Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Landsomfattande projekt har valts (NTM-centralen)

Närings-, trafik- och miljöcentralerna har valt ut de projekt som år 2015 ska finansieras via programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Inom tidsfristen, som löpte ut i slutet av augusti, kom det in 15 ansökningar. Av dessa valdes ut sju projekt som är mest tillämpliga som landsomfattande projekt. För projekten har anvisats sammanlagt 2,5 miljoner euro som består av EU-medel och statliga medel. Projektens kostnadsförslag och omfattning ses över i relation till medlen och projektspecifika kostnadsförslag fastställs senare. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland fattar beslut om finansieringen i år.

 

Följande projekt beviljas finansiering:

 

Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle (Vilma) (Klimatsmarta lösningar för landsbygden)

Naturresursinstitutet, kontaktperson Riitta Savikko

Projektets främsta mål är att bidra till klimatarbetet utifrån landsbygdens behov, både att motarbeta klimatförändringen och anpassa sig till klimatförändringens effekter. Projektet informerar praktiskt och ur många perspektiv om klimatinsatser som hjälper gårdsbruksenheter att bereda sig för klimatförändringen och ökar kunskapen om anpassningsförmågan. Projektet bearbetar och förmedlar information samt stärker kunskapsunderlaget och viljan att arbeta för klimatsmarta lösningar på landsbygden och inom lantbruket. Projektet underbygger utveckling av klimatsmarta lösningar och bidrar också i en vidare bemärkelse till landsbygden som livsmiljö, dess livskraft och näringslivets hållbarhet. 

 

Puutarhatuotannon uusi kiertotalous – uutta arvoa ja liiketoimintaa (ArvoBio) (Ny cirkulär ekonomi i trädgårdsodlingen – nytt värde och ny affärsverksamhet)

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, kontaktperson Maritta Kymäläinen

Projektets mål är att hitta nya innovativa lösningar för att minska spillet vid trädgårdsodlingen och effektivisera användningen av biprodukter.  Nya lösningar och handlingssätt som bygger på cirkulär ekonomi gagnar flera aktörer: producenter får nya marknadskanaler och mervärde för osålda produkter och biprodukter av lägre kvalitet, användare/förädlare får alternativa råvaror och nya produktmöjligheter, samtidigt skapas det också nya möjligheter till affärsverksamhet i kedjans olika led.

 

Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin (Information och avkastning för små slakterier)

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, kontaktperson Liisa Mikkola

Projektet förbättrar produktiviteten och konkurrenskraften hos utspridda små slakterier och slakteriernas försäljningsställen. De främsta målen handlar om att förbättra den kvalitativa kompetensen, effektiviteten och konkurrenskraften. Åtgärderna gäller i synnerhet att öka kunnandet om livsmedels- och packningslagstiftningen och Oiva-systemet, att uppfylla kraven i förordningen om djurskydd vid slakt och avlivning och därigenom  förbättra djurens välbefinnande, att förbättra den ekonomiska kompetensen och näthandelkunnandet samt att använda sig mer av de därtill hörande logistiska möjligheterna och att höja medvetenheten om frågor som gäller att anlita utländsk arbetskraft.

 

Outdoors Finland (OF) kansainvälistymisohjelma 2015-2018 (Internationaliseringsprogram 2015 – 2018)

Finpro ry, kontaktperson Heli Saari

Programmet koordinerar det temaenliga utvecklingsarbetet med ett koordinatorsnätverk som består av aktörer inom turistbranschen. Vidare erbjuds det ett internationaliseringsprogram som hjälper landsbygdens mikroföretag samt små och medelstora företag att tillträda den internationella marknaden som förväntas vara källan till den stora tillväxten inom turistbranschen. Projektåtgärderna förverkligar till alla delar turistbranschens strategiska prioriteringar.

Projektet bygger upp ett koordinationsnätverk för friluftsleder och ger områdena utbildning i att utveckla ur en turistisk synvinkel lockande friluftsleder.

 

ERIHYVÄ – erityisruokavaliot, tarpeita ja mahdollisuuksia (Specialdieter, behov och möjligheter)

Foodwest Oy, kontaktperson Eeva-Liisa Lehto

Projektet har målet att hjälpa företag, primärproducenter och företrädare för andra målgrupper att utveckla kompetensen kring produktutveckling och forskning, livsmedelssäkerhet och kvalitetssystem, kommersialisering, internationalisering och råvaruproduktion samt när det gäller behov hos konsumenter med specialdiet. Till projektet hör sammanlagt 10 tillställningar med workshoppar där olika kompetensområden presenteras från olika synvinklar på ett praktiskt sätt.

 

Uudistuva hevostalous (Utveckling av hästnäringen)

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, kontaktperson Sirpa Pussinen

Projektet siktar till att främja näringsverksamheten och öka medvetenheten om sektorns samhälleliga betydelse.

Företagare uppmuntras till att tänka efterfrågeorienterat och gripa tag i de möjligheter som trender medför, förnya sig och på detta sätt förbättra affärsverksamhetens konkurrenskraft. De genomgående temaområdena är ansvarsfullhet och hållbarhet: att värna om hästar, människor och miljö.

 

Metsäpalvelumarkkinat uudistuvat – metsäpalveluyrittäjyys kasvuun (Marknaden för skogstjänster förnyas – mer tillväxt i företagandet inom skogstjänster)

Finlands skogscentral, kontaktperson Jorma Vierula

Målet är att bidra till skogstjänstföretagandet genom att man förbättrar företagarnas kompetens och söker och utvecklar källor för tillväxt i företagandet. Projektåtgärderna handlar om skräddarsydda aktualitetsseminarier för skogstjänstföretagare, skogstjänstföretagens observationsdagar, kontaktdagar för företag och kunder, testning av konceptet inhoppartjänst och utbildning för tillämpning av tjänsten samt att skapa fungerande samarbetsförhållanden i utvecklingsorganisationer och utvecklingsprojekt.

 

Mer information: 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland

utvecklingschef Timo Kukkonen, 0295 025 065

expert Lassi Hurskainen, 0295 025 046

[email protected]

 

Även kontaktpersonerna ger ytterligare upplysningar om projekten.


Regional information