Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa (Hämeen ELY-keskus)

Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan ja ympäristön kehittämistä rahoitettiin vuoden 2015 aikana yhteensä lähes 72 miljoonalla eurolla. Suurin osa rahoituksesta suuntautui työllisyyden edistämiseen. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus oli hyvässä vauhdissa. Tiedot ilmenevät Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsauksesta.

Työllisyysvaroissa niukkuutta

Työllisyyden hoitoon, yrittäjyyden edistämiseen ja osaamiseen osoitettujen määrärahojen taso on ollut laskussa koko maassa; Hämeessä oli vuonna 2015 käytettävissä rahoitusta noin 5,8 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Ammatillisen työvoimakoulutuksen hankinnoissa painotettiin palvelutyön, terveydenhuolto- ja sosiaalialan sekä eri teollisuusalojen työtehtäviin tähtäävää koulutusta. Kolmannen sektorin toimijoiden toteuttamia työllisyyspoliittisia hankkeita rahoitettiin lähes edellisen vuoden tapaan erityisesti nuorten ja pitkään työttömänä olleiden tilanteen parantamiseksi. Työllistymismäärärahoista reilu 11 miljoonaa euroa käytettiin työmarkkinatukea vähintään 300 työttömyyspäivältä saaneisiin.

Yritysten kehittämishalukkuus säilynyt hyvänä

Tekes rahoitti vuonna 2015 tutkimus- ja tuotekehitysprojekteja Kanta-Hämeessä 5,96 miljoonalla eurolla ja Päijät- Hämeessä 8,46 miljoonalla eurolla. Kanta-Hämeessä rahoitusta kohdistui eniten metalli-, ict- ja tietoliikennealoille sekä cleantechiin. Vastaavasti Päijät-Hämeessä kunnostautuivat metalliteollisuus, kone- ja laiterakennus sekä cleantech.

Yritysten kehittämishankkeisiin Hämeen ELY-keskus myönsi Hämeen maakuntiin rahoitusta noin 2,85 miljoonaa euroa. Rahoituksesta kaksi kolmasosaa kohdistui pk-yritysten kansainvälistymisen ja kasvun edistämiseen, mikä olikin määritelty rahoitusstrategian painopisteeksi. Loppuosa rahoituksesta kohdistui uuden liiketoiminnan luomiseen, osaamisen vahvistamiseen ja tuottavuuden nostamiseen. Nuorten alle 5 vuotta toimineiden yritysten osuus oli Kanta-Hämeessä merkittävä eli lähes puolet rahoituksen saajista. Päijät-Hämeessä nuoria yrityksiä oli vain neljännes rahoituksen saajista. Teollisuuden osuus myönnetystä kehittämisavustuksesta oli noin puolet, informaatio ja viestintätoimialan ollessa toimialoista toiseksi suurin rahoituksen saaja.

EU:n rakennerahastovarojen käyttö vauhdittui

Rakennerahastokausi 2014 – 2020 käynnistyi rahoituksen osalta täydellä teholla vasta vuoden 2015 alussa. Käynnistyminen näkyy alueella mm. Euroopan Sosiaalirahaston osarahoittamien hankkeiden hakuprosessien käynnistymisenä ja tavanomaista suurempana päätösmääränä vuoden 2015 aikana. Yritystukipäätöksiä voitiin tehdä jo vuoden 2014 puolella, mutta siltäkin osin toiminnan käynnistymisen painopiste oli vuodessa 2015.  Rahoituskehykset ovat Etelä-Suomen alueella aiempia rahoituskausia pienempiä, joten jatkossa rahoituksen volyymi tulee tasaantumaan.

Ensimmäiset maaseutuohjelman (2014-2020) rahoituspäätökset tehtiin syyskuussa

Maaseutuohjelman (2014–2020) investointi-, yritys- ja hanketukien haut avautuivat vaiheittain alkuvuonna 2015. Ensimmäiset maaseutuohjelman rahoituspäätökset maatilojen investointitukiin tehtiin syyskuussa. Maatalouden investointitukia ja nuoren viljelijän aloitustukia myönnettiin avustuksina yhteensä 2,2 miljoonaa euroa ja korkotukilainoina 3,6 miljoonaa euroa.

Hanke- ja yritystukien osalta päätöksenteko alkoi ennakko-odotuksista huolimatta vasta 2016. Hanketukien kahdessa ensimmäisessä valintajaksossa haettiin Hämeen ELY-keskukselta hanketukia yhteensä 10,5 miljoonaa euroa. Yritystukia haettiin vuoden 2015 aikana yhteensä 2,23 miljoonaa euroa noin 10 miljoonan euron kustannuksiin.

Ympäristöhankkeilla tuettiin ympäristön tilan parantumista

Ympäristöhankkeisiin käytettiin vuoden 2015 aikana noin 2,65 miljoonaa euroa. Ympäristörahoituksella avustettiin mm. Kanta- ja Päijät-Hämeen vesistö- ja valuma-aluekunnostusten suunnittelua ja toteutumista, haja-asutuksen jätevesien käsittelyn neuvontaa, vesihuollon edistämistä ja pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laadintaa.

Lisätietoja: Hämeen ELY-keskus

Ylijohtaja Pekka Savolainen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 171
Erikoissuunnittelija Sanna Paakkunainen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 159

 


Regional information