Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

YIT Suomi Oy:n Porin Söörmarkkuun sijoittuvaa maa-ainesten otto- ja läjitystoimintaa koskevan hankkeen ympäristövaikutukset arvioitu; hanke on toteuttamiskelpoinen (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Varsinais-Suomen ELY-keskus on yhteysviranomaisena antanut lausuntonsa YIT Suomi Oy:n Porin Söörmarkkuun sijoittuvaa maa-ainesten otto- ja läjitystoimintaa koskevan hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Söörmarkussa sijaitsevalle maa-aineksen ottoalueelle suunnitellaan pilaantumattomien ylijäämämaiden vastaanottotoimintaa. Maa-ainesten vastaanottotoiminnan tavoitteena on hankkia ja sijoittaa ottoalueen maisemoinnin vaatimat maa-ainekset osin jo toiminnan aikana alueelle. Samalla voidaan ratkaista Porin seudun maankaatopaikkatarve useiksi kymmeniksi vuosiksi eteenpäin.

Hankealue sijoittuu kokonaisuudessaan hankkeesta vastaavan YIT Infra Oy:n Söörmarkun maa-ainesalueelle (kiinteistöt 609-466-35-1 ja 609-466-4-128), tien 23 (Parkanontie) itäpuolelle, noin 2 kilometriä Noormarkun keskustasta etelään ja noin 10 km Porin keskustasta koilliseen. Hankealueen pinta-ala on kokonaisuudessaan noin 25 ha, josta nykyisen ottoalueen pinta-ala on noin 19 ha. Hankealue sijoittuu vuonna 2015 valmistuneen Noormarkku - Toukarin osayleiskaavan alueelle.
 

YVA-menettelyssä on tutkittu seuraavat vaihtoehdot (VE):

Vaihtoehdossa VE0 Söörmarkun maa-aineksen ottoalueella harjoitetaan maa-ainesluvan ja ympäristöluvan mukaista maa-aineksen ottotoimintaa ja kiviaineksen jalostamista. Toiminnan päättymisen jälkeen, noin 20 vuoden päästä, louhoksen annetaan täyttyä luontaisesti vedellä.

Vaihtoehdossa VE1 hankealueella vastaanotetaan massoja maa-aineksen oton ja jalostamisen rinnalla niin kauan kuin nykyinen ottotoiminta alueella jatkuu, noin 20 vuotta. Tämän jälkeen ottoalueen annetaan täyttyä luontaisesti vedellä. Toiminnan laajuutta arvioidaan maa-ainesten 70 000 ja 200 000 tonnin vuosittaisella vastaanottomäärällä.

Vaihtoehdossa VE2 hankealueella vastaanotetaan massoja maa-aineksen oton ja jalostamisen rinnalla niin kauan kuin nykyinen ottotoiminta alueella jatkuu, noin 20 vuotta. Tämän jälkeen maamassojen vastaanotto jatkuu niin kauan, että alue on täytetty luontaiseen maapintaan asti, arviolta 40 - 60 vuotta. Alueelle vastaanotetaan massoja yhteensä noin 8,0 miljoonaa tonnia. Toiminnan laajuutta arvioidaan maa-ainesten 70 000 ja 200 000 tonnin vuosittaisella vastaanottomäärällä.
 

Tarkastelussa ovat mukana kattavasti ympäristökuormitus ja riskit sekä vaikutukset kulttuuriperintöön, yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön sekä ihmisten elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen. Vaikutusten arvioinnissa on tunnistettu toiminnan aikaiset ja sen päättymisen jälkeiset vaikutukset. Arvioinnissa on painotettu hankkeen aiheuttamia YVA-lain tarkoittamia merkittäviä vaikutuksia. Tarkastelussa ovat nousseet esiin hankkeen luonteen mukaisesti vaikutukset pintavesiin, meluun, asumiseen ja vapaa-ajan asumiseen, liikenteeseen sekä ilmanlaatuun. Arviointiselostuksesta on annettu kolme viranomaislausuntoa; yksityisiä mielipiteitä ei ole jätetty.

Arviointiselostus antaa tutkittujen vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuuden arvioinnin kannalta riittävän kokonaiskuvan hankkeen ympäristövaikutuksista. Arviointi täyttää näin ollen sille laissa asetetut vaatimukset ja hankkeen molemmat toteuttamisvaihtoehdot ovat toteuttamiskelpoisia. Vaihtoehtojen paremmuuksissa voi olla yksittäisten vaikutusten välillä eroja, mutta vaikutusten mennessä ristiin ei ole mahdollista määritellä kokonaisuuden kannalta selvästi parasta vaihtoehtoa. Yhteysviranomainen on perustellussa päätelmässään esittänyt täsmennyksiä arviointiselostukseen erityisesti maankäytön ja kaavoituksen näkökulmasta. Se on myös edellyttänyt, että hankkeen jatkosuunnittelussa ja viranomaispäätöksissä, kuten ympäristölupa- ja maa-ainesluvissa sekä kaavoituksessa, ympäristövaikutusten arviointia edelleen tarkennetaan mm. melun, pölyvaikutusten ja vesistövaikutusten hallinnan osalta, ja että haitallisten vaikutusten rajoittamiskeinoja yhä etsitään. Hankkeen vaikutuksissa merkityksellistä on niiden pitkä kesto.

Yhteysviranomaisen lausunto sekä arviointiselostus ovat nähtävinä ympäristöhallinnon internetsivuilla osoitteessa: www.ymparisto.fi/soormarkunmaa-ainesalueYVA


Lisätietoja:

ylitarkastaja Petri Hiltunen, p. 0295 022 867
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Regional information