Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Samråd om förslaget till nationellt värdefulla landskapsområden (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Uppdateringen av nationellt betydelsefulla landskapsområden är färdig. Samråd om miljöministeriets förslag ordnas 18.1–19.2.2016.


Luopajärvi, Kurikka

Vad

De nationellt värdefulla landskapsområdena hör till de mest representativa kulturlandskapen på landsbygden och deras värde bottnar i en mångsidig kulturpåverkad natur, ett vårdat odlingslandskap och ett traditionellt byggnadsbestånd. I urvalet av nationellt värdefulla landskapsområden framhävs sådana livskraftiga landskapshelheter som bevarat sin traditionella form och som har en mångsidig natur och ett mångsidigt kulturarv, inklusive de byar, naturområden och historiska objekt som är belägna på områdena.

Varför

Med landskapsområdena vill man säkerställa att representativa och livskraftiga landsbygdslandskap bevaras. Metoderna för att värna om landskapen baserar sig på frivillighet, olika stödsystem och planering av markanvändningen. Landskapsområdena märks ut i landskapsplanerna som en anvisning för den planläggning som görs på lägre nivå. I landskapsområdena kan det på lokala initiativ inrättas landskapsvårdsområden enligt naturvårdslagen. Även de rättsakter som rör miljöersättningar till jordbruket och olika slag av projektfinansiering är viktiga för landskapsvården i landskapsområdena. Fastställandet av landskapsområden bidrar till att målen i den europeiska landskapskonventionen förverkligas.


Vattaja, Karleby

Vad ändras

En lista över nationellt värdefulla landskapsområden har skrivits in i statsrådets principbeslut från år 1995, enligt vilket det i dagens läge finns 156 nationellt värdefulla landskapsområden i Finland. Eftersom landsbygden, landsbygdsnäringarna och de rättsakter som styr landskapsvården och kunskapen om landskapen har förändrats efter beslutet, startade miljöministeriet år 2010 en nationell inventering av landskapsområdena. Förslaget som nu läggs fram till påseende grundar sig på inventeringarna som har gjorts i landskapen under åren 2010–2015 och områdesurvalet, värdeklassificeringarna och avgränsningarna har setts över. I den nya inventeringen har man utöver odlingslandskap även beaktat kulturlandskap som hänför sig till skärgårdsnäringarna, skogsbruk, vildmark och renskötsel.

I den framlagda uppdaterande inventeringen föreslås 183 objekt till nationellt betydelsefulla landskapsområden. I gruppen ingår 59 nya områden. I Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten gäller samrådet 20 objekt. Enligt förslaget är Harrström ådals kulturlandskap, Kvarkens skärgårdslandskap, Kimo-, Purmo- och Perho ådals odlingslandskap samt Vattaja strandlandskap nya landksapsområden. Bland de gamla landskapsområdena är Åminne i Malax och områdena i Gamla Vasa på väg att gallras bort, utöver vilket de gamla landskapsområdenas gränser har justerats. På Finlands miljöcentrals webbplats kan man bekanta sig med ändringarna:

http://syke.maps.arcgis.com/apps/PublicInformation/index.html?appid=0b4ebad1b3a440d89bed0218bca3ea7b


Kvarkens skärgård

Hur kan du påverka

Invånare, markägare och andra parter i områdena har möjlighet att säga sin åsikt om förslagen till landskapsområden. Samrådet inleds 18.1.2016 och pågår till 19.2.2016. I samband med detta ordnas en remiss för intressenter och myndigheter. Miljöministeriet ber om åsikter och ställningstaganden om beskrivningarna och områdesavgränsningarna av de föreslagna landskapsområdena och om den miljörapport som utarbetats om projektet i enlighet med lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program.

Materialet som presenterar resultaten av den uppdaterande inventeringen hålls offentligt framlagda på miljöministeriets webbplats:

Förslaget är också framlagt på närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) och i kommunerna i fråga. Eventuella ställningstaganden som gäller Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten skickas inom samrådstiden till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, adress NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 262, 65101 Vasa/Landskapssamråd eller per e-post till [email protected].

Regionalt material

Mer information

Landskapsmaterialet:

  • Överinspektör Juhani Hallasmaa, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 458 [email protected]

Det nationella projektet:

  • Tapio Heikkilä, miljöråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 166, [email protected]
  • Hanne Lohilahti, överinspektör, miljöministeriet, tfn 0295 250 374, [email protected]
  • Sonja Forss, planerare, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 120, [email protected]
  • Planerare Hannu Linkola, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 278

Regional information