Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Valvontaa tehostetaan (Kaakkois-Suomi)

Valvonnan tavoitteena on varmistaa, että toiminnanharjoittajat noudattavat ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden perusteella annettujen säädösten määräyksiä sekä ympäristölupapäätöksissä annettuja lupamääräyksiä.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus valvoo 267 ympäristölupavelvollisen laitoksen toimintaa (tilanne tammikuussa 2017). Keskeisimpiä valvottavia toimialoja ovat energiantuotanto, puunjalostusteollisuus, kemianteollisuus, metalliteollisuus, jätevedenpuhdistamot, jätteenkäsittely, satamat, turvetuotanto, eläinsuojat sekä kalankasvatus.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueelle on sijoittunut runsaasti sellu- ja paperiteollisuutta. Tehtaiden yhteydessä on suuria energiantuotantoyksiköitä, joista osa kuuluu erillisille energiayhtiöille. Myös puunjalostusteollisuutta palvelevaa kemianteollisuutta on Kaakkois-Suomessa merkittävästi. Suurteollisuus on pääsääntöisesti Suomenlahden rannikolla tai suurten vesistöjen, Kymijoen ja Saimaan, rannoilla. Alueen suuriin satamiin, Kotkaan ja Haminaan, ja niiden välittömään läheisyyteen on sijoittunut suuria kemikaali- ja polttoainevarastoja sekä runsaasti monenlaista teollisuus- ja varastointitoimintaa. Alueella toimii kaksi merkittävää lentoasemaa.

Yhdyskuntien jätevesien käsittelyä on keskitetty suurille vesihuoltolaitoksille. Kymenlaaksossa yhdyskuntajätevesien käsittely on pääosin keskittynyt Kouvolan Mäkikylän ja Kotkan Mussalon puhdistamoille. Etelä-Karjalassa keskittäminen ei ole vielä niin pitkällä. Kunnallinen jätehuolto on keskittynyt kahteen maakunnalliseen jätekeskukseen Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.  Suurteollisuuden merkittävästä osuudesta johtuen alueelle sijoittuu useita teollisuuden kaatopaikkoja. Suurimpia ympäristöongelmia ovat sisävesien ja rannikkoalueiden rehevöityminen, maaperän ja pohjavesien pilaantuminen sekä meluhaitat.

Monipuolista valvontaa

Vuoden 2016 aikana tarkastettiin 104 lupavelvollista laitosta. Määräaikaistarkastuksia näistä oli 62. Tarkastuksia tehtiin valvottaessa lupamääräysten noudattamista, selvitettäessä häiriötilanteita ja laitosten toimintaa koskevia valituksia.

Häiriö- ja poikkeukselliset tilanteet hoidettiin yhteistyössä muiden viranomaisten ja yhteistyötahojen kanssa. Häiriöilmoituksia tuli 136. Yleisöilmoituksia tuli 25. Asukkaiden yhteydenotot koskivat pääosin teollisuusprosesseihin tai jätteiden käsittelyyn liittyneitä haju- ja meluvalituksia.

Ympäristölupahakemuksista annettiin aluehallintovirastolle yhteensä 36 lausuntoa ja kunnille 18 lausuntoa. Vaasan hallinto-oikeudelle ja korkeimmalle hallinto-oikeudelle annettiin yhteensä 14 lausuntoa ja vastinetta. Eräät merkittävät lainsäädäntöhankkeet (esim. maakuntauudistus ja ympäristönsuojelulain kokonaisuudistus) ovat lisänneet lausuntopyyntöjen määrää.

Pilaantuneiden maiden puhdistukset

Pilaantuneiden maiden kunnostusta koskevia ilmoituksia käsiteltiin vuonna 2016 kaikkiaan 15. Merkittävimmät kohteet liittyivät vanhojen jakeluasemien, teollisuusalueiden sekä kaatopaikka-alueiden kunnostushankkeisiin. Valvontakäyntejä kunnostuskohteisiin tehtiin useita kymmeniä. Alueella tapahtuneet öljyonnettomuudet vaativat valvonnallisia jälkitoimia.

Pilaantuneiden maiden kunnostusta koskevia ilmoituksia arvioidaan tulevan vuonna 2017 käsiteltäväksi noin 20 kappaletta. Kunnostustöitä valvotaan työmaakäynneillä ja kunnostustoimista edellytetään raportointia.

Tämän vuoden suunnitelma

Vuonna 2017 määräaikaistarkastuksia on suunniteltu tehtäväksi 84. Määräaikaistarkastusten lisäksi laitoskäyntejä tehdään häiriötilanteiden, yleisöilmoitusten sekä onnettomuus- ja vahinkotilanteiden johdosta. EU:n voimaan astunut teollisuuspäästödirektiivi vietiin kansalliseen lainsäädäntöön ympäristönsuojelulain uudistuksen yhteydessä. Direktiivi on tuonut riskiarvioperusteen valvontaluokkien määrittelyyn.

Linkit

Valvontasuunnitelma vuodelle 2017

Pilaantuneiden maiden kunnostuspäätökset

Teollisuuspäästödirektiivi toimeenpanon vaikutukset Suomessa (pdf, 2,2 Mb, Helda)

Lisätietoja

Ympäristönsuojelupäällikkö Jaakko Vesivalo
P. 0295 029 298

[email protected]

 


Regional information