Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Humusbelastning, klimat och vattenförsörjning i Kyro älvs avrinningsområde, KAHVE-projektets resultat och tolkningar (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Vattendragens tillstånd och användning intresserar oss alla. Under den senaste tiden har "egendomligt" mörka vatten observerats på flera håll runt om i Finland. Fenomenet som gör vattnen mörka och grumliga är naturligtvis bekymrande och det har också medfört problem bl.a. för råvattentäkten till samhällena och industrin. I denna utredning som inleddes hösten 2013 är Kyro älv utredningsobjekt. Bakgrundsfaktorer som förklarar fenomenet är främst klimatet och markanvändningen samt tidsmässiga och lokala variationer i älvvattnets kvalitet. Utlösaren till utredningen var den ekonomiska och tekniska synvinkeln i form av dyrare kostnader för Vasa stads vattenanskaffning.

I utredningen såg man över decennier av tidsserier med klimat-, markanvändnings- och vattenkvalitetsuppgifter för Kyro älvs avrinningsområde. Dessutom utfördes s.k. smart-monitoring på testavrinningsområden, i vilken man strävade efter att specificera effekterna av olika väderleksförhållanden. Resultaten visade tydliga förändringar i vårt klimat under den senaste tiden. I vårt område lever vi nu i klimatförhållanden som rådde på 80-talet i Egentliga Finland. Växtperioden har blivit längre och det ser ut att förekomma mer störtregn än förut. I fråga om markanvändningen är förändringarna kontinuerliga inom olika näringar såsom jord- och skogsbruk. Förändringarna påverkas i synnerhet av samhällsutvecklingen, lagstiftningen och olika ekonomiska stödåtgärder.  Denna utredning ger mer information även om miljö- och vattenskyddet som är på väg mot allt bättre lösningar.

Vasa Vatten i egenskap av ansvarig instans för Vasa stads vattenförsörjning, Fonden för Kyro älv som främjar målen för vattenvården samt Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har ansvarat för utredningens kostnader. Jyväskylä Universitet har fungerat som sakkunnig i utredningsarbetet.

Årsmedelvärden för temperatur (C°) och totala regnmängden per år (mm) 1959-2013.  Variablernas förändring i tid visas som 12 års glidande medelvärde med bred heldragen linje (± standardavvikelse, streckad linje).

Flöde (√m3 s-1) och vattnets kemiska syreförbrukning  (COD, mg O2 L-1) i Skatila samt regnsumma i medeltal per dygn (mm) på Kyro älvs avrinningsområde juni-november 2012.

Rapporten i sin helhet (på finska, pdf, 5 Mb)

In English: Brownification, climate and water supply in the River Kyrönjoki (Western Finland) watershed, the result and interpretations of the KAHVE-project (ELY Centre in South Ostrobothnia) (Word, 255 Kb)

Kontaktuppgifter:

  • Anna Bonde, tfn 0295 027 777, fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi
  • Esa Koskenniemi, tfn 0295 027 838, etunimi.sukunimi@ntm-centralen.fi
  • Anssi Teppo, tfn 0295 027 948, etunimi.sukunimi@entm-centralen.fi

Regional information