Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Valtatien 3 parantaminen Seinäjoentien ja Koivistontie välillä käynnistyy Kurikassa ja Ilmajoella (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja Kreate Oy ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen urakasta: valtatie 3 parantaminen välillä Seinäjoentie – Koivistontie.

Urakka-alue sijaitsee Kurikassa ja Ilmajoella Kurikan keskustasta noin 4,5 km pohjoiseen. Hanke käsittää valtatien 3 parantamisen uusimalla Kyrönjoen ylittävän valtatien vesistösillan ja rakentamalla valtatien rinnalle kevyen liikenteen väylän Seinäjoentien ja Koivistontien liittymien välille. Parannettavan tieosuuden pituus on noin 2,2 km, josta valtatien geometrian muutososuutta on noin 1,2 km.

Nykyinen Kyrönjoen ylittävä silta on huonokuntoinen, eikä sen korjaaminen ole kannattavaa. Silta ei täytä tämän päivän kantavuusvaatimuksia. Hankkeessa uusitaan Kyrönjoen ylittävä huonokuntoinen valtatiesilta rakentamalla uusi silta vanhan sillan viereen. Uusi silta rakennetaan nykyisen valtatiesillan itäpuolelle. Hankkeella luodaan edellytykset jatkuvalle kevyen liikenteen yhteydelle valtatien 3 varteen Seinäjoentien (Kt 67) ja Koivistontien (Mt 6900) välille. Yksityis- ja maataloustiejärjestelyihin tehdään pieniä muutoksia. Nykyinen tiepenger puretaan syrjään jäävältä osuudelta.  Joukkoliikenteen toimintaedellytykset säilyvät ennallaan. Liikenneturvallisuus paranee kevyen liikenteen väylän ja paremman väylägeometrian myötä. Siltakannen tasauksen nostaminen vähentää alueella vallitsevaa jääpatovaaraa. Vaikutukset luontoon, kasvillisuuteen ja eläimistöön jäävät vähäisiksi. Myös meluvaikutukset jäävät pieniksi.

Hankkeeseen kuuluu myös Koskenkorvan rautatien alikulkusillan tasauksen laskeminen Ilmajoen kunnassa. Rautatien alikulkusillan kohdalla on nykyisin korkeusrajoitus 4,4 metriä. Hankkeessa lasketaan valtatien tasausviivaa niin, että alikulkukorkeus on riittävä ja korkeusrajoitus voidaan poistaa. Hankkeen yhteydessä on tavoitteena parantaa nykyisellään vaurioituneen kevyen liikenteen väylän rakenteiden kuntoa uusimalla rakenteet tarvittavalta osin. Lisäksi hankkeeseen kuuluu olemassa olevien hulevesiviemäreiden toimivuuden tarkastaminen.

Raivaustyöt urakka-alueella alkavat elokuun aikana ja sillan rakennustyöt syyskuussa. Maarakennustyöt lähtevät käyntiin tämän hetkisten suunnitelmien mukaan loka-marraskuussa. Työt jatkuvat läpi talven ja urakka valmistuu 2016 lokakuun loppuun mennessä. Työt aiheuttavat lievää haittaa liikenteelle ja hetkellisesti liikenne ohjataan kiertotietä. Rakennustyön vaikutukset liikenteelle pyritään pitämään mahdollisimman vähäisinä.

 

Liite:

Yhteyshenkilöt työmaalle:

Kreate OY:

 

 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus:


Regional information