Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Vuonna 2015 tarkastettiin 69 ympäristölupalaitosta (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Valvonnan tavoitteena on varmistaa, että toiminnanharjoittajat noudattavat ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden perusteella annettujen säädösten määräyksiä sekä ympäristölupapäätöksissä annettuja lupamääräyksiä.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus valvoo 277 ympäristölupavelvollisen laitoksen toimintaa (tilanne tammikuussa 2016). Keskeisimpiä valvottavia toimialoja ovat energiantuotanto, puunjalostusteollisuus, kemianteollisuus, metalliteollisuus, jätevedenpuhdistamot, jätteenkäsittely, satamat, turvetuotanto, eläinsuojat sekä kalankasvatus.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueelle on sijoittunut runsaasti sellu- ja paperiteollisuutta. Tehtaiden yhteydessä on suuria energiantuotantoyksiköitä, joista osa kuuluu erillisille energiayhtiöille. Myös puunjalostusteollisuutta palvelevaa kemianteollisuutta on Kaakkois-Suomessa merkittävästi. Suurteollisuus on pääsääntöisesti Suomenlahden rannikolla tai suurten vesistöjen, Kymijoen ja Saimaan, rannoilla. Alueen suuriin satamiin, Kotkaan ja Haminaan, ja niiden välittömään läheisyyteen on sijoittunut suuria kemikaali- ja polttoainevarastoja sekä runsaasti monenlaista teollisuus- ja varastointitoimintaa. Alueella toimii kaksi merkittävää lentoasemaa.

Yhdyskuntien jätevesien käsittelyä on keskitetty suurille vesihuoltolaitoksille. Kymenlaaksossa yhdyskuntajätevesien käsittely on pääosin keskittynyt Kouvolan Mäkikylän ja Kotkan Mussalon puhdistamoille. Etelä-Karjalassa keskittäminen ei ole vielä niin pitkällä. Kunnallinen jätehuolto on keskittynyt kahteen maakunnalliseen jätekeskukseen Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.  Suurteollisuuden merkittävästä osuudesta johtuen alueelle sijoittuu useita teollisuuden kaatopaikkoja. Suurimpia ympäristöongelmia ovat sisävesien ja rannikkoalueiden rehevöityminen, maaperän ja pohjavesien pilaantuminen sekä meluhaitat.

Valvonta on monipuolista

Toiminnanharjoittajien tarkastuksia kirjattiin vuoden 2015 aikana 69, mikä on 25 % valvottavista lupavelvollisista laitoksista (277). Määräaikaistarkastuksia näistä oli 36. Tarkastuksissa valvottiin lupamääräysten noudattamista, selvitettiin häiriötilanteita ja laitosten toimintaa koskevia valituksia.

Häiriöilmoituksia oli 98, yleisöilmoituksia 27.  Asukkaiden yhteydenotoissa merkittävimmät olivat teollisuusprosesseihin tai jätteiden käsittelyyn liittyneet haju- ja meluvalitukset, joihin reagoitiin neuvotteluin ja mittauksin.

Ympäristölupahakemuksista annettiin aluehallintovirastolle toimintavuonna yhteensä 62 lausuntoa ja kunnille 33 lausuntoa. Vaasan hallinto-oikeudelle ja korkeimmalle hallinto-oikeudelle annettiin yhteensä 11 lausuntoa ja vastinetta. Eräät merkittävät lainsäädäntöhankkeet (esim. ympäristönsuojelulain kokonaisuudistus) ovat lisänneet lausuntopyyntöjen määrää.

Pilaantuneiden maiden kunnostusta koskevia ilmoituksia käsiteltiin vuonna 2015 kaikkiaan 23. Merkittävimmät kohteet liittyivät vanhojen jakeluasemien, teollisuusalueiden sekä kaatopaikka-alueiden kunnostushankkeisiin. Valvontakäyntejä kunnostuskohteisiin tehtiin useita kymmeniä. Alueella tapahtuneet öljyonnettomuudet vaativat valvonnallisia jälkitoimia. Ilmoitukset tallennetaan ymparisto.fi-sivustolle

Vuoden 2016 suunnitelmat

Vuonna 2016 määräaikaistarkastuksia on suunniteltu tehtäväksi 77. Määräaikaistarkastusten lisäksi laitoskäyntejä tehdään häiriötilanteiden, yleisöilmoitusten sekä onnettomuus- ja vahinkotilanteiden johdosta. EU:n voimaan astunut teollisuuspäästödirektiivi vietiin kansalliseen lainsäädäntöön ympäristönsuojelulain uudistuksen yhteydessä. Direktiivi on tuonut riskiarvioperusteen valvontaluokkien määrittelyyn.

Pilaantuneiden maiden kunnostusta koskevia ilmoituksia arvioidaan tulevan vuonna 2016 käsiteltäväksi noin 20 kappaletta. 

Raportti löytyy ymparisto.fi-sivuilta ympäristölupa/valvonta/Kaakkois-Suomi:
Valvonnan vuosisuunnitelma (pdf.)

Lisätietoja:

Ympäristöpäällikkö Jaakko Vesivalo
P. 0295 029 298
sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi


Regional information