Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Höjning av riksväg 8 vid Vassorfjärden och aktuella grusvägsprojekt (Österbotten)

NTM-centralen påbörjar arbetet med att höja riksväg 8 vid Vassorfjärden på en sträcka av ca 720 meter. Vattenståndet i Vassorfjärden påverkas allt oftare av återkommande havsvattenflöden. I fjärden bildas isproppar som i värsta fall har orsakat att vattenytan i fjärden har stigit till nivån för riksväg 8 och således stoppat trafiken på vägen bl.a. våren 2011 och 2013. Syftet med projektet är att höja riksväg 8 vid Vassorfjärden i syfte att förhindra eventuellt vattenflöde på grund av isproppar över riksväg 8. Samtidigt tryggas riksvägens konstruktioner.

Höjningen av riksväg 8 och dess effekter på högvattenståndet i Vassorfjärden och Kyroälvdeltat är enligt expertbedömningar mycket små. Översvämningsriskerna i Kyroälvdeltat och eventuella åtgärder för att minska dem utreds noggrannare i en samarbetsgrupp på bred bas. Arbetsgruppens arbete blir färdigt på våren 2018.

Byggarbetet vid Vassorfjärden inleds i juni så att arbetet görs på halva vägen i taget och trafiken styrs med trafikljus. Avsikten är att arbetet huvudsakligen ska vara färdigt före slutet av juli.

Grusvägar repareras på olika håll i NTM-centralens verksamhetsområde

Grusvägsprojekten på landsväg 7232 Rejpeltvägen på avsnittet Rejpelt–Hyyppä (Vörå, Storkyro), landsväg 7390 Jeppovägen på avsnittet Finnabba–Lassfolk (Pedersöre) och landsväg 17795 Koskövägen på avsnittet Österändan–Mararna (Korsholm) repareras så att menföresskador i vägstommen och vägytan avlägsnas genom att förbättra vägens bärkraft och dräneringen av vägen. Grusvägarna har fortsättningsvis en grusbelagd yta. Arbetet inleds i maj och projekten bör vara färdiga före slutet av oktober 2017. Sundström Ab Oy är huvudentreprenör för entreprenaden. Entreprenadpriset för projekten är 1 037 500 euro. Närings- trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten ansvarar för kostnaderna.

Mer information:

  • Projektchef Veijo Rajamäki, NTM-centralen, tfn 0295 027 750

Översvämningsfrågor:

  • Vattenhushållningsexpert Suvi Saarniaho-Uitto, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 926

Entreprenör:

  • Arbetschef Emil Sundström, Sundström Ab Oy, tfn 040 764 9815

Regional information