Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Statsbidrag för enskilda vägar 2016

NTM-centralen beviljar statsbidrag enligt lagen om enskilda vägar efter prövning. Bidrag kan beviljas för förbättringsprojekt för reparation av skador och konstruktioner på vägen samt för specialobjekt som underhåll av färjor. Bidrag beviljas inom ramen för de årliga anslagen. Enligt statsbudgeten är anslaget för statsbidrag för enskilda vägar 2016 åtta miljoner euro.

Omsorgsfullt ifyllda ansökningar samt behöriga blanketter och planer underlättar behandlingen av en ansökan. Bidraget ska alltid sökas av väglaget för den enskilda vägen eller av den kommun där den enskilda vägen ligger. För väglaget är det bra att komma ihåg att väglaget ska hålla ett möte, där det fattar beslut om att sätta igång ett förbättringsprojekt och ansöka om bidrag. Förbättringsbidrag kan sökas året runt.

Till projekt som i första hand understöds hör objekt som är viktiga för trafiksäkerheten. Som sådana anses projekt där det är fråga om att förbättra broar och stora vägtrummor eller reparera översvämnings- och tjälskador. Projekt som understöds kan dessutom vara omfattande förbättringar av en väg, som till exempel förbättring av vägens bärkraft och dränering.

NTM-centralen fattar beslut om bidrag. I beslutet om bidrag för förbättring meddelas statsbidragets maximibelopp, statens bidragsandel och övriga villkor som krävs.

Maximibeloppet för bidragsandelar för specialobjekt ändras

Statens bidragsandel i fråga om specialobjekt har justerats för 2016. År 2016 är bidragets maximibelopp 65 procent av de godtagbara faktiska kostnaderna (år 2015 var bidragets maximibelopp 80 %). Genom att ändra bidragsnivån söker man kostnadseffektivitet och säkerställer en ändamålsenlig nivå på bidragsverksamheten.

I praktiken inverkar detta redan på våren på de förskott som betalas 2016. En ändring av bidragets maximibelopp gäller alla specialobjekt på enskilda vägar (färjor, vintervägar och broar som nedmonteras) i hela landet.

I fråga om projekt för förbättring av vägar är statsbidraget 50 % av de godtagbara mervärdesskattskyldiga kostnaderna och vid särskilt viktiga projekt (till exempel förbättring av broar och stora vägtrummor) kan den behovsprövade bidragsandelen vara 75 %. Kostnader som berättigar till bidrag är skäliga kostnader för planering, genomförande och övervakning av ett förbättringsprojekt. Ansökningarna bedöms utgående från behovet av att förbättra en väg, projektets innehåll, hur brådskande det är och andra faktorer.

Ändringar i anvisningen om bidrag och ansökningsblanketterna

Trafikverkets anvisning Statsbidrag för enskilda vägar (29/2010) (på finska) uppdateras 2016. Uppdateringen innehåller ändringar och preciseringar och dessutom har föråldrade uppgifter tagits bort. I anvisningen ingår detaljerade uppgifter om de viktigaste frågorna i anslutning till bidragsprocessen. Utöver anvisningen kommer även blanketterna att uppdateras i början av året.

Mer information om statsbidrag för enskilda vägar:

https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/yksityistieavustukset#.Vqh2YLt02Uk

Råd om statsbidrag för enskilda vägar, tfn 0295 020 603 (mån–fre kl. 9–16)

Frågor gällande meddelandet: Kai Paavola, tfn 0295 024 705


Regional information