Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Valtateiden 3 ja 18 tiesuunnitelmat Laihian kohdalla,  uutta materiaalia saatavilla (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Laihian tiesuunnitelmien laatiminen uudelleenarvioinnin pohjalta on käynnissä ja ne valmistuvat kesällä 2014. Laadittavana on kaksi tiesuunnitelmaa: Vt 3 ja 18 parantaminen Laihian kohdalla sekä Vt 3 parantaminen Laihian keskustan kohdalla. Kevään ja alkukesän aikana uutta materiaalia on valmistunut ja vanhoja päivitetty. Hankkeen www-sivuilla voi tutustua materiaaleihin, kuten suunnitelmakarttoihin, valokuvasovitteisiin ja tieympäristöratkaisuihin.

Suunnitelmakartat ja valokuvasovitteet nähtävillä

Alueen suunnitelmakartat sekä valokuvasovitteet, lähinnä vt3 ja vt 18 risteysalueelta, ovat nyt nähtävillä hankkeen www-sivuilla. Aiempaan verrattuna Potilan/ Maunulan kohdalla on kevyen liikenteen järjestelyä muutettu, niin että valtatien 3 pohjoispuolella säilyy kevyen liikenteen yhteys. Myös eteläpuolella on kulkuyhteys välillä Hulmi-Laihian keskusta. Muualla suunnitelmaratkaisut eivät ole merkittävästi tarkentuneet. Valokuvasovitteista voi havainnollisesti nähdä, miltä ratkaisut näyttävät käytännössä. Myös tieympäristöratkaisut ovat valmistuneet.

Liikenneturvallisuus auditoitiin

Liikenneturvallisuusauditoinnin mukaan Laihian keskustan kohdalla tiesuunnitelmaan sisältyvät toimenpiteet parantavat valtatie 3:n turvallisuutta, mikäli poistetaan arvioinnissa esitetyt puutteet. Paikallisverkolla lisääntyvä liikenne edellyttää turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä.  Esille nousivat muun muassa Asematien suuntaisliittymä, Kauppatien kevyen liikenteen väylä, Vallintien alikulku sekä Laurokselantien liittymä.

Auditoinnissa, jossa tarkasteltiin tiesuunnitelmia sekä valtatiellä 3 ja valtatiellä 18 korostettiin, että eritasoliittymät parantavat merkittävästi valtateiden liikenneturvallisuutta. Erityisesti esille nostettiin kevyen liikenteen väylät.  Yksi esille nostettu liikenneturvallisuusriski on kevyen liikenteen huono jatkuvuus suunnassa vt3 – vt18. Myös kevyen liikenteen risteäminen Potilassa tuli tarkastelussa esille sekä linja-autopysäkin paikka Ratikyläntiellä. Auditoinnissa sekä suunnittelija että hankeryhmä ottivat kantaa esitettyihin havaintoihin.  

Tärinä ei aiheuta vaurioita

Alueella toteutettiin tärinämittaukset toukokuussa. Tärinämittausten tulosten perusteella voidaan sanoa, että alueen rakennuksiin kohdistuu tärinää, joka on havaittavissa ja rakennusten värähtelyluokitusten mukaan voi vaikuttaa häiritsevältä. Tulosten perusteella voidaan pitää todennäköisenä, että suurimmat tärinätapahtumat aiheutuvat tieliikenteen ylittäessä tien pinnan epätasaisuudet, kuten kaivon kannet. Tärinä ei kuitenkaan aiheuta asuinrakennusten rakenteiden vaurioitumisriskiä.

Meluntorjuntasuunnitelmat valmistuivat

Alueelle tehtiin kevään aikana melutarkastelut. Myös meluntorjuntasuunnitelmat valmistuivat loppukeväästä. Tarkasteluissa arvioidaan nykytilannetta sekä ennustetilannetta vuonna 2040 sekä nykyisellä meluntorjunnalla että suunnitellulla meluntorjunnalla. Meluntorjuntasuunnitelmiin voi tutustua tarkemmin www-sivuilla.

Asemakaavaehdotukset nähtävillä

Asemakaavaehdotukset ja osayleiskaavan muutos ovat paraikaa julkisesti nähtävillä 4.7. – 20.8.2014 välisenä aikana.  Kuntalaisilla on mahdollisuus tehdä muistutus kaavaehdotuksista.


Regional information