Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Miljökonsekvensbeskrivningen för Vasa hamnvägsprojekt har färdigställts (Österbotten)

Projektet

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens (NTM-centralen) ansvarsområde för trafik och infrastruktur har till NTM-centralen i Södra Österbottens ansvarsområde för miljö och naturresurser skickat en miljökonsekvensbeskrivning för Vasa hamnvägsprojekt.

Vasa hamnväg ligger vid Södra Stadsfjärden och dess omgivning i Vasa och Korsholm. Målsättningen med projektet är att hitta en förbindelse till Vasa hamn som fungerar bättre än den nuvarande och i och med detta utveckla Vasaregionens logistiksystem. Vägprojektets längd är beroende på alternativ 13,5-23,1 km. Avsikten är att skapa en vägförbindelse som effektivt förenar Vasklot hamn med logistikcentret och på samma gång till det riksomfattande huvudvägnätet, riksväg 3 och 8. Projektet Vasa hamnväg omfattar även en sammankoppling av logistikcentret och Lillkyrovägen som en del av den framtida förbindelsen Helsingby–Vassor på riksväg 8. Bakgrunden till planeringen av vägen är de störningsfaktorer som förekommit i Vasa centrum på grund av den genomgående tunga trafiken samt de problem som uppkommer för hamnens stora transporter till följd av det trånga gatunätverket. Planeringen och bedömningen av hamnvägen har fått delfinansiering från EU genom TEN-T -programmet.

Alternativ som granskats

I förfarandet vid miljökonsekvensbedömning i projektet granskades fem alternativ: 

  • Alternativ 0+, dvs. utveckling av det nuvarande vägnätet, som betyder trafikmässiga förbättringsåtgärder i gatunätet, vilka har fastställts av Vasa stad.
  • Centrumtunneln, dvs. byggande av en bergstunnel under Vasa centrum. Tunneln sprängs i berget på avsnittet Handelsesplanaden–Vasaesplanaden. Från tunneln följer alternativet motorvägen till Vikby planskilda korsning, därifrån det fortsätter söder om logistikcentret till Lillkyrovägen i Martois.
  • Stadsfjärden-alternativet ligger i Södra Stadsfjärden mellan Myrgrund och Matmorsviken där en rondell anläggs som ny ändpunkt för motorvägen. Rutten fortsätter därifrån längs motorvägen till Vikby planskilda korsning och därifrån söder om logistikcentret till Lillkyrovägen i Martois. Stadsfjärden korsas i huvudsak med en bro, endast vid båda sidorna av bron vid stränderna görs en ca 800 m lång vallväg.
  • Fladan-alternativet går i enlighet med Vasa stads generalplan från Myrgrund längs Bolåkersvägen och mellan Munsmo och Solf söder om Stadsfjärden och ansluter till motorvägen vid Fladans planskilda korsning och därifrån söder om logistikcentret till Lillkyrovägen i Martois.
  • Vikby-alternativet åtskiljs från Fladan-alternativet vid Tölby, varifrån det svänger söderut och går genom Vikby till riksväg 8.

Efter MKB-programfasen har Stadsfjärden-alternativets västra del flyttats norrut till vägbanken vid Myrgrundsbron så att det ligger längre bort från invånarnas omtyckta strandområde. Vid  broarna  som  skulle  gå  över Stadsfjärden  har man vid Matmorsvikens bro beaktat de konstgjorda öarna i Stadsfjärden som markerats i stadens generalplan. De konstgjorda öarna förkortar längden på Stadsfjärdens östra bro, eftersom man kan bygga vägförbindelsen som vägbank vid öarna. Efter MKB-programfasen har Fladans planskilda anslutning flyttats till en ny plats ca 350 meter i riktning mot Vasa. Avsikten med detta har varit att bevara odlingsmark genom att flytta hamnvägen till ett skogområde. Till följd  av  ändringen  ändras  den  nuvarande  Fladans  planskilda  korsning  vid  Strandvägen  (landsväg 673) till en över- / underfartsbro. Vid Fladans nya planskilda anslutning byggs ramper både i riktning mot Vasa och  Laihela.  För motorvägsavsnittet mellan Fladan  och  Vikby  planskilda korsningarna byggs tilläggskörfält för påfarts- och divergeringsarrangemangen. Efter programfasen har Vikby-alternativet planerats gå via den nuvarande Vikby planskilda korsning och från Helsingby till Martois enligt samma sträckning som de övriga alternativen. Man har avstått från den tidigare planerade genvägen.

Konsekvenser

Alternativen skiljer sig från varandra både vad beträffar sträckningen och genomförandelösningen. I Centrumtunnel-alternativet förflyttas den tunga hamntrafiken och åtminstone en del av specialtransporterna och transporterna av farliga ämnen bort från centrums gatunät till tunneln. I de övriga alternativen förflyttas en del av hamnens södergående tunga trafik samt specialtransporterna och transporterna av farliga ämnen bort från centrums gatunät till nya rutter. Alternativens konsekvenser för persontrafiken är små, men speciellt för Stadsfjärden-alternativet förbättras den regionala nåbarheten märkbart i och med smidigare trafikförbindelser. I fråga om utsläppsmängderna som påverkar luftkvaliteten finns inga märkbara skillnader mellan alternativen.          

Centrumtunneln- och Stadsfjärden-alternativet förbättrar boendetrivseln samt rörelse- och rekreationsmöjligheterna i kärncentrum. Fladan- och Vikby-alternativen försämrar boendetrivseln och rekreationsanvändingen i närheten av vägsträckningen då de för med sig störningar från tung trafik till den lugna landsbygden. 

Alternativen Vikby och Fladan ligger i närheten av flygekorrens livsmiljöer och splittrar även delvis dem. Stadsfjärden-alternativets sträckning ligger i närheten av fladdermössens förökningsområde. Fladan-, Vikby- och Stadsfjärden-alternativens konsekvenser för de häckande fåglarna är stora. Men tanke på översvämningar har Fladan- och Vikby-alternativen de mest skadliga konsekvenserna.      

Alla alternativ är ur miljökonsekvensperspektiv genomförbara. Det alternativ som genomförs väljs först efter att kontaktmyndigheten har gett sitt utlåtande om MKB-beskrivningen i samband med den fortsatta planeringen av projektet.

Bedömningsbeskrivningen är framlagd till påseende

Bedömningsbeskrivningen är framlagd till påseende 18.1–14.3.2017 under tjänstetid på de officiella anslagstavlorna i Vasa i Medborgarinfon (Biblioteksgatan 13, Vasa), samserviceenheten i Lillkyro (Lillkyrovägen 11, Lillkyro) samt i Korsholm (Centrumvägen 4, Korsholm). Bedömningsbeskrivningen läggs också fram för allmänheten under kungörelsetiden i Korsholms huvudbibliotek (Skolvägen 1, Korsholm) samt publiceras på NTM-centralen i Södra Österbottens webbplats på sidan www.miljo.fi/vasahamnvagMKB.

För allmänheten ordnas öppna evenemang om bedömningsbeskrivningen måndag 23.1.2017 kl. 17.00 i Korsholm, matsalen i Solf skola, Idrottsgränden 3, 65450 Solf och tisdag 24.1.2017 kl. 17.00 i Vasa stadsbiblioteks Dramasal, Biblioteksgatan 13, 65100 Vasa.

Skriftliga åsikter och utlåtanden kan framföras om bedömningsbeskrivningen senast 14.3.2017 kl. 16.15 per e-post till adress [email protected] eller till adress NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 77, 67101 KARLEBY. Utlåtanden och åsikter ombeds också skickas som word-fil. I dokumenten hänvisas till diarienummer EPOELY/36/07.04/2013.

Tilläggsinformation:

Projektansvarig: NTM-centralen i Södra Österbotten, Ansvarsområdet för trafik och infrastruktur, Ari Perttu, [email protected], tfn 029 502 7745
MKB-konsult: Ramboll Finland Oy, Riina Känkänen, [email protected], tfn 040 768 8084
Vägplanering: Ramboll Finland Oy, Mikko Uljas, [email protected], tfn 040 066 5719


Regional information