Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Yhteistyö ja kokeilukulttuuri Lapin tulevaisuuden menestystekijöitä (Lapin ELY-keskus)

Globaalit talouden haasteet, Suomen talouskasvun pysähtyneisyys sekä ympäristön käyttöön liittyvät kysymykset heijastuvat myös Lapin elinkeinoelämään. Lapissa tavoitteena on lisätä pohjoisella alueella kasvua ja kilpailukykyä sekä saada uusia avauksia kasvun varmistamiseksi.

Lyhyellä aikavälillä talouskehityksessä on paljon epävarmuustekijöitä. Pidemmällä aikavälillä kohti vuotta 2020 mentäessä Lapin elinkeinoelämän ja talouden arvioidaan kehittyvän suotuisasti. Myönteisiä näkymiä on sekä Lapissa että sen lähialueilla. Saavutettavuuden merkitys yritysten ja alueiden kilpailutekijänä on kasvanut. Kansainvälisyys, asiakaslähtöisyys ja verkostoituminen asettavat aikaisempaa suurempia vaatimuksia logistiikan toimivuudelle.

Yhteistyötä ja kokeilukulttuuria

Lapin liitto on koonnut yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa esityksiä, jotka liittyvät kilpailukyky- ja kokeilukulttuuritavoitteisiin. Esitysten periaatteena on avoin ja rakentava kumppanuus lappilaisten toimijoiden kesken.

Kokeilut ja pilottihankkeet edistävät Lapin kehittämistavoitteiden toteutumista ja niillä on myös kansallista sekä useilla jopa kansainvälistä merkitystä. Infrastruktuurihankkeet ovat perusedellytys muulle kehittämiselle. Top5 pilottihakkeiksi on priorisoitu: Kemijärven biotehdas, Aurora – vaativien olosuhteiden älyliikenteen testauskeskus, ArcMaTe – arktinen meriturvallisuuskeskus, Indoor 3 – ympärivuotinen talvitestauskeskus sekä matkailun ja liikenteen yhteensovittaminen digitalisaation avulla.

Matkailulla kasvumahdollisuuksia

Matkailu on selvinnyt hyvin haastavassa maailmanmarkkinatilanteessa. Lapin matkailuyrittäjät ja kansainväliset matkanjärjestäjät myös näkevät Lapin matkailulla erittäin merkittäviä kasvumahdollisuuksia.  Lapin matkailuyritysten yhtenä painopisteenä on tehdä norjalaisten ja ruotsalaisten matkailuyritysten kanssa yhteisiä ja rajat ylittäviä tuotteita, kehittää saavutettavuutta ja verkostoida alueen yrityksiä keskenään. Matkailualue Visit Arctic Europe on hyvä esimerkki yhteisestä tuotteesta.

Kalastusmatkailu on myös vilkastunut ja se on elävöittänyt jokivarren kyliä. Meripyynnin rajoitukset ja kalastuskiintiöiden lasku on elvyttänyt Lapin vapaiden jokien lohikantaa ja lisännyt kalastusmatkailijoiden määrää.

Teollisuudella positiivinen vire

Teollisuudessa on kohtuullisen vakaa tilanne. Perusteollisuuden tilauskanta on vahva. Pk-teollisuuden näkymät ovat parantuneet. Positiivista kehitystä on ollut esimerkiksi Kemijärvellä Lappi Timber Oy:n toiminnan käynnistyminen. Torniossa kehitysnäkymiä ovat heikentäneet talotehdas Lapplin tuotannon loppuminen ja uhka vaatetusyhtiö Nanson tuotantolaitoksen alasajosta. Rakennusalalla on Lapissa nähtävissä selvästi positiivisia merkkejä.

Työttömyyden kasvu ei ole vielä taittumassa

Työttömyys on kehittynyt Lapissa ja Lapin kaikissa seutukunnissa myönteisimmin kuin koko maassa. Silti työttömyyden kasvun taittumiseen on vielä matkaa. Työvoiman kysyntä elpyy hitaasti ja lähivuodet työllisyystilanne jatkuu vaikeana. Viime syksystä alkaen nuorten työttömyys väheni Lapissa, mutta kesä-heinäkuussa nuoria työttömiä oli taas enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyyden alentamista, työnhakijoiden työmarkkinavalmiuksia ja osaamisen kehittämistä tuetaan hanketoiminnan kautta verkostoyhteistyönä. Hanketoimijoita aktivoidaan toteuttamaan hankkeita, jotka vastaavat työnhakijoiden tarpeisiin ja edistävät työnhakijoiden työllistymistä.

 

Lisätietoja: toimialapäällikkö Heino Vasara, puh. 0295 039 689 ja strategiapäällikkö Tuija Ohtonen, puh. 0295 037 103

LUE LISÄÄ
Alueelliset kehitysnäkymät (Lapin luotsi)

Alueelliset kehitysnäkymät 2/2015 (TEM toimialapalvelut)

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 24.9.2015

Mikä on alueelliset kehitysnäkymät –katsaus?
Alueelliset kehitysnäkymät –katsaus on  työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten kaksi kertaa vuodessa laatima julkaisu, johon on koottu ELY-keskusten yhdessä alueen asiantuntijaverkostojen kanssa muodostamat näkemykset alueen ja sen seutukuntien nykytilasta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä. Syksy 2015 katsauksen arviot on tuotettu elo-ja syyskuun vaihteessa.

 


Regional information