Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Understöd för miljöfostran kan nu beviljas också för regionala projekt (NTM-centralen)

"Agera lokalt – tänk globalt." I höst blir det lättare att förverkliga dessa bevingade ord, då även regionalt betydelsefulla projekt för miljöfostran kan ansöka om och beviljas miljöministeriets statsunderstöd beroende på prövning. Hittills har dessa understöd endast riktats till projekt med riksomfattande betydelse.

Det är allmänt erkänt att arbete för miljöfostran har en stor betydelse för skapande av hållbart välstånd, men det har varit svårt att hitta till och med liten finansiering i synnerhet för lokal och regional verksamhet, berättar utvecklingschef Anna-Liisa Kiiskinen från Mellersta Finlands ELY-central. Kiiskinen uppmuntrar regionala aktörer att ansöka om understöd.

– Naturligtvis vet vi inte i förväg antalet och kvaliteten på de ansökningar som vi kommer att ta emot, men i år strävar vi efter att bevilja finansiering till åtminstone några regionala projekt, berättar Kiiskinen. – Ett bra projekt kunde till exempel vara att starta en regional samarbetsgrupp i ett område som ännu inte har en sådan grupp.

Verksamheten som finansieras ska uttryckligen ske i projektform. I ett bra projekt passar initiativtagarens kompetens samt de valda målgrupperna och metoderna ihop. Dessutom sker samarbetet med rätta instanser med tanke på ärendet, och schemat och budgeten är realistiska. Privatpersoner och statens institutioner kan inte beviljas understöd, men bland annat föreningar, kommuner, läroanstalter och företag är lämpliga sökande.

Goda resultat förmånligt

Understödssumman som delats ut årligen åt projekt för miljöfostran har uppgått till cirka 230 000 euro. Den projektspecifika summan har varierat mellan 1 500 och 30 000 euro. Med små summor har man emellertid åstadkommit mycket gott. Till exempel MAPPA Materiaalipankki som öppnats nyligen (www.mappa.fi) underlättar verksamheten för alla aktörer inom miljöfostran. I LYKE-nätverket (www.luontokoulut.fi) har man samlat ihop olika aktörer som erbjuder natur- och miljöfostran och är tillgängliga för alla skolor i Finland och småbarnsfostran. Man har utbildat miljölotsar, fört vardagsmiljöfostran till kamratgrupper för barnfamiljer och utvecklat filmfostran med fokus på miljö.

Projektens innehåll varierar från kännedom om natur och kulturmiljö till hållbara konsumtionsvanor. Projektets målgrupp kan vara vilken som helst medborgargrupp, inte endast barn och uppfostrare, utan också olika vuxengrupper.

Ansökningstiden för understöden som beviljas i år pågår och fortsätter fram till den 30 november 2014. Understödsansökningar skickas till Mellersta Finlands ELY-central, till vilken handläggningen av dessa understöd har regionaliserats. Närmare ansökningsanvisningar, kriterier samt förteckningar över projekt som beviljats understöd under de senaste åren finns på internet:

Mer information:

Inspektör Merja Liimatainen, Mellersta Finlands ELY-central, tfn 0295 024 667

Informatör Tanja Tuulinen, Mellersta Finlands ELY-central, tfn 0295 024 669


Regional information