Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Skydd av statliga byggnader genom förordning har kommit till sin vägs ände, värdefastigheternas innehav förändras, vad händer med skyddet (NTM-centralen i Södra Österbotten)

I och med att det egentliga skyddet genom förordning upphört har skyddsprocessen för alla forna statliga värdebyggnader som övergått i privat eller kommunal ägo inletts i NTM-centralen i Södra Österbottens område. Skyddsprocessen gäller inalles sju områden/tomter samt flera byggnader. Skyddsinnehållet och skyddets omfattning för alla dessa objekt måste omvärderas utgående från lagen om skyddande av byggnadsarvet, trots att byggnaderna eller områdena utöver förordningsskyddet kan ha försetts med olika skyddsbeteckningar i de gällande detaljplanerna.

Eftersom förordningsskyddet har omfattat landets mest representativa byggnader och områdeshelheter med avsikt på arkitektur, kulturhistoria eller statsförvaltningens verksamheter, gäller skyddsprövningen huvudsakligen huruvida skyddet av objekten kan tryggas i en detaljplan enligt markanvändnings- och bygglagen eller om skyddsbehovets omfattning eller detaljplanssituationen fordrar skydd enligt speciallagen.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har 29.10.2015 fattat det första skyddsbeslutet i anslutning till detta projekt. Beslutet gäller forna Vasa Svenska Flicklyseet som planerades år 1892 av arkitekt Theodor Decker vid Överstyrelsen för allmänna byggnader.

Skolbyggnaden på Kyrkoesplanaden 12–14 har två våningar och en renmurad fasad. Till sitt inre har skolbyggnaden en tidstypisk mittgång med byggnadens huvudingång och trapphus i ändorna. Utöver att byggnaden är mycket välbevarad med avsikt på utseende och rumsindelningens centrala drag, har bygganden även individuella särdrag i och med hanteringen av detaljer. När verksamheten vid flicklyseet upphörde på 1970-talet, har fastigheten använts för Åbo Akademis pedagogiska undervisning och som tillfälligt evakueringsutrymme under tiden som andra skolor har renoverats.

Processen för skydd av objektet enligt lagen om skyddande av byggnadsarvet har förts parallellt med den pågående detaljplansprocessen i samarbete med byggnadens ägare Lemminkäinen Hus Ab och Vasa stads planläggning. Förfarandet har gjort det möjligt att skräddarsy detaljplansbestämmelserna för den representativa byggnaden med avsikt på stadsbilden och skolhistorian i Vasa på ett sådant sätt att det enligt NTM-centralens beslutsframställan inte finns någon särskild grund för att skydda byggnaden enligt speciallagen med beaktande av detaljplansinnehållet som har trätt i kraft 27.10.2015.

Mer information:

  • Överinspektör Juhani Hallasmaa, tfn 0295 027 458


Vasan Svenska Flicklyseum, Kyrkoesplanaden 12-14, Vasa.


Regional information