Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Statens vattenbyggnadskonstruktioner iståndsätts i Södra Österbotten (ELY-centralen i Södra Österbotten)

Som en följd av översvämningarna har tilläggsmedel för iståndsättning av vattenbyggnadskonstruktioner förts in i statsbudgeten år 2013. Jord- och skogsbruksministeriet har beviljat en betydande del av tilläggsfinansieringen till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten. Tilläggsfinansieringen möjliggör att man år 2013 har kunnat inleda betydligt fler iståndsättningsarbeten av statens vattenbyggnadskonstruktioner än tidigare år. 

Staten ansvarar för flera dammar i konstgjorda sjöar, åvallar, regleringsluckor, invallningspumpar och andra vattenbyggnadskonstruktioner i Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. Största delen av de statliga vattenbyggnadskonstruktionerna har genomförts på 1950–70-talen och har redan en längre tid varit i brådskande behov av grundreparationer och förnyande. Översvämningarna åren 2012 och 2013 som var större än normalt orsakade dessutom skada på flera vallar och pumpverk som staten ansvarar för.

I år färdigställs iståndsättningen av följande vattenbyggnadskonstruktioner:

 • Förnyandet av regleringsdammen i Niska, Lappajärvi
 • Iståndsättningen av pumpverket i Kuokkajärvi, Ilmajoki
 • Renoveringen av pumpverket i Kullaa, Lappo
 • Grundreparationen av Pitkämöbassängen, Kurikka
 • Iståndsättningen av dammen i Liikapuro, Jalasjärvi

Under årets lopp har man också röjt flera fåror som staten ansvarar för och där trädbeståndet har orsakat betydande olägenheter vid översvämningar. Röjningsarbeten har utförts bl.a. i isolerdikena i Tuomiluoma, Jumoo och Könni i Ilmajoki samt i isolerdiket i Nevaniemi i Seinäjoki.

År 2014 görs grundreparationer och förnyas konstruktioner i följande objekt:

 • Iståndsättning av jorddammen i Kaitfors, Kronoby
 • Automatisering av dammen i Kaarehaara, Evijärvi
 • Förnyande av pumpverket i Levijoki, Alajärvi
 • Förnyande av pumpverken i Ämppi och Haapoja, Kauhava
 • Renovering av pumpverket i Pajuluoma, Seinäjoki
 • Iståndsättning och automatisering av regleringsdammen i Kuortaneenjärvi, Kuortane
 • Byggande av extra dränsystem för den konstgjorda sjön Hirvijärvi, Lappo
 • Byggande av serviceväg för den konstgjorda sjön Kalajärvi, Seinäjoki

Nästa år inleds också renoveringen av pumpverket i Seinänsuu i Seinäjoki, som är ett av de största invallningspumpverken i Finland. I pumpverket finns sammanlagt sex pumpar som vardera pumpar 1,33 m3/s samt en slagpump, vilka används för att torrlägga ett 2500 hektar stort område. Kostnaderna för renoveringen uppgår till över 500 000 euro och arbetet uppskattas bli klart år 2015.

I år har 3,5 miljoner euro beviljats till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten för grundreparationer av statens vattenbyggnadskonstruktioner, dammsäkerhet, reglering av vattendrag och hantering av översvämningsrisker. Utöver grundförbättring och förnyande av statens vattenbyggnadsstrukturer går en stor del av finansieringen till att kontinuerligt underhålla och sköta statens vattenbyggnadskonstruktioner. Närings-, trafik- och miljöcentralen ansvarar bl.a. för 21 jorddammar, 221 kilometer vallar och 42 invallningspumpverk.

Med hjälp av tilläggsbudgetens finansiering för grundförbättringar av statens vattenbyggnadskonstruktioner kan man avsevärt minska eftersläpningen på saneringsverksamheten, den s.k. reparationsskulden, samt förbättra säkerheten och driftssäkerheten för konstruktioner och anordningar. Tilläggsfinansieringen har även använts för att reparera skador som orsakats av översvämningarna och på detta sätt har man förhindrat att skadorna avancerar.

Tilläggsuppgifter:

 • Chef för gruppen för reglering och dammsäkerhet Tommi Mäki, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 882
 • Vattenresurschef Liisa Maria Rautio, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 919

Regional information