Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Ympäristön tila Hämeessä pääosin ennallaan (Hämeen ELY-keskus)

Useissa Hämeen ympäristön tilaa kuvaavissa indikaattoreissa on nähtävissä positiivista kehitystä. Esimerkiksi päästöt ilmaan ja veteen ovat vähentyneet viime vuosikymmeninä. Myönteistä on myös se, että tieliikenteen hiilidioksidipäästöissä on havaittavissa hienoista vähenemistä. Kokonaisuudessaan ympäristön tila Hämeessä ei ole kuitenkaan merkittävästi parantunut vuodesta 2008, jolloin ympäristön tilaa arvioitiin edellisen kerran. Ympäristön kannalta kaikkein vakavimmat ongelmat – ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen – ovat nähtävissä myös Hämeessä.

Luonto edelleen köyhtynyt

Luonnon köyhtymisen pysäyttäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö ovat avainasemassa hämäläisen luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Hämeessä luonnonsuojeluohjelmat on jo lähes toteutettu ja METSO-ohjelmakin päässyt hyvään vauhtiin. Perinteisten suojelualueiden lisäksi tarvitaan kuitenkin nykyistä enemmän luontoarvojen huomioon ottamista kaikessa alueiden käytössä ja maankäytön suunnittelussa. Myös talousmetsien ja perinneympäristöjen luontoarvoja voidaan turvata lainsäädännön ja vapaaehtoisuuden pohjalta.

Vesien tilassa ei suuria muutoksia

Hämeen kaikkien luokiteltujen järvien kokonaispinta-alasta 75 % ja jokien kokonaispituudesta 24 % on vähintään hyvässä tilassa. Luokittelukriteereissä tapahtuneiden muutosten vuoksi joidenkin järvien ja jokien tilaluokka on vaihtunut, mutta vesistöjen kokonaistilassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia vuoden 2008 jälkeen.

Hämeen pohjavedet ovat pääosin hyvälaatuisia ja kelpaavat lähes sellaisenaan talousvedeksi. Pohjavesien tila on kuitenkin monin paikoin vaarantunut ja 12 prosenttia pohjavesialueista on luokiteltu riskialueiksi.

Jätteiden käsittelyssä keskitytty energiahyötykäyttöön

Syntyvän yhdyskuntajätteen määrä Hämeessä on pysynyt ennallaan ja energiahyödyntämisen ansiosta kaatopaikalle sijoitettavien jätteiden määrä on edelleen vähentynyt. Haasteena on lisätä jätteiden hyödyntämistä aineena energiana hyödyntämisen sijaan.

Kierrätettävissä olevia jätteitä päätyy edelleen myös kaatopaikalle. Erityisesti biohajoavat jätteet ovat ongelma ilmastonmuutoksen kannalta, koska biojätteen hajotessa kaatopaikalla siitä syntyy kasvihuonekaasu metaania.

Katsaus perustuu indikaattoreihin

Katsaus Hämeen ympäristön tilaan 2013 tarkastelee ympäristön tilan kehitystä Hämeessä indikaattoreiden avulla. Hämeen ELY-keskuksen alueelta indikaattoreiksi on valittu soran- ja kalliokivenotto, hiilidioksidipäästöt, keskimääräinen työmatkan pituus, päästöt ilmaan ja veteen, METSO-ohjelman toteutuminen sekä yhdyskuntajätteiden käsittely. Katsauksessa kuvataan myös, millainen on pinta- ja pohjavesien tila Kanta- ja Päijät-Hämeessä.

Suomen ympäristökeskus on tuottanut indikaattoritiedot ja Hämeen ELY-keskuksen asiantuntijat ovat tulkinneet niiden perusteella ympäristön tilan lyhyen ja pitkän aikavälin kehitystä. Edellinen katsaus ympäristön tilaan Hämeessä on julkaistu 2008. (Ympäristön tila 2008. Hämeen ympäristökeskus)

Ympäristön tila 2013 - Häme (Näkymiä-katsaus, Doria)

Lisätiedot

  • yksikön päällikkö Harri Mäkelä, puh. 0295 025 207
  • erikoissuunnittelija Maritta Liedenpohja-Ruuhijärvi, puh. 0295 025 199 (luonnon monimuotoisuus)

Regional information