Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Ett nytt värdefullt havsområde anslöts till Skärgårdshavets nationalpark (Egentliga Finland, Satakunta)

Ett tidigare privatägt Natura 2000-område med högt skyddsvärde har köpts till Skärgårdshavets nationalpark. De viktigaste skyddsobjekten är sandbankar och ålgräsängar. För att utreda förutsättningarna för köpet har information som producerats i samband med VELMU-programmet och VELMU-karttjänsten utnyttjats.

Karta över skyddsområdet. © NTM-centralen i Egentliga Finland och Lantmäteriverket

Fredagen den 30.6.2017 anslöts ett tidigare privatägt vattenområde till Skärgårdshavets nationalpark. Detta var en trevlig överraskning för både Fortsstyrelsen och Egentliga-Finlands NTM-central eftersom anskaffning av området inte var planerad. Områdets anslutning togs oförväntat upp i samband med en av Forststyrelsens fastighetsbildningsprocesser, där anskaffning av andra fastigheter till staten inte fanns med i planerna. Under processens gång meddelade en av grannfastigheternas ägare om sitt intresse att sälja vattenområdet.

"Denna gärning talar om en ny uppskattning, det vill säga att också undervattensmiljöns mångfald är viktigt för medborgarna" - Esko Gustafsson, naturskyddsenhetens chef, Egentliga Finlands NTM-central

I utredningen av vattenområdets värde och förutsättningarna för anslutningen utnyttjade Forststyrelsen och Egentliga Finlands NTM-central den karteringsinformation som producerats i VELMU-programmet. Baserat på informationen konstaterades att det t.o.m. 225 hektar stora området är värdefullt och kan således anslutas till nationalparken. Områdets viktigaste naturvärden består av sandbankar och ålgräsängar.

VELMU-information har samlats genom VELMU-programmet, d.v.s. programmet för inventeringen av den marina undervattensmiljön, under åren 2009 - 2016. Under denna storsatsning har det samlats information från våra havsområden om såväl alger, växter, ryggradslösa djur och fiskar som havsbottnens geologiska egenskaper. Material har samlats från 96 500 videopunkter och 23 200 dykpunkter samt tusentals provtagningspunkter för bottendjur- och fiskyngel. All denna information har nu samlats i VELMU-karttjänsten. VELMU-karttjänsten (http://paikkatieto.ymparisto.fi/velmu/) är öppen för alla intresserade och i behov av informationen. VELMU-informationen är t.ex. central för skydd och planering av havsområden.

Ålgräsäng i Örö. Små tussar av trådalger syns även på bilden. © Suvi Kiviluoto, VELMU 

Ålgrässamhällen är en av Finlands internationella ansvarsnaturtyper, vilket innebär att Finland har en central roll i att skydda dessa naturtyper. I Finland förekommer ålgräs (Zostera marina) längs den sydvästra kusten, allt från de mittersta delarna av Finska viken ända till Bottenhavets södra delar, men förekomsterna centrerar sig till Skärgårdshavet. Ålgräset hotas av övergödningens följder, framförallt av vattnens grumlighet och trådalger som växer på ålgräset. Utvärderingen av området har gjorts med hjälp av VELMU-karttjänsten och baserar sig på information från dykkarteringar och modelleringar över ålgräsets förekomst som gjorts av Finlands miljöcentral.

Vattenområdet i fråga tillhör Salpausselkäs undervattensåsar. Både rullstensåsöar och deras undervattensdelar och sandbankar bildar mycket värdefulla naturmiljöer som är viktiga för bl.a. ålgräs och flundra. Undervattenssandbanker och rev har listats som sårbara och rullstensåsöar som nära hotade naturtyper. För att bevara ålgräsängar är det viktigt att skydda dessa områden. De största hoten är verksamheter som ändrar på bottnen, som t.ex. muddring av farleder, bottentrålning och sandsugning.
 

Tilläggsuppgifter

Överinspektör Leena Lehtomaa, [email protected], p. 0295 022 894
Planerare Jolanda Linsén, [email protected], p. 0295 023 064


Regional information