Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Vt 13 Nuijamaantien parantamisen ympäristövaikutusarviointia ja alustavia toteutuslähtökohtia esitellään yleisölle 16.12.2013 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus) 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin kanssa ympäristövaikutusten arvioinnin ja yleissuunnitelman laatimisen valtatien 13 parantamisesta Lappeenrannan ja Nuijamaan välillä.

Suunnittelualue rajautuu maantien 3821 osalta kaupungin katuverkkoon Lauritsalassa Karjalantien ja Kalevankadun kiertoliittymässä ja valtatiellä 13 Nuijamaan puoleisessa päässä maanteiden 3902 ja 3921 liittymäalueelle (raja-aseman länsilaita). Noin 18 kilometrin pituinen suunnittelualue sisältää valtatieosuuden (Vt 13 Nuijamaantie) sekä sen liittymä- ja rinnakkaistiejärjestelyt mukaan lukien kevyen ja joukkoliikenteen tarpeet.

Suunnittelun tarkoitus on selvittää Euroopan laajuiseen TEN-tieverkkoon kuuluvan tieosuuden tulevat parantamistarpeet rajaliikenteen lisääntyessä ja tienvarren maankäyttötarpeiden kasvaessa. Tavoitetilassa vuonna 2030 tieosuuden laatutason tulisi vastata tällöin tarvittavia valtatiejakson toimivuusvaatimuksia siten että tieosuudella ei ole rekkajonoja, paikallisen ja rajaliikenteen liikennetarpeet on sovitettu yhteen tienvarren maankäyttötarpeiden kanssa tiestä ja liikenteestä aiheutuvat ympäristövaikutukset huomioon ottaen. 

Suunnittelutyön haasteita ovat muun muassa vaikeasti ennakoitava rajaliikenteen kehitys, tienvarren maankäyttötarpeiden laajentumispaineiden ja tarpeiden yhteensovittaminen, elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaaminen ja parantaminen, paikallisten liikennöintitarpeiden toimivuus sekä luontoarvojen huomioon ottaminen valtatiekäytävän vaikutusalueella siten, että tiestä ja liikenteestä ympäristölle aiheutuvat haitalliset vaikutukset ovat jatkossa mahdollisimman vähäiset ja hyvin hallitut. Tieosan kehittäminen tulee olla taloudellisesti kannattavaa ja nykyiseen valtatierakenteeseen jo tehdyt mittavat investoinnit tulee hyödyntää osavaiheistuksessa ja jatkototeutuksessa mahdollisimman tehokkaasti.

Hankkeessa sovelletaan ensin ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA), joka toteutetaan ennen yleissuunnitelman laatimista. Ympäristöministeriön nimeämänä YVA-menettelyn yhteysviranomaisena toimii Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue. Yleissuunnittelua rahoittaa ELY-keskuksen lisäksi Lappeenrannan kaupunki.  Muita työn ohjaukseen osallistuvia sidosryhmäkumppaneita ovat muun muassa Liikennevirasto, Etelä-Karjalan liitto, museoviranomaiset sekä tulli- ja rajavartiolaitos.

Hanke liittyy kiinteästi alueen maankäytön suunnitteluun. Kaupunki käynnistää tieosuuden osayleiskaavan laadinnan samanaikaisesti YVA-menettelyn ja yleissuunnittelun kanssa.

YVA-menettelyn tarkoitus ja eteneminen

YVA-menettely perustuu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettuun lakiin ja sitä täydentävään asetukseen. Tarkoituksena on tutkia tien parantamisvaihtoehtojen ympäristövaikutuksia sekä edistää kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumista suunnitteluun. YVA-menettelyn kaksivaiheisen prosessin ensimmäisenä vaiheena on laadittu ympäristövaikutusten arviointi-ohjelma (YVA-ohjelma), joka on suunnitelmakuvaus vaikutusten arvioinnin vaihtoehdoista, menetelmistä ja tiedottamisesta. Yhteysviranomainen asettaa YVA-ohjelman julkisesti nähtäville 2 kuukauden ajaksi. Nähtävillä olon aikana kaikki halukkaat voivat esittää ohjelmasta mielipiteitä yhteysviranomaiselle erillisen kuulutuksen ohjeistuksen mukaisesti. Yhteysviranomainen kokoaa saadun palautteen ja antaa oman lausuntonsa.

Varsinainen ympäristövaikutusten arviointityö tehdään YVA-ohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon perusteella. YVA-menettelyn toisessa vaiheessa laaditaan arviointiselostus (YVA-selostus), jossa esitetään ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset. Yhteysviranomainen kuuluttaa arviointiselostuksen valmistumisesta ja asettaa sen julkisesti nähtäville vastaavasti kuten YVA-ohjelmavaiheessa. YVA-menettely päättyy yhteysviranomaisen lausuntoon. YVA-menettelyn päätyttyä hankkeesta vastaava tekee päätöksen vaihtoehdosta, jonka pohjalta ryhdytään laatimaan maantielain mukaista yleissuunnitelmaa. Tavoitteena on, että yleissuunnitelma valmistuu viimeistään keväällä 2015.

YVA-menettelyssä tutkittavat vaihtoehdot                                                           

Valtatie on rakentunut nykyiselle paikalleen tienvarren maankäytön ja rajaliikenteen kehittymisen myötä. Tien linjaus on siihen vuosien varrella tehtyjen mittavien investointien myötä osalta matkaa jo lähestulkoon pääväylätasoinen. Nykyinen valtatien linjaus on myös maakuntakaavan mukainen. Uusia pääsuuntavaihtoehtoja olisi ympäröivän maankäytön ja pääosiltaan jo valmiin alemman tieverkon tiekäytävien ja liittymäyhteyksien takia hankala toteuttaa. Tämän takia valtatien kehittämistä tutkitaan vain nykyisellä paikallaan olemassa olevaa tiekäytävää ja rinnakkaistieyhteyksiä hyödyntäen ja hankesisällön osavaihemahdollisuuksia tutkien. Lähtökohta mahdollistaa nykyisen tierakenteen täysimääräisen hyödyntämisen ja uuden liikennepolitiikan mukaisen osavaiheistuksen.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tutkitaan kaksi vaihtoehtoa, joita verrataan parannettuun nykytilanteeseen eli vaihtoehtoon 0. Arvioitavat vaihtoehdot ovat:

  • Vaihtoehto 1, jossa valtatie 13 parannetaan korkeatasoiseksi ja laatutasoltaan yhtenäiseksi valtatieksi. Kaikki liittymät ovat eritasoliittymiä.
  • Vaihtoehto 2 (0++), jossa nykyiselle valtatielle tehdään järeähköjä toimenpiteitä, mutta tie-osuudesta ei muodostu yhtenäistä korkeatasoista valtatietä erityisesti Soskuan ja Vortsan välisellä osuudella. Tiellä on sekä eritaso- että tasoliittymiä.

Valtatien 6 länsipuoleinen valtatien 13 jatke Karjalantie esitetään jatkossakin 2-kaistaisena. Vaihtoehdossa 1 valtatie 13 on 4-kaistainen koko osuudella. Vaihtoehdossa 2 valtatien poikkileikkaus on 2-4 -kaistainen vaihdellen osuuksittain liikennetilanteen ja tieympäristön perusteella. 3- ja 4-kaistaisissa vaihtoehdoissa on aina keskikaide. 2-kaistainen vaihtoehto on keskikaiteella tai ilman.

Vertailuvaihtoehtona 0 toimivaan ns. parannettuun nykytilaan on sisällytetty syksyllä 2013 valmistunut rekkakaistan jatko-osuus ja Nuijamaan raja-asemalla tehdyt lähtevän liikenteen kaistajärjestelyt. Vertailuvaihtoehdon toimivuudessa huomioidaan myös syksyllä 2014 valmistuvat raja-aseman välityskyvyn lisäämiseen tarkoitetut saapuvan liikenteen kaistajärjestelyt sekä vuonna 2015 valmistuva Mustolan eritasoliittymän II rakentamisvaihe siihen liittyvine maankäyttöineen.

YVA-ohjelma on nähtävillä 12.12.2013-7.2.2014 seuraavissa paikoissa:

- Lappeenrannan kaupungintalolla, Villimiehenkatu 1
- Lappeenrannassa Maakuntakirjastossa, Valtakatu 47
- Kaakkois-Suomen ELY -keskuksessa, Salpausselänkatu 22 (1.krs.neuvonta), Kouvola.

Lisäksi selostus on saatavissa sähköisesti osoitteesta:
www.ymparisto.fi/vt13lappeenrantanuijamaaYVA

Yleisötilaisuus maanantaina 16.12.2013 Nuijamaan koululla

YVA-ohjelmaa esitellään tarkemmin avoimessa yleisötilaisuudessa maanantaina 16.12.2013 klo 17.30 – 20.00 Nuijamaan koululla (Pihkalanjärventie 8, 54230 Nuijamaa). Kaakkkois-Suomen ELY-keskus toivottaa kaikki kiinnostuneet tervetulleeksi tutustumaan YVA-ohjelmaan ja keskustelemaan yhdyshenkilöiden kanssa. Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja antaa palautetta vaihtoehdoista. Tilaisuudessa ovat paikalla myös Lappeenrannan kaupungin edustajat esittelemässä Nuijamaantien osayleiskaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa.

Lisätietoja ja yhdyshenkilöt:

Hankkeen internet-sivut:

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-kaakkois-suomi-tiehankkeet

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- projektivastaava Hannu Moilanen, puh.  0295 029 191, hannu.moilanen(at)ely-keskus.fi
Suunnittelukonsultti Sito Oy
- Veli-Markku Uski (YVA-vastuuhenkilö), puh. 020 747 6641, veli-markku.uski(at)sito.fi
- Matti Romppanen (yleissuunnittelu), puh. 020 747 6740, matti.romppanen(at)sito.fi

Liite: Karttaliitteet YVA:ssa tutkittavat vaihtoehdot 1 ja 2 (pdf 4,90 mt)


Regional information