Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Myr, skog och vatten.

Tornator och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen har kommit överens om att inrätta fem privata skyddsområden

Tornator och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen har kommit överens om att inrätta fem privata skyddsområden inom ramen för livsmiljöprogrammet Helmi och handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO). Den sammanlagda arealen för de nya skyddsområdena är över 770 hektar och de har betydande naturvärden. Objekten finns i Juga och Ilomants.

METSO är en handlingsplan för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland, och dess mål är att bevara den biologiska mångfalden i skogsnaturen. Med hjälp av frivilliga insatser tryggas livsmiljöer där trädbeståndet har representativa strukturella drag och skogsnaturens artrikedom är stor.

Livsmiljöprogrammet Helmi stärker den biologiska mångfalden i Finland och tryggar de livsviktiga ekosystemtjänster som naturen tillhandahåller. Inom ramen för programmet skyddas och restaureras myrar, återställs fågelvatten och våtmarker, vårdas vårdbiotoper och skogliga livsmiljöer och iståndsätts naturen på stränder och i vatten. Verksamheten baserar sig på frivillighet bland markägarna.

Genom METSO-handlingsplanen har Tornator skyddat 1 900 hektar skog. Inom ramen för livsmiljöprogrammet Helmi har Tornator redan skyddat 3 100 hektar myrmark. Det första området som skyddades inom programmet var Tornators privata skyddsområde Haukisuon Helmi i Juga. Målet för mångfaldsprogrammet 2021–2030Link to an external website är att trygga och öka mångfalden i Tornators skogar genom att införa nya verksamhetssätt för att förbättra mångfalden, öka mängden aktiv naturvård, skydda värdefulla områden, fortsätta det resultatrika samarbetet med intressentgrupper och följa åtgärdernas inverkan på mångfalden. Åtgärderna enligt mångfaldsprogrammet främjar de hotade skogsarternas och naturtypernas tillstånd, ekosystemtjänsterna och vattenskyddet, viltvården samt stävjandet av klimatförändringen.

Läs mer:

Över 770 hektar värdefulla myr- och skogsområden skyddas i Norra Karelen, 27.8.2021 (ym.fi)