Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Planering av områdesanvändning och samarbete behandlas vid utvecklingsdiskussionerna mellan NTM-centralen i Södra Österbotten och kommunerna (landskapen i Österbotten)

Enligt markanvändnings- och bygglagen ska kommunen och närings-, trafik- och miljöcentralen föra en utvecklingsdiskussion minst en gång om året, då frågor som gäller kommunens områdesplanering, betydande planärenden samt samarbetet mellan kommunen och närings-, trafik- och miljöcentralen behandlas. Denna samarbetsform har varit i bruk sedan år 2000.

I år behandlas särskilt två teman under utvecklingsdiskussionerna: Beredningen av landskapsreformen och områdesanvändningsuppgifterna i de nya landskapen. Kommunerna framför också en bedömning om de framtida ändringarna av markanvändnings- och bygglagen (RP 251/2016 rd) och kommunernas riktlinjer i anslutning till dessa. Vid sidan av detta presenterar kommunerna betydande planärenden som är anhängiga eller som blir anhängiga under den närmaste framtiden.

Landskapsreformen är en stor förvaltningsreform. Markanvändnings- och bygglagen ändras redan före landskasreformen så att betydande ändringar införs i planläggnings- och tillståndsförfarandet. Avsikten är att ändringarna ska träda i kraft inom den närmaste framtiden. Med gemensamma diskussioner skapas bättre möjligheter att få fram och gemensamt diskutera god praxis i fråga om områdesanvändningsuppgifterna i regionen. Därför ordnas utvecklingsdiskussionen denna gång skilt för varje ekonomisk region.

Den första utvecklingsdiskussionen ordnas med kommunerna i Sjönejden 19.5.2017.

NTM-centralen i Södra Österbotten har betonat vikten av att kommunerna initierar diskussionerna och att förtroendevalda deltar. Deltagarna från kommunerna har bestått av kommunens ledning samt tjänstemän och förtroendevalda som ansvarar för planläggning och byggande.

Enligt tidigare utredningar har kommunerna ansett att utvecklingsdiskussionerna är nödvändiga som samarbetsform. NTM-centralen har också upplevt att diskussionerna är nyttiga. Det ser ut att vara bra att fortsätta med denna praxis.

Mer information:

  • Chef för markanvändningsgruppen Matti Rantala, tfn 0295 027 914

Regional information