Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Staten har köpt Ärjänsaari av UPM och ska inrätta ett skyddsområde

UPM och NTM-centralen i Kajanaland har gjort markaffärer som innebär att Ärjänsaari i Kajana övergått i miljöministeriets besittning för skyddsändamål.

Ärjänsaari ingår i Finlands Natura 2000-nätverk och i det riksomfattande strandskyddsprogrammet. Området är känt för sina sandstränder, dyner och höga strandbrinkar. Den ca 270 hektar stora ön ligger i Ule träsk, ca 16 kilometer från Kajana centrum. 

"Ärjänsaari är värdefullt med tanke på områdets mångsidiga natur och kulturhistoria, och ön används också flitigt för rekreationsändamål, speciellt på sommaren", konstaterar Kari Pääkkönen, överdirektör vid NTM-centralen i Kajanaland. "UPM:s meddelande om att bolaget avstår från ön hösten 2016 inledde en process som ledde till förhandlingsresultat."

"Vi har under flera års tid sålt skogsegendom i områden som ligger långt från bolagets fabriker, såsom Kajanaland. Försäljningen av Ärjänsaari är ett led i detta. Vi är nöjda över att Ärjänsaari nu övergår i statens besittning tack vare affären med NTM-centralen i Kajanaland", konstaterar UPM:s skogsdirektör Sauli Brander. "Vi anser att detta är den bästa lösningen med tanke på helheten. Att bedriva skogsbruk på öar kräver specialutrustning eller ordentligt kalla vintrar. På Ärjänsaari är den skogsindustriella verksamheten också begränsad genom olika skyddsbestämmelser."

Åsön Ärjänsaari är nationellt värdefull med tanke på geologin, fornminnena, kulturhistorien och öns natur-, landskaps- och rekreationsvärden. Ön ingår i en av Finlands längsta räcka av åsar. Den kännetecknas av mångsidiga vind- och strandavlagringar. Den dominerande naturtypen är åsskogar, men på ön finns också mindre naturskogar, lundar och trädbevuxna myrar. På Ärjänsaari finns sandstränder som är i naturtillstånd samt trädlösa eller naturligt trädfattiga sanddyner. Längre inåt finns det skogbevuxna dynkullar. På öns östra spets finns ett fågelskyddsområde. Ärjänsaari gränsar till Rokua geopark, som anslöts till Unescos globala nätverk av geoparker 2015.

Utöver naturvärdena har Ärjänsaari en central roll i regionens kulturhistoria. Ön har bl.a. varit en samisk ritplats, och sjörövare lär också ha gömt sig där. På ön har det även funnits en semesterby för Kajaani Oy:s anställda.

"Om man ser till historien är Ärjänsaari för många Kajanabor ett sommarparadis. Jag är glad över att öns framtid som naturskyddsområde nu har tryggats och att ön fortsättningsvis kan användas för rekreation", säger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Ärjänsaari kommer att vara tillgängligt för båtfolk och friluftsmänniskor också efter ägarbytet. Besittningen övergår till Forststyrelsens naturtjänster, och ett naturskyddsområde kommer i sinom tid att inrättas på ön genom förordning av statsrådet. Vad framtiden blir för den gamla semesterbyn på ön avgörs senare i samband med att man planerar skötseln och nyttjandet av området.

Mer information:

Kari Pääkkönen, överdirektör, NTM-centralen i Kajanaland, tfn 040 575 2391, [email protected]

Päivi Gummerus-Rautiainen, överinspektör, miljöministeriet, tfn 0295 250 240, [email protected]

Sauli Brander, skogsdirektör, UPM, tfn 040 56 74 155, [email protected]

Foto: UPM


Regional information