Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Ysitie sai kaivatut ohituskaistansa, pääteiden kunto parani – katsaus Pirkanmaan liikenteeseen ja tienpitoon

Vuosi 2021 oli liikenteen ja tienpidon osalta monin tavoin kaksijakoinen. Koko vuoden liikennesuorite jäi vielä pandemiaa edeltäneestä tasosta, mutta loppuvuodesta Tampereen seudun liikenteen mittauspisteiden viikkoliikennemäärät palasivat selkeästi jo sitä edeltäneelle tasolle. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui keskimääräistä enemmän, mutta kaikkiaan henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia keskiarvoa vähemmän. Pääteiden kuntoa saatiin parannettua, muuta muun tieverkon kunto jatkoi heikkenemistään.  Myös siltojen kunto heikkeni.

Valtatie 9 sai kaivatut ohituskaistansa viime vuonna Yliskylän ja Orituvan välille. Viimeistelytyöt saatiin päätökseen syyskuussa ja kaistat avattiin liikenteelle. 

– Olen tyytyväinen, kun pitkään toivotun ja vilkkaasti liikennöidyn yhteysvälin liikenteellisiin ongelmiin saatiin hieman helpotusta, vaikka nyt tehty parannus onkin vain ensiapua valtatieyhteyden kipupisteisiin. Odotamme edelleen eduskunnalta rahoituspäätöstä Alasjärvi–Käpykangas välin parantamisesta, mutta iloksemme se löytyy jo Väyläviraston investointilistan kiireellisimmästä toteutuskorista, myhäilee ELY-keskuksen ylijohtaja Juha Sammallahti.

Urjalassa valmistuivat ysitien riista-aidat liittymäjärjestelyineen, Ikaalisissa Keskustien kiertoliittymä, Ylöjärvellä Matkatien pysäkkijärjestelyt ja Juupajoella avattiin Koskitien uusi jalankulku- ja polkupyöräväylä. Lisäksi bussipysäkkien yhteyteen rakennettiin pyöräliityntäpysäköintiä. Tampereella Teiskontien ja Sastamalassa Laviantien jalankulku- ja polkupyöräväylän viimeistelyä jatketaan vielä ensi keväänä.

Pirkanmaalla pääteiden kunto parani

Päällysteitä korjattiin yhteensä 297 ajoratakilometriä. Toimenpiteet keskittyivät viime vuonna pääteille, kun vuonna 2020 useiden päätiekohteiden parantamista lykättiin vielä vuodella. Pääteiden huonokuntoisten tieosuuksien määrä väheni 126 kilometristä 60 kilometriin. Korjausrahoitusta jäi niukasti muille teille ja niillä huonokuntoisten tieosuuksien määrä vastaavasti lisääntyi 445 kilometristä 510 kilometriin. Parilta tieltä päällyste jouduttiin purkamaan.

Neljä siltaa peruskorjattiin. Säännöllisten inventointien johdosta huonokuntoisten siltojen määrä lisääntyi nyt 75:stä 82:een. Painorajoitettujen siltojen määrä pysyi ennallaan 37:ssä.

Alueurakoissa sorateille tehtiin kelirikkokorjauksia noin kuudelle kilometrille ympäri maakuntaa. Valtatie 12:lla Tampereen ja Kangasalan välillä toteutettiin merkittävä kaiteiden korjausurakka. Lisäksi uusittiin valaistusta ja korjattiin 168 tierumpua. Sorateiden kevätkelirikko oli ennakoitua lievempi, mutta pintakuntoon liittyvät muut puutteet aiheuttivat runsaasti palautetta pitkin kesää ja syksyä.

Loppuvuoden liikennemäärät pandemiaa edeltäneellä tasolla

Viime vuoden kokonaisliikennesuorite lisääntyi vuodesta 2020, mutta jäi Pirkanmaalla muutaman prosentin pandemiaa edeltäneestä tasosta alkuvuonna tapahtuneen liikenteen normaalia voimakkaamman vähenemän vuoksi. Loppuvuodesta Tampereen kaupunkiseudun liikenteen mittauspisteiden viikkoliikennemäärät kohosivat paikoin ennätyslukemiin. Meneillään olevien Paasikiventien ja Teiskontien työmaiden vuoksi väyliltä siirtyi liikennettä jonkin verran Tampereen läntiselle kehälle, mutta myös esimerkiksi Kuljun moottoritiellä havaittiin pandemiaa edeltävää tasoa korkeampia viikkoliikennemääriä. Joukkoliikenteen käyttäjämäärät Pirkanmaan ELY-keskuksen hallinnoimalla joukkoliikennealueella, eli Tampereen kaupunkiseudun ulkopuolella sen sijaan säilyivät edelleen pandemiaa edeltävää aikaa selvästi alhaisemmalla tasolla.

Alkuvuoden vähäinen liikennemäärä näkyi myös onnettomuustilastoissa, mutta kesän kynnyksellä onnettomuusmäärät lähtivät selvään kasvuun. Maantieliikenteessä menehtyneitä oli ennakkotietojen mukaan edellisten vuosien keskiarvoa enemmän. Näiden onnettomuuksien määrä on vähäinen ja siksi tilastollinen vaihtelu suurta. Liikenneturvallisuustilanteen kehitystä kuvaa paremmin henkilövahinko-onnettomuuksien, eli kuolemaan ja loukkaantumiseen johtaneiden onnettomuuksien määrä, joka vuoden 2021 ennakkotiedon mukaan oli lähivuosien keskiarvoa alhaisempi.

Lupahakemuksissa korostui tuulipuistorakentaminen, sähköinen asiointi valmistui

Suurin osa valtakunnallisista tienpitoon ja erikoiskuljetuksiin liittyvistä luvista ja niiden myöntämisestä on keskitetty Pirkanmaan ELY-keskukseen. Pirkanmaan ELY-keskuksessa vastaanotetaan myös tienpitoon ja liikenteeseen liittyvää asiakaspalautetta.

Tuulivoimapuistojen vilkas rakentaminen maan joka kolkkaan näkyi vahvana kasvuna ELY-keskuksen lupamäärissä. Voimaloiden rakentamisessa tarvitaan paljon erikoiskuljetuslupia, sillä tuulivoimatyömaille kuljetetaan paljon suuria osia. Myös johtojen ja kaapeleiden sijoituslupien, työlupien ja liittymälupien määrät kasvoivat, samoin opasteiden ja osoiteviittojen. Hakemusten perusteella myönnettiin viime vuonna kaikkiaan vajaat 18 000 lupaa, niistä lähes kaksi kolmasosaa erikoiskuljetusta varten.

Erikoiskuljetuslupien suomalaiset hakijat ohjattiin hakemaan lupansa sähköisesti viime syksystä alkaen, kun lupien sähköinen asiointipalvelu valmistui. Sähköinen asiointi on suositeltavin hakutapa myös muiden ELY-keskukseen keskitettyjen tienpidon lupien osalta. Näin lupakäsittely nopeutuu ja asiakaskokemus sujuvoituu, kun sähköinen asiointi auttaa asiakasta hakemuksen tekemisessä ja opastaa tarvittavien liitteiden jättämisessä.

Myös Liikenteen asiakaspalvelussa on kehitetty sähköistä asiointia muiden yhteydenottotapojen rinnalla. Esimerkiksi urakkaviestien automatisointi välittää asiointikanava Palauteväylään tulleet kiireelliset tien kuntoa koskevat ilmoitukset nopeammin tiedoksi urakoitsijalle. Lisäksi asiakaspalvelussa on aloittanut chatin virtuaalinen asiakasneuvoja, joka palvelee vuorokauden ympäri. Tarvittaessa keskustelu siirtyy asiakasneuvojalle asiakaspalvelun aukioloaikoina.

Lisätietoja

Ylijohtaja Juha Sammallahti, puhelin 0295 036 210

sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi