Tekesin uusien rahoitustuotteiden myötä, mutta samanaikaisesti rahoitettujen hankkeiden koko on pienentynyt. Molemmissa maakunnissa Tekesin rahoitus jäikin edellisvuotta matalammalle tasolle. Odotusarvona kuitenkin on, että pienten hankkeiden jatkeeksi odotetaan isompia rohkeita avauksia kehityshankkeiden muodossa. Rahoitetuissa hankkeissa eri toimialat olivat tasaisesti edustettuina.

Hämeen ELY-keskus myönsi Hämeen maakuntiin yritysrahoitusta noin 2,90 miljoonaa euroa ja lisäksi yritysten toimintaympäristön kehittämiseen myönnettiin rahoitusta 0,63 milj. euroa. Rahoituksesta suurin osa, noin puolet, kohdistui pk-yritysten kansainvälistymiseen ja neljännes rahoituksesta myönnettiin tuotteiden, palvelujen ja tuotannon kehittämiseen. Energia- ja materiaalitehokkuuden osuus hankkeissa oli yllättävän alhainen, vaikka alue tunnetaankin cleantechin kehittäjä- ja osaamisalueena. Teollisuuden toimialan osuus myönnetystä kehittämisavustuksesta oli noin puolet ja palvelusektorin toimialojen osuus oli kolmannes. Myönnetyn avustuksen keskimäärä on noussut edellisvuoteen verrattuna, joka tukee viime aikoina uutisoituja pk-yrityksien parantuneita tulevaisuuden odotuksia ja näkymiä.

Monipuolisia ESR-hankkeita Hämeeseen

Vuonna 2016 Hämeessä käynnistettiin useita hyvin erityyppisiä ESR -hankkeita. Hankkeissa korostuu erityisesti tuki, jota nuoret tarvitsevat koulutuksesta koulutukseen tai työelämään siirtyessään. Myös valtakunnallista rahoitusta saatiin Hämeeseen kiitettävästi.

Maaseuturahoitus käynnistyi koko laajuudessaan

Maatalouden investointien osalta vuosi 2016 oli ohjelmakauden toteuttamisessa ensimmäinen kokonainen vuosi. Maatalouden vaikea taloudellinen tilanne ei näyttäytynyt investointihalukkuuden vähenemisenä Hämeen ELY-keskuksen alueella. Alkuvuosi oli hakemusten osalta erittäin vilkasta ja silloin haettiin tukea myös isoihin investointeihin. Erityisesti vuoden aikana ilahdutti se, että Hämeeseen rakennettiin kokonaan uusia lypsykarjanavettoja kolme kappaletta, joista yksi huomattavan suuri neljän lypsyrobotin yksikkö. Lisäksi tukea myönnettiin useisiin lypsykarjanavetan laajennus- ja peruskorjausinvestointeihin. Myös lihakarjapuolella rakennettiin kokonaan uusia emolehmäpihattoja neljä, joista peräti kolme luomutuotantoon. Kotieläintilojen tuotantorakennusten investoinnissa uusina kohteina nousivat esiin aurinkoenergian tuottamiseen liittyvät investoinnit. 

Myös Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman päätöksenteko käynnistyi vuoden 2016 aikana. Hankerahoitusta kohdennettiin Hämeen maaseutusuunnitelman painopistealueisiin. Erityisesti ruokaketjun, energia-alan sekä matkailun kehittämiseen panostettiin. Yritysrahoitus saatiin hyvin liikkeelle ja rahoitusta kohdennettiin monipuolisesti pienten yritysten erilaisten investointihankkeiden rahoittamiseen. Elintarvikeyritysten ja puutoimialan investointeja tuettiin useita. Leader-ryhmien rahoitus kohdentui erilaisiin yhteisöllisiin kylien kehittämishankkeisiin ja yleishyödyllisiin investointihankkeisiin. Myös Leader-ryhmien kautta myönnettiin yritystukia, jotka täydensivät ELY-keskuksen myöntämää yritystukea.

Ympäristön tilan paranemista edistettiin rahoituksella

Ympäristön tilaa parantaviin hankkeisiin myönnettiin vuoden 2016 aikana vajaat 1,7 milj. euroa. Rahoituksella avustettiin mm. vesistö- ja valuma-aluekunnostusten suunnittelua ja toteutumista, haja-asutuksen jätevesien käsittelyn neuvontaa, vesihuollon edistämistä ja pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laadintaa. METSO-ohjelman rahoituksella hankittiin maata luonnonsuojelutarkoituksiin (22 ha) ja perustettiin korvausta vastaan yksityisiä luonnonsuojelualueita (222 ha).

 

Lisätietoja: Hämeen ELY-keskus

Johtaja Tommi Muilu, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 206
Rahoitus työllisyyden edistämiseen: Yksikön päällikkö Jarmo Paukku, puh. 0295 025 083
Yritysrahoitus: Yksikön päällikkö Sinikka Kauranen, 0295 025 151
Tutkimus- ja kehittämistoiminta/Tekes: Asiantuntija Markku Mäkelä, Tekes, puh. 0295 055247
Hankerahoitus ESR: Yksikön päällikkö Sinikka Kauranen, 0295 025 151
Maatilojen kehittäminen: Yksikön päällikkö Kari Kivikko, puh. 0295 025 060
Maaseudun kehittäminen: Kehittämispäällikkö Timo Kukkonen, puh. 0295 025 065
Ympäristö: Johtava vesitalousasiantuntija Timo Virola, puh. 0295 025 245

Viestintä: Erikoissuunnittelija Sanna Paakkunainen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 159
 


Regional information