Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Påverka planeringen av Skärgårdshavets och Bottenhavets förvaltning (NTM-centralen i Egentliga Finland)

Ett förslag till åtgärdsprogram för Finlands havsförvaltning har publicerats 15.1.2015

I havsområdena i Sydvästra Finland, i de södra delarna av Skärgårdshavet och Bottenhavet samt i deras avrinningsområden, pågår mycket mänsklig aktivitet som påverkar tillståndet i havet. Området har många invånare och rekreationsanvändare och tillståndet i havet har stor betydelse för dem. Centrala problem i våra havsområden är övergödning och skadliga ämnen inklusive deras följdverkningar. De främmande arterna blir ständigt fler. Sjötransporten av olja och farliga ämnen är en kontinuerlig riskfaktor. Tillståndet för många undervattensnaturtyper och marina arter har försämrats. Vi behöver mer information om nedskräpningen av havet och undervattensbuller samt vilka effekter de har på havsorganismerna.

Vi samlar in konstruktiv respons av invånarna gällande förslaget till åtgärdsprogram för havsförvaltningen. På så sätt kan vi hitta bästa möjliga sätt att förbättra tillståndet i havet.

Åtgärdsprogrammet för havsförvaltning omfattar Finlands territorialvatten och ekonomiska zon

Det har utarbetats för att minska människans åverkan på den marina miljön och förbättra miljöstatusen. I åtgärdsprogrammet utvärderas hur väl de nuvarande åtgärderna räcker till för att nå en god miljöstatus. Dessutom föreslås nya åtgärder som är nödvändiga som komplement till de åtgärder som föreslås i vattenförvaltningsplanerna och de nuvarande åtgärderna. Målet med planeringen av havsförvaltningen är att uppnå och upprätthålla en god miljöstatus senast 2020.

Planeringen av havsförvaltningen stöder planeringen av vattenvården vad gäller övergödning och farliga ämnen. Ett annat mål med havsförvaltningen är att även i övrigt förbättra tillståndet i havsmiljön och minska belastningen på havet. Åtgärder presenteras för att minska belastningen orsakad av näringsämnen och farliga ämnen, ledningen av buller och annan energi ut i havet samt nedskräpningen av havet. Därtill framläggs förslag till åtgärder för bekämpning av skadliga främmande arter och minskning av de fysiska skadorna på havsbottnen. Åtgärder föreslås även för att förbättra det hållbara utnyttjandet och vården av fiskbestånden samt förbättra säkerheten inom sjöfarten och minska de skadliga miljöeffekterna.

Genom marin planläggning, utveckling av skyddsområden och andra naturskyddsåtgärder kan en god skyddsnivå för alla vilda arter och naturtyper uppnås.

Planläggningsmaterialet finns i miljöförvaltningens webbtjänst - var och en kan påverka

NTM-centralen i Egentliga Finland ber om synpunkter på åtgärdsprogrammet för havsförvaltningen. Hörandet inleds den 15 januari 2015 och fortsätter fram till den 31 mars 2015 tillsammans med hörandet om vattenvården och hanteringen av översvämningsrisker. Var och en som är intresserad av ämnet kan framföra egna åsikter eller förslag.  Före slutet av mars sammanställs kommentarerna och utnyttjas i den slutliga versionen av åtgärdsprogrammet. Statsrådet godkänner havsförvaltningsplanens åtgärdsprogram i slutet av 2015.

Förslaget till åtgärdsprogram för havsförvaltningen är framlagt till påseende i alla kommuner och på alla NTM-centraler. Dessutom kan materialet läsas i miljöförvaltningens webbtjänst på adressen:

Vi önskar att respons ges med den elektroniska blanketten på webbsidorna för hörandet om havsförvaltningen, men man kan också ge respons direkt till registraturen vid NTM-centralen i Egentliga Finland.
 

Mer information ger:

ledande expert Janne Suomela (0295 022 947, [email protected])
överinspektör Pekka Paavilainen (0295 022 921, [email protected])


Regional information