Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Yleissuunnittelu käynnistyi valtatien 12 parantamisesta välillä Uusikylä-Tillola (Uudenmaan ELY-keskus)

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on aloittanut yleissuunnitelman laatimisen valtatien 12 parantamiseksi välillä Uusikylä – Tillola.  Yleissuunnitelman tavoitteena on löytää yhteysvälille aiempia suunnitelmia kustannustehokkaampi ja käyttäjälähtöisempi kehittämisratkaisu, joka parantaa liikenteen toimivuutta ja turvallisuutta.

Valtatien 12 yhteysväli Lahti – Kouvola on tärkeä osa itä-länsisuuntaista valtatieverkkoa ja merkittävä poikittaisyhteys sekä henkilöliikenteelle että elinkeinoelämän kuljetuksille. Koko yhteysväli on ns. moniongelmainen tieosuus, joka on standardiltaan epäyhtenäinen, liikenneturvallisuustilanne on huono ja tiejaksolla on sujuvuusongelmia. Näiden palvelutasopuutteiden lisäksi ongelmana ovat tiestä ja sen sijainnista sekä liikenteestä aiheutuvat ympäristöhaitat erityisesti Nastolassa Arolan kylän ja Iitissä Kausalan taajaman kohdilla sekä laajojen pohjavesialueiden pilaantumisriski.

Nyt käynnistyvän yleissuunnitelman tavoitteena on löytää yhteysvälille aiempia suunnitelmia kustannustehokkaampi ja käyttäjälähtöisempi kehittämisratkaisu, joka parantaa riittävästi liikenteen toimivuutta ja turvallisuutta. Yleissuunnitelma tehdään samanaikaisesti koko suunnitteluosuudelle, mutta raportoidaan kahtena erillisenä yleissuunnitelmana väleillä Uusikylä–Mankala/Jokue ja Mankala/Jokue–Tillola. Suunnitelmien rajakohta selvitetään ja päätetään tarkemmin suunnittelun aikana.

Liikennepoliittinen selonteko ja palvelutasoanalyysi taustalla

Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä–Tillola -yleissuunnitelma on valmistunut vuonna 2010. Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) tieosuudella Uusikylä–Jokue valmistui vuonna 2005 ja tieosuudella Jokue–Suvioja vuonna 2008. Yleissuunnitelman hallinnollinen käsittely keskeytettiin lausuntojen saamisen jälkeen. Liikennepoliittisen selonteon mukaan ei ole rahoitusmahdollisuuksia aiemmin laadittujen suunnitelmien toteuttamiseen.

Valtatien 12 välille Lahti-Kouvola laadittiin vuonna 2012 yhteysväliä koskevien suunnitelmien uudelleen arviointi, jossa esitettiin kehittämishankkeen  sisältämien toimenpiteiden toteuttamista vaiheittain kustannustehokkaan vaikuttavuuden perusteella. Tämän Liikennepoliittiseen selontekoon liittyvän pilottihankkeen jälkeen on selvitetty koko yhteysvälille uusia toteutusvaihtoehtoja, laadittu Uusikylä–Tillola välille linjausvaihtoehtotarkasteluja sekä tutkittu niiden vaikutuksia ja kustannuksia. Vuonna 2014 laaditun Lahti–Kouvola yhteysväliä koskevan palvelutasoanalyysin perusteella määritettiin tiejaksoittain ensimmäisen vaiheen toimenpidevaihtoehdot ja niiden vaikuttavuudet sekä alustavat kustannusarviot. Palvelutasoselvityksen pohjalta määritettiin yhteysvälin tavoitetila vuoteen 2040 mennessä. Hankkeen uudelleenarvioinnin perusteella todettiin, että laaditussa yleissuunnitelmassa Uusikylä-Jokue välille esitetyn pitkän uuden tielinjauksen tilalle on löydyttävä uusi kustannuksiltaan edullisempi ja hyväksyttävä vaihtoehto, josta nyt laaditaan yleissuunnitelmaa.

Vaihtoehtotarkastelut määrittävät kehittämistoimenpiteet

Suunniteltava tieosuus alkaa Nastolan Uudenkylän eritasoliittymästä, johon Joutjärvi–Uusikylä moottoriliikennetieosuus päättyy. Suunnittelualueen itäpäässä laadittavan yleissuunnitelman tieosuus päättyy Kausalan itäpuolella Iitin kunnan ja Kouvolan kaupungin rajan tuntumaan Tillolaan, josta itään laaditaan parhaillaan Tillola – Keltti tiesuunnitelman tarkistusta. Yleissuunnitelman ja parhaillaan laadittavan tiesuunnitelman tarkistuksen rajakohta Tillolassa täsmentyy suunnittelutyön alussa. Suunnittelualueen pituus on noin 28 km.

Suunnittelutehtävä käsittää valtatien 12 kehittämistarpeiden ja -toimenpiteiden sekä pääteihin liittyvien katu- ja kevyen liikenteen verkon kehittämistoimenpiteiden määrittelyn.  Tehtävä sisältää tie- ja katuverkon, taso- ja eritasoliittymien, liikenteen hallintatoimenpiteiden ja muuttuvan liikenteenohjauksen, kevyen liikenteen verkon sekä bussiliikenteen pysäkkijärjestelyjen kehittämistarpeiden ja kehittämistoimenpiteiden määrittelyn ja suunnittelun koko suunnittelualueella. Kehittämistoimenpiteet määritetään perusteellisten vaihtoehtotarkastelujen kautta.

Yleissuunnitelma luo periaateratkaisut

Yleissuunnitelma on maantielain mukainen suunnitelma, jossa selvitetään ja päätetään alueen pääteiden parantamisen periaateratkaisut kaavoitusta ja pääväylien myöhemmin tapahtuvaa tarkempaa suunnittelua varten. Yleissuunnitelmassa esitetään parannettavien väylien tie- ja liikennetekniset parantamistoimenpiteet, niiden vaikutukset liikenteeseen, talouteen ja ympäristöön sekä järjestelyjen kehittämispolku. Liikenteen ja väyläjärjestelyjen haitallisten vaikutusten lieventämiseksi, poistamiseksi tai kompensoimiseksi määritellään periaatteet.

Yleissuunnitelman hyväksyminen mahdollistaa muodostettavien tiehankkeiden jatkosuunnittelun. Yleissuunnitelma käsitellään maantielain säädösten mukaan. Suunnitelman valmistuttua se asetetaan yleisesti nähtäville asukkaiden ja maanomistajien mielipiteitä varten ja siitä pyydetään lausunnot. Käsittely päättyy Liikenneviraston tekemään hyväksymispäätökseen. Suunnitteluprosessi mahdollistaa kansalaisten ja tahojen, joita suunnitelmaratkaisut ja niiden vaikutukset koskettavat, osallistumisen suunnitteluun ja suunnitelman käsittelyyn. Teiden parantamisten toteuttaminen edellyttää jatkossa hallinnollisena suunnitelmana tiesuunnitelman laatimisen.

Vuorovaikutus ja tiedottaminen

Yleissuunnitelma laaditaan käyttäen laajaa vuoropuhelua, joka mahdollistaa kaikille avoimen osallistumisen. Suunnittelun kuluessa järjestetään esittelytilaisuuksia, työpaja ja maastokävely alueen asukkaille, maanomistajille ja muille sidosryhmille.

Ensimmäiset tilaisuudet järjestetään keskiviikkona 11.2.2015 klo 18.00 Nastolan kunnantalon valtuustosalissa (Pekkalantie 5, Nastola) ja torstaina 12.2.2015 klo 18.00 Iitin kunnantalon valtuustosalissa (Rautatienkatu 20, Kausala). Tilaisuuksissa ovat esillä alustavat linjausvaihtoehdot.

Hankkeelle avataan Internet-pohjainen karttapalautejärjestelmä, jonka kautta voi antaa palautetta ja tutustua suunnitelmiin koko suunnittelun ajan. Etenemistä voi myös seurata hankkeen www-sivuilta osoitteesta: www.ely-keskus.fi/web/ely/uusimaa-vt-12-uusikyla-tillola

Maastotutkimukset ensi kesään mennessä

Suunnittelu edellyttää maastossa tehtäviä maaperätutkimuksia ja mittauksia. Hankkeesta on kuulutettu maantielain mukaisesti erikseen. Maaperätutkimusten teko aloitetaan keväällä 2015 ja tutkimuksia tehdään kesään 2015 saakka.

Suunnittelun aikataulu

Yleissuunnitelman laatiminen on aloitettu marraskuussa 2014 ja suunnitelma valmistuu syksyllä 2015.

Lisätietoja

  • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Jaana Kalliolaakso, puh. 0295 021 330 ja
  • suunnitelmaa laativa konsultti Rauno Tuominen Sito Oy, puh. 040 700 7321.

Hankkeen Internet-sivut ovat osoitteessa: www.ely-keskus.fi/web/ely/uusimaa-vt-12-uusikyla-tillola

Liite:  Suunnittelualue ja alustavat vaihtoehdot (pdf 1 Mt)


Regional information