Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Majsfält.

Miljöersättningsvillkoren övervakas och många brister noteras

Övervakningen av att miljöersättningsvillkoren iakttas utförs både genom besök på gårdarna och genom dokumentkontroll. Vid gårdsbesöken noteras i typiska fall brister som gäller skyddsremsor, bärgningen av skörd i skyddszoner samt fånggrödor. Särskilt många försummelser gäller ändå sådana stödvillkor som övervakas genom dokumentkontroll. På nästan en tredjedel av gårdarna förekommer brister i markkarteringen och gödslingen.

Varje år förkastas ungefär fem procent av det ansökta miljöersättningsbeloppet vid övervakningen på grund av att stödvillkor inte har följts. Stödbeloppet krymper dessutom till följd av administrativa minskningar som kommunerna gör och arealfel som konstateras på gårdarna.  I miljöersättningen ingår vissa stödvillkor som vid 2022 års övervakning kan leda till återkrav som sträcker sig ända till år 2015. Under tidigare år har särskilt skyddszonerna orsakat till och med stora återkrav.

Vad beror det stora antalet påföljder på? Miljöersättningen har kritiserats för att inte vara tillräckligt krävande. Från övervakningssynpunkt är kraven snarare alltför många. Det finns så många stödvillkor som hör ihop med miljöersättningen att jordbrukarna inte känner till eller inte kommer ihåg dem alla. Omkring 150 stödvillkor måste kontrolleras i samband med att miljöersättningen övervakas. Ett enskilt stödvillkor kan innehålla många olika saker som behöver kontrolleras. En bidragande orsak till att påföljderna är många är troligtvis att ersättningen för vissa åtgärder inte är tillräckligt stor. Den är så liten att den inte sporrar jordbrukarna att iaktta stödvillkoren. Hellre tar man påföljderna, om gården råkar bli föremål för stödövervakning.

Inom övervakningen av jordbrukarstöd börjar blickarna redan vändas mot den finansieringsperiod som börjar år 2023 och beredningen av den. Just nu ser det ut som så att den nya miljöersättningen kommer att påminna kraftigt om den nuvarande. Förenklingar har åstadkommits i någon mån, vilket är positivt, men stödvillkor som måste kontrolleras finns det alldeles tillräckligt av också i fortsättningen. Under nästa finansieringsperiod införs ett så kallat miljösystem jämsides med miljöersättningen, och en del av miljöersättningsåtgärderna flyttas över till miljösystemet.

Det är meningen att påföljdssystemet ska förenklas så att det speciellt inom den gårdsspecifika åtgärden inte längre görs procentuella avdrag för alla skiftesvisa brister, utan stödet för skiftet förkastas som följd av underlåtelse att iaktta kraven. Påföljdssystemet ändras också genom att det i miljöersättningen i fortsättningen – enligt de uppgifter som är kända just nu – blir möjligt att ge en tidig varning, i praktiken alltså en anmärkning, som gäller de minsta bristerna.

Läs mer:

Blogg: Miljöersättningen – ett sogerbarn i kontrollsammanhang, 21.1.2022 (ruokavirasto.fi)