Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Utveckling av vattentjänster intresserade många (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten ordnade en utvecklingsdag för vattentjänster 14.3.2016 i Kirkonkranni i Seinäjoki. Dagen samlade ett 70-tal åhörare främst från Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. Dagen riktades till vattentjänstverk, vattenandelslag, kommunala och statliga tjänstemän samt övriga intresserade, som fick ta del av aktuella frågor gällande vattentjänster, dagvatten, ändringar i lagstiftningen, projekt m.m.

På basis av det riksomfattande avloppsprogrammet har NTM-centralen i Södra Österbotten under åren 2012-2016 beviljat vattentjänstunderstöd för uppsamlingsavlopp inom det egna verksamhetsområdet (Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten) totalt ca 4,6 M€. I och med detta har mer än 5000 fastigheter kunnat anslutas till avloppsnät och man har skapat möjligheter för vidare utveckling av områden i framtiden. Åren 2012-2016 beviljades ca 10 M€ i bidrag för överföringsavloppet Kelviå-Karleby och förbindelseledningsprojektets skede I och skede II, förbindelsevattenledningarna och överföringsavloppet i Jakobstadsregionen, överföringsavloppet och förbindelsevattenledningen Östermark-Närpes-Kaskö samt avloppsprojektet på glesbygden i Kauhava. Enligt statsrådet beviljas inte mer statsstöd för nya kommunala vattentjänstprojekt.

I projektet "djupt grundvatten Vasa-Kurikka" har man hittat djupa grundvatten från områden i Kurikka där isen från istiden format djupa formationer. Undersökningar pågår som bäst, men man planerar att befolkningen i Vasa kan dricka grundvatten från Kurikka inom 10 år.

NTM-centralen begär att vattentjänstverken rapporterar uppgifterna om sin verksamhet för år 2015 i det nya informationssystemet VEETI, som togs i bruk i början av år 2016. VELVET och ItellaTYVI-tjänsten tas ur bruk i fråga om vatten- och avloppsförsörjningen. Informationssystemet för vattentjänsterna grundar sig på lagen och gäller för alla vattentjänstverk.

Lagen om vattentjänster ändrades till stora delar år 2014. Inom år 2016 ska kommunerna uppge verksamhetsområden för vatten och avlopp, tätorterna inom dem samt de områden som ska omfattas av vattenledningsnät och spillvattennät på en karta. Enligt lagen ska vattentjänstverken dessutom ha en plan för beredskap i störningssituationer senast den 31 december 2016. Vattenverksföreningen VVY har uppgjort en guide för vattentjänstverket om beredskap för störningssituationer.

År 2014 trädde ny lagstiftning om dagvattenhantering i kraft. Om dagvattenhantering stadgas i markanvändnings- och bygglagen samt i lagen om vattentjänster. Hantering av dagvatten definieras inte längre som vattentjänster, utan den viktigaste metoden för hantering av dagvatten är genom planläggning.

Läs mer i föredragen från utvecklingsdagen

Mer information:

  • Vattenhushållningsexpert Jenny Skuthälla, tfn 0295 027 937
  • Vattenhushållningsexpert Sirpa Lindroos, tfn 0295 027 869
  • Chef för vattentjänstgruppen Antti Hakola, tfn 0295 027 789

Regional information