Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Ändringar i statsbidrag för projekt gällande förbättring av enskilda vägar

Statsbidragen som NTM-centralen beviljar för att förbättra enskilda vägar genomgick förändringar från början av 2019, då den nya lagen om enskilda vägar med dess bestämmelser trädde i kraft. I år är det sammanlagda stödet beroende på prövning 17 miljoner euro för hela landet. 

Den nya lagen har två grundläggande ändringar av kriterierna för statsbidrag: kraven angående de permanent bosatta hushållen längs den enskilda vägen samt vägens minimilängd har tagits bort. Detta kommer att öka antalet enskilda vägar som omfattas av möjligheten att beviljas bidrag, även om bidragsverksamheten i sig förblir i stort sett oförändrad.

Prioriterade objekt

NTM-centralen kan beroende på prövning bevilja statsbidrag för förbättringsprojekt angående enskilda vägar med högst 50 % av de godkända momsbelagda kostnaderna. I mer betydande objekt som förbättringsprojekt för broar kan bidraget vara högst 75 %.

Som förbättringsprojekt betraktas en förbättring som räknas som byggande, så normalt underhåll av vägen omfattas inte av bidrag. 

Skäliga kostnader för planering, genomförande och övervakning av ett förbättringsprojekt är kostnader som berättigar till bidrag.

Bidragen riktas främst till projekt som är viktiga för vägtrafiken, såsom reparationer av broar som ofta också är viktiga för näringslivets transporter och för trafiksäkerheten. 

Behörighetskriterier för bidrag för vägförbättringsprojekt

Statsbidrag kan beviljas till en organiserad enskild väg, vilket innebär att ett fungerande väglag måste upprättas.

Dessutom ska väglaget se till att uppgifterna om både väglaget och den enskilda vägen är uppdaterade i datasystemen. Väglaget ska anmäla väglagets uppgifter till Lantmäteriverkets register över enskilda vägar samt uppgifter om den enskilda vägen till Trafikledsverket som upprätthåller informationssystemet över det nationella väg- och gatunätet (Digiroad).

Anmälan av uppgifter om den enskilda vägen kan tills vidare skickas via e-post till adressen info(at)digiroad.fi. Mer information finns på Trafikledsverkets webbplats: www.vayla.fi/avoindata/digiroad/yksityistietietojen-lisaaminen-digiroadiin.

Start av förbättringsprojektet och ansökan om statsbidrag ska beslutas vid väglagets möte. Vid förberedelser och planering av projektet bör yrkeskunniga fackmän anlitas. Det bör observeras att broprojekt alltid kräver planer som utarbetats av kvalificerad broexpert.

Innan projektet inleds finns det skäl att kontrollera de nuvarande riktlinjerna angående enskilda vägar på NTM-centralens webbplats: www.ely-keskus.fi/yksityistiet.  

Ansökan om statsbidrag

Aktuella ansökningsblanketter finns också på NTM-centralens sidor om enskilda vägar. Bidrag kan sökas året runt samordnat från Birkalands NTM-central, men ansökan skall lämnas in i god tid före planerad tidpunkt för projektet. Helst under sommarsäsongen/hösten föregående år. Elektronisk ansökan och en omsorgsfullt ifylld ansökan påskyndar hanteringen.

Elektroniskt:

Papper:

  • Ansökan till: NTM-centralen i Birkaland, Registraturen, PB 297, 33101, Tammerfors


Mer information och rådgivning om bidrag för enskild väg:

Trafikens kundservice (mån–fre kl 9–16):

  • 0295 020 603 rådgivning om statsbidrag för enskilda vägar (lna/msa)
  • liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi
  • Chat tjänst (vardagar kl. 12–16, www.ely-keskus.fi/yksityistiet).

Mer information om meddelandet:

Trafiksystemexpert
Kai Paavola
tfn 0295 024 705
NTM-centralen i Mellersta Finland


Regional information