Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma peräänkuuluttaa yhteisvastuuta liikenneturvallisuusongelmien ratkaisemiseksi (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Erilaiset liikkujien asenteisiin liittyvät tekijät, etenkin tietoinen riskikäyttäytyminen, ovat paikallisen liikenneturvallisuustyön haasteista suurimpia. Kesällä valmistuneen Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelman vaikutustenarvioinnin perusteella voidaan todeta, että keinot asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ovat olemassa, mutta tavoitteisiin pääseminen edellyttää erittäin suuria panostuksia kaikilla liikenneturvallisuustyön osa-alueilla, ja erityisesti liikennekäyttäytymiseen ja yhteistyöhön kohdistuvien toimenpiteiden osalta.

Vakka-Suomen seudun liikenteessä kuolee vuosittain keskimäärin neljä ihmistä. Liikennetapaturmissa loukkaantuneiden vuosittainen määrä on yli kymmenkertainen, lievempien omaisuusvahinkojen ja läheltä piti -tilanteiden määrästä puhumattakaan. "Pelkästään" sillä, että kaikki käyttäisivät laissa määrättyjä turvalaitteita ja liikenteestä saataisiin pois rattijuopot, itsemurhat, sairaskohtaukset ja ylinopeudet, säästettäisiin vuosittain seudulla jopa neljä henkeä. Liikenneympäristöön kohdennetut toimet ovat nekin tärkeitä, mutta niillä voidaan saavuttaa vain pieni osa asetetuista tavoitteista. Koetun turvallisuuden osalta turvallisen liikenneympäristön vaikutus on sitäkin merkittävämpi.

Liikenneturvallisuuden parantuminen suunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti tarkoittaisi karkeastikin arvioiden miljoonaluokan säästöjä kuntasektorille. Vähintään yhtä tärkeänä tavoitteena on koetun liikenneturvallisuuden parantuminen, joka vaikuttaa keskeisesti ihmisten elämänlaatuun ja hyvinvointiin.

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelmassa on etsitty laaja-alaisesti keinoja seudun liikenneturvallisuustilanteen parantamiseksi. Suunnittelua on ohjannut EU-tason liikenneturvallisuusvisio, jonka mukaan tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla eikä loukkaantua vakavasti liikenteessä. Vision taustalla on näkemys, että puutteellinen liikenneturvallisuus on laaja kansanterveydellinen ongelma, joka koskettaa monia yhteiskunnan sektoreita. Kunnissa liikenneturvallisuustyö on osa asukkaidensa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

Liikenneturvallisuussuunnitelmassa asetetaan tiukat tavoitteet liikenneonnettomuuksien määrän vähentämiseksi vuoteen 2025 mennessä. Liikennekuolemien osalta tavoitellaan "nollavuosia" (viimeksi vuonna 2012) ja loukkaantumisten osalta selkeää laskevaa trendiä. Yhtälailla tavoitteena on parantaa seudun asukkaiden turvallisuuden tunnetta. Mikään taho ole yksin vastuussa liikenneturvallisuudesta, vaan se on päämäärä, jonka saavuttamiseksi jokainen ihminen voi tehdä jotain.

Tavoitteiden saavuttamiseksi on kullekin kunnalle laadittu monipuolinen toimenpideohjelma. Suunnittelu kohdennettiin tavoitevaiheessa valituille ja kuntapäättäjien hyväksymille painopistealueille. Suunnitelmaan sisältyy toimenpide-ehdotuksia yhteistyötä, liikennekasvatusta ja -tiedotusta, liikenneympäristön parantamista, liikenteen valvontaa sekä liikenteen ja maankäytön suunnitteluperiaatteita koskien. Lähivuosien toimenpiteet on esitetty kuntakohtaisissa toimenpidekorteissa raportin liitteenä. Esitettyjen toimenpiteiden toteuttamisen vastuu jakautuu toimenpiteen luonteesta riippuen kuntasektorille, Varsinais-Suomen ELY-keskukselle, Liikenneturvalle, poliisille tai muille sidosryhmille.

Liikenneturvallisuussuunnitelmaraportti

Lisätietoja:


Regional information