Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Miljöstrategin i "En målbild för Finland 2050" – samhälleligt åtagande för hållbar utveckling (NTM-centralen i Södra Österbotten)

NTM-centralerna i Södra Österbotten och Österbotten samt Södra Österbottens, Mellersta Österbottens och Österbottens förbund har i samarbete utarbetat en miljöstrategi för perioden 2014–2020. Strategin är en gemensam riktlinje för miljöns bästa och för hållbar utveckling i regionen.

Landskapens gemensamma miljöstrategi är anmäld som samhälleligt åtagande för hållbar utveckling i Finland på Miljöministeriets webbplats Sitoumus2050.fi.

I de tre österbottniska landskapen har tidigare utarbetats Västra Finlands miljöprogram och miljöstrategi för åren 2000–2006 samt Västra Finlands miljöstrategi för åren 2007–2013. Miljöstrategins innehåll har i den nya strategin uppdaterats i förhållande till förändringarna i verksamhetsmiljön. Man har i synnerhet beaktat åtgärder som förebygger uppkomsten av miljöproblem.

Miljöstrategins vision är att området ska utvecklas till en europeisk föregångsregion för hållbar utveckling och en regional föregångare fram till år 2030. För att verkställa visionen poängteras fem olika teman. Dessa är 1) bättre vattenstatus och hantering av översvämningsrisker, 2) tryggande av den bebyggda miljöns livskraft, 3) koldioxidsnålhet och bekämpning av klimatförändringen, 4) tryggande av naturens mångfald samt 5) främjande av miljömedvetenhet. Dessa teman har delats in i nyckelindikatorer och andra uppföljningsindikatorer.

Miljöstrategin görs upp och verkställs enligt EU-programperioderna. Indikatorerna utgör kärnan i uppföljningen av hur visionen fullföljs. Via EU-indikatorsamarbetet främjas arbetet med att utveckla sådana mätare, som återspeglar den egna regionens utveckling i förhållande till resten av landet och övriga Europa.

NTM-centralen i Södra Österbotten har haft ansvaret för att koordinera utarbetningen av miljöstrategin.

 

Mer information:

Miljöstrategins undertecknare:

  • Överdirektör Mika Soininen, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 040 830 2140, [email protected]
  • Överdirektör Kaj Suomela, NTM-centralen i Österbotten, tfn 0295 028 687, [email protected]
  • Direktör för ansvarsområdet för miljö och naturresurser Aulis Rantala, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 040 173 1005, [email protected]
  • Landskapsdirektör Asko Peltola, Södra Österbottens förbund, tfn 0400 590 123, [email protected]
  • Landskapsdirektör Jukka Ylikarjula, Mellersta Österbottens förbund, tfn 044 725 0002, [email protected]
  • Landskapsdirektör Olav Jern, Österbottens förbund, tfn 044 320 6567, [email protected]

 

 


Regional information