Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Tillstånd söks för iståndsättningen av Villamoområdet (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Planen för iståndsättning av Villamoområdet i Storå har färdigställts och NTM-centralen i Södra Österbotten har till Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland lämnat in en ansökan om tillstånd för iståndsättningen. Målet med iståndsättningen är speciellt att minska översvämningsskador och göra det möjligt för fisken att ta sig till förökningsområdena ovanför Villamo. Med hjälp av iståndsättningen ska man också återställa det drygt 800 meter långa forsavsnittet i Lappfjärds å nedanför Villamo.

Översvämningarna åren 2012 och 2013 orsakade betydande olägenheter längs Lappfjärds å, och i Storå kommun var skadorna störst i Villamo. Öppningarna i dammen i Villamo och bron nedanför är för små vid mycket hög vattenföring.

Lappfjärds å är exceptionellt värdefull ur fiskeriekonomisk synvinkel och dammen i Villamo är det sista betydande vandringshindret i ån efter att fiskvägarna i Perus och Sandgrund färdigställdes i fjol.

Lappfjärds å-Storå är för havsöringen den mest betydande ån i naturligt tillstånd i landets södra del. Efter att den naturanpassade fiskvägen i Villamo blir klar har vandringsfisken oförhindrad passage till åns övre lopp. Tack vare att vandringshindret avlägsnas öppnar sig över 40 km nya å- och bäckfåror där det finns rikligt med lämpliga föröknings- och yngelområden för öringen.

Behovet av iståndsättning av Villamoområdet har konstaterats i den nationella fiskvägsstrategin och i åtgärdsprogrammet för vattenvård i Lappfjärds å. Dessutom konstateras behovet av iståndsättning i planen för hantering av översvämningsrisker i Lappfjärds å som bereds för närvarande. Iståndsättningsprojektet främjar även naturens mångfald i åavsnittet som hör till nätverket Natura 2000.

Tillstånd enligt vattenlagen söks för iståndsättning av åfåran vid dammen i Villamo samt för att bygga en flödesfåra och en ny bro i stället för den nuvarande bron som dämmer upp vatten. Dessutom ansöks permanent användningsrätt till de markområden som behövs för strukturerna. Kostnadsberäkningen för iståndsättningen är 230 000 euro. Målet är att iståndsättningen av Villamoområdet skulle kunna genomföras under åren 2017–2018 med hjälp av Life-finansiering från EU.

Isojoen Kala Oy lämnar samtidigt in ansökningar för att upphäva kraftverkstillstånden för forsarna Yläkoski och Lammasniemenkoski i Villamoområdet och bevara strukturerna samt för att upphäva tillstånden för fiskodlingen och grundvattenuttaget i området.

Mer information:

  • Ingenjör Kim Klemola, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 829
  • Specialforskare Jyrki Latvala, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 861

 


Regional information