Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Statsbidrag för enskilda vägar höjdes för 2017

I enlighet med regeringsprogrammet har bidragen för enskilda vägar höjts från föregående år. Genom det ökade anslaget för att minska skulderna för reparation av enskilda vägar har NTM-centralerna i år tillgång till 13 miljoner euro för statsbidrag för enskilda vägar. Bidrag kan ansökas året om.

Bidrag enligt prövning inom ramen för NTM-centralernas årliga anslag kan beviljas vägförbättringsprojekt för reparation av skador och konstruktioner samt underhåll av specialobjekt såsom vägfärjor. I år uppgår anslaget till 13 miljoner euro då det 2016 var 8 miljoner euro.

Anslaget används för att trygga jämlik rörlighet och för att understöda vägar som behövs för bestående bosättning och näringsliv, exempelvis bioekonomi. I första hand understöds projekt för att reparera t.ex. broar och stora vägtrummor samt tjäl- och översvämningsskador på vägar.  Om en väg används särskilt av tung trafik och vägens skick orsakar trafikproblem, kan anslaget användas även för vanliga grundförbättringsprojekt, framför allt till att förbättra omfattande bärighetsbrister.

Statsunderstödets storlek

Statsbidraget för förbättringsprojekt för vägar utgör 50 procent av de godkända momsbelagda kostnaderna. För särskilt viktiga projekt, som broprojekt, kan bidraget vara 75 procent. Stödberättigande kostnader utgörs av rimliga kostnader av planering, genomförande och övervakning av ett förbättringsprojekt.

Vid beredningen av ett broprojekt för en enskild väg bör väglaget innan det beställer några egentliga planer först kontakta NTM-centralen för att försäkra sig om att förbättringsprojektet är berättigat till bidrag och att de tekniska lösningarna är lämpliga.

Vid ett broprojekt beställer och låter väglaget granska byggnads- och reparationsplanerna för bron hos en planerare med tillräcklig kompetens. När anbudsbegäran görs upp bör väglaget beakta att det arbete som beställs även kan innefatta granskning av planerna om det behövs.

Elektronisk ansökan för snabbare behandling

Bidragssökanden ska alltid vara ett väglag för en enskild väg eller en kommun. Ett väglag bör observera att beslutet om att inleda ett förbättringsprojekt och ansöka om bidrag ska fattas på väglagets möte. Väglaget ska också besluta om beviljande av eventuella fullmakter t.ex. till kommunen, om det är kommunen som ska genomföra projektet. Dessutom ska väglaget ingå avtal med kommunen. Förbättringsbidrag kan ansökas året om.

En noggrant ifylld ansökan och relevanta bilagor underlättar behandlingen. Ansökningarna kan skickas per post eller elektroniskt med NTM-centralens allmänna elektroniska ärendeblankett. När väglaget använder den elektroniska blanketten kan behandlingen försnabbas och det kommer också bekräftelse på att ansökan har kommit fram. Bidragsansökan ska bifogas till den elektroniska blanketten. Om bilagorna är många kan de sändas i flera omgångar.

Beslut om beviljande av bidrag fattas av den behöriga NTM-centralen i regionen. En vägs bidragsberättigande granskas alltid i samband med behandlingen av förbättringsansökan. I beslutet om förbättringsbidrag specificeras statsbidragets maximibelopp, statens andel av bidraget och andra nödvändiga villkor.

Ansökan om statsbidrag för hela landet skickas centralt till följande adress:

NTM-centralen i Birkaland
Registratorskontoret

PB 297
33101 TAMMERFORS

eller elektroniskt till NTM-centralen i Birkaland som bilaga till NTM-centralernas allmänna ärendeblankett. Ärendeblanketten för privatpersoner finns på följande adress:

  • www.ely-keskus.fi/asioiverkossa
  • www.suomi.fi/asioi_verkossa

Bidragsanvisningar och blanketter

Bidragssystemet beskrivs närmare i Trafikverkets anvisning Yksityisteiden valtionavustukset (LO 11/2016) Anvisningen kommer att uppdateras 2017.

Det är bra om väglag som planerar att grundförbättra en enskild väg och ansöka om statsbidrag kollar upp de senaste anvisningarna. På NTM-centralens webbsida (www.ely-keskus.fi/yksityistiet) finns aktuella anvisningar och ansökningsblanketter.

Närmare information om statsbidrag för enskilda vägar:

www.ely-keskus.fi/yksityistiet

Rådgivning om statsbidrag för enskilda vägar, tfn 0295 020 603 (mån.–fre. kl. 9–14)

För ytterligare upplysningar Kai Paavola, tfn 0295 024 705


Regional information