Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

En ny samarbetsgrupp enligt avfallslagen inleder sin verksamhet i södra Finland (Tavastland, Sydöstra Finland, Nyland, Egentliga Finland)

Avfallslagen som förnyades ifjol förutsätter att NTM-centralerna tillsätter en regional samarbetsgrupp som stöder genomförandet och uppföljningen av den riksomfattande avfallsplanen. I södra och västra Finland, som omfattar 11 landskap, har två omfattande samarbetsgrupper tillsatts, vars verksamhet kommer att inledas under hösten.

I och med ändringarna i avfallslagen slopades de regionala avfallsplanerna, och i fortsättningen fastställs även regionala mål och åtgärder för att förebygga uppkomsten av avfall och avfallshanteringen i den riksomfattande avfallsplanen (VALTSU) som sträcker sig fram till 2027. Enligt 88 § i avfallslagen stöder de regionala samarbetsgrupperna beredningen och genomförandet av den riksomfattande avfallsplanen samt uppföljningen av dess genomförande. I VALTSU ingår åtgärder som är bindande för statsförvaltningen samt åtgärdsförslag för andra aktörer.

Sju NTM-centraler beslöt att fortsätta det långvariga samarbetet vid tillsättandet av samarbetsgrupper enligt avfallslagen. För detta stora samarbetsområde utsågs under sommaren två samarbetsgrupper; varsin samarbetsgrupp tillsattes för det södra och det västra området. NTM-centralen i Birkaland samordnar båda samarbetsgruppernas verksamhet i nära samarbete med en expertgrupp som består av NTM-centralerna i området (den s.k. ELSEVA-gruppen).

– Samarbetsområdet omfattar totalt 11 landskap med cirka 3,8 miljoner invånare. Jag tror själv starkt på samarbetet och i bästa fall utgör dessa grupper viktiga plattformar för informationsutbyte mellan olika intressentgrupper och regioner, berättar Irina Simola, som inledde sitt arbete som samordnare i somras.

Grupperna står inför mål på högre nivå och genomförande

En välfungerande avfallshantering och att hålla kvar materialen i kretsloppet har en central roll även i främjandet av cirkulär ekonomi. Utan nära kontakt och förståelse mellan de nationella strategierna, den ständigt föränderliga avfallslagstiftningen och det praktiska genomförandet kan man inte uppnå den förändring man önskar.

– Jag ser samarbetsgrupperna som viktiga intressentgruppsforum där det är möjligt att kombinera mångsidiga nätverk och expertis samt mål på högre nivå och erfarenheter från genomförandet. I inledningsskedet är det skäl att ägna tid åt att kartlägga gemensamma förväntningar och informationsbehov, så att gruppmedlemmarna får ut något av deltagandet och att det är värt deras tid, funderar Irina Simola.

För att bilda samarbetsgrupperna skickades en begäran om utnämning till intressentgrupperna på våren. Enligt svaren är intresset för gruppernas verksamhet stort. Målet är en långvarig samarbetsgrupp som är tänkt att vara verksam under hela genomförandet av VALTSU och som vid behov kan kompletteras. Miljöministeriet ansvarar för den riksomfattande avfallsplanen.

Över 60 aktörer representerade i den södra samarbetsgruppen

Södra samarbetsgruppen för avfallshantering omfattar NTM-centralerna i Tavastland, Sydöstra Finland, Nyland och Egentliga Finland. I gruppen finns representanter för drygt 60 aktörer från kommunerna i regionerna, kommunernas miljövårdsmyndigheter, avfallshanteringsmyndigheter samt de avfallsbolag som ägs av kommunerna. I gruppen ingår förutom kommunala aktörer även representanter för företag, landskapsförbund, sammanslutningar och läroanstalter samt för NTM-centralerna i regionen och Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Vid tillsättandet av den södra samarbetsgruppen för avfallshantering har man bland annat beaktat geografisk representation, organisationernas storlek, företagens verksamhetsområde, den riksomfattande avfallsplanens målsättningar samt olika anordningsformer för hantering av avfall som uppkommer från boende.

– Ett omfattande verksamhetsområde innebär oundvikligen att antalet aktörer som deltar måste begränsas. Vårt mål är dock att agera så öppet som möjligt genom att utnyttja kunskaperna hos experter som arbetar i olika nätverk, sammanfattar Sinikka Koikkalainen vid NTM-centralen i Tavastland.

Den södra samarbetsgruppen för avfallshantering håller sitt inledande möte den 31 oktober och medlemmarna och suppleanterna i samarbetsgruppen har informerats på förhand.

Läs mer

Mer information

Samordnare:

Medlemmar i ELSEVA-expertgruppen som deltog i beredningen av den södra samarbetsgruppen: