Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

De mest betydande vägarbetena i Nyland och Tavastland 2017 (Nyland, Tavastland)

Inom området för NTM-centralen i Nyland sker vägarbeten även i år för att underhålla eller förbättra vägnätet med tanke på vägtrafikanternas väl. Ställvis orsakar arbetet fördröjningar för väganvändarna, men vi gör allt vi kan för att minimera olägenheterna. Till exempel sker en del av de livligt trafikerade vägbeläggningsobjekten nattetid. Vi hoppas att väganvändarna har tålamod och är förstående ifall olägenheter uppstår.

För att garantera så väl väganvändarnas som byggarbetarnas säkerhet är det mycket viktigt att följa hastighetsbegränsningarna och andra trafikregler vid arbetsobjekten. Byggarbetsentreprenörerna ger närmare information om hur arbetsplatsernas olika faser påverkar trafiken. 

Till NTM-centralen i Nylands verksamhetsområde hör utöver Nyland även Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland.

De största byggobjekten

Förbättring av stamväg 46 i Heinola mellan rv 4 och gränsen till Päijänne-Tavastland (Uimila)
Stamväg 46 förbättras i huvudsak där vägen ligger idag för att motsvara dagens krav på regionvägar. Både vägens geometri och konstruktion förbättras. Vägens tvärsnitt breddas något. Målet är att möjliggöra hastighetsbegränsningen 80 km/h året om. Enligt planerna rätas sträckningen ut och utjämningen görs mindre brant längs en sträcka på cirka 12,5 km. Förbättringarna genomförs med separata omledningar eller ändringar av plangeometrin ovanpå den nuvarande vägen. Vägkonstruktionen förbättras längs en sträcka på 6,5 kilometer. Omfattningen av de slutliga åtgärderna preciseras efter att entreprenadtävlingen har avgjorts. De förbättrande åtgärderna är till störst nytta för den tunga trafiken: vägsäkerheten ökar och transporterna får högre leveranssäkerhet. Objektets vägplan står klar under våren och entreprenören planeras väljas i slutet av 2017.

Ytterligare information: Sami Mankonen 0295 021 309 och Tapani Miettinen 0295 021 312

Riksväg 1 (Åbovägen) förbättring av vägen vid Kyrkträsk i Esbo (söder om Esbovägen)
Vid Kyrkträsk i Esbo är riksväg 1 en väg med livlig trafik. Trafiken är ca 55 000 fordon varje dygn. Vägen har sjunkit och svämmar lätt över på våren och vid kraftigt regn. Vattnet som blir stående på vägbanan orsakar rusningar och risker för trafiksäkerheten. Vägen har sjunkit cirka en meter från då den byggdes. I projektet lyfts vägen upp till tidigare nivå längs en sträcka på cirka 650 meter. Samtidigt förbättras bullerskyddet vid Gloms småhusområde genom att bygga ca 600 meter bullerstängsel längs båda sidor av vägen. Även Kyrkträsk bro och Kasabergets underfart i ändorna av projektområdet repareras som en del av projektet. Som en del av projektet byggs Grannasbackasbrons överfart och en parkled som leder till överfarten åt Esbo Stad.
Ytterligare information om projektet finns på Trafikverkets webbplats
http://www.liikennevirasto.fi/kirkkojarvi#.WM99sctMSUk

 

Rv 25 byggande av den planskilda korsningen vid Tynnismalm, Lojo
Rv 25 är en betydande rutt för tung trafik, pendeltrafik och specialtransporter. Den är även förbindelsen till Hangö hamn och verksamheterna vid hamnen ökar. Den tunga trafiken kommer att öka längs leden. Trafikens smidighet och säkerhet påverkar direkt transporternas kostnadseffektivitet. En planskild korsning ger Lojo stad möjligheter till effektivare markanvändning i området söder om riksvägen. Lojo stad ansvarar för att låta bygga projektet och det planeras inledas hösten 2017.

Ytterligare information: Kirsi Pätsi, 0295 021 331

Ring I Esbo gräns–Tavastehusleden
I projektet för att förbättra Ring 1 mellan Esbo stadsgräns och Vichtisvägen byggs tilläggsfiler och den planskilda korsningen vid Tavastehusleden förbättras. Efter arbetet flyter trafiken på Ringen smidigare än idag och orsakar färre konsekvenser för näromgivningen. Projektet inleddes i mars 2016 och det borde stå klart hösten 2017.
Ytterligare information om projektet finns på Trafikverkets webbplats
http://www.liikennevirasto.fi/keha1#.WM9_HctMSUk


Riksväg 2
Riksväg 2 är huvudförbindelsen mellan Helsingfors och Björneborg och förenar Nyland, Sydvästra Finland och Satakunta. Vägen är en del av stamförbindelsen för specialtransporter. Vägens betydelse betonas i och med att en järnvägsförbindelse saknas. Vägen är livligt trafikerad (4 100–7 500 fordon/dygn). Den tunga trafikens andel av trafikmängden är 8–17 procent. Den höga andelen tung trafik och de dåliga omkörningsmöjligheterna försvagar trafiksmidigheten. Den genomsnittliga olycksgraden är högre än på riksvägar i allmänhet.
Projektet omfattar en breddning av vägen, uppmjukning av omgivningen omkring vägen, smärre anslutningsarangemang och väjningsutrymmen för privata vägar, viltstängsel samt vägräcken. Mellan landsväg 120 och Högfors byggs omkörningsfiler med mitträcke och vägbelysningen saneras.

Ytterligare information: Jukka Aro, 0295 021 269

Stamväg 51 Helsingfors–Karis (Västerleden) Hannusåkerområdet och byggandet av korsningsbron vid Marsbyporten, Esbo
Byggandet av den nya gatuförbindelsen (Marsbyvägen) under Västerleden mellan Mårtensbrovägen och Kaitans förutsätter byggandet av Marsbyportens korsningsbro och ett tråg för vattentrycket vid Västerleden. Dessutom byts grundförstärkningen (träpålar och pålhattar) på båda sidor om den korsningsbro som byggs vid stamväg 51 ut till ny konstruktion med pålplattor. Esbo stad låter bygga objektet som avses vara klart hösten 2018.

Ytterligare information: Kirsi Pätsi, 0295 021 331

Rv 12 Lahtis södra ringväg
Till projekthelheten rv 12 Lahtis södra ringväg hör byggandet av Lahtis södra ringväg vid riksväg 12 och förbättrandet av den södra infartsvägen till Lahtis vid landsväg 167. Trafikverket, Lahtis stad och Hollola kommun ingick hösten 2015 ett intentionsavtal om att främja projektet som varit aktuellt i nästan 50 år.

Riksväg 12 är den nationella huvudförbindelsen i öst-västlig riktning. Idag går vägen genom Lahtis centrum och det tättbyggda stadsliknande området i Hollola kommun. Riksväg 12 är en av de enda riksvägarna i Finland som går genom stadstrakter, och det finns för närvarande inga alternativa rutter för vägen. Vägens dagliga trafikmängder i Lahtistrakten är stora (15 000–22 000 fordon i dygnet) och vägen trafikeras av långväga tung trafik och transporter med farliga ämnen. Leden har en mycket dålig säkerhetsnivå och dessutom hindrar den nuvarande rutten från att utveckla markanvändningen både i Lahtis och i Hollola.

Trafikverket godkände den 3 juni 2016 vägplanen om Lahtis södra ringväg. Vägplanen som möjliggör förbättringen av den södra infartsvägen till Lahtis vid landsväg 167 har godkänts redan tidigare och har vunnit laga kraft.

Enligt måltidtabellen kommer arbetet vid landsväg 167 att inledas våren 2017 och arbetet vid landsväg 12 2018. Projektet står klart i sin helhet i slutet av 2021.
Ytterligare information om projektet finns på Trafikverkets webbplats
http://www.liikennevirasto.fi/vt12letke#.WM-BbstMSUk

Sv 45 Byteshållplatserna vid Samhällsvägen
Syftet med MBT-projektet är att förbättra bytesförbindelserna mellan Tusbyleden och Samhällsvägen. En viktig orsak bakom förbättringen är att stamlinje 560 trafikerar längs Samhällsvägen. Från byteshållplatserna planeras leder för den lätta trafiken både till Samhällsvägen och till Domarbystigen, som är en led för lätt trafik som går i riktning med Samhällsvägen under Tusbyleden. Projektet planeras inledas i slutet av sommaren 2017 och Trafikverket är byggherre.

Ytterligare information: Sami Mankonen, 0295 021 309

 

De större beläggningsobjekten

De första beläggningsobjekten för 2017 har valts ut och konkurrensutsatts. Under vårens lopp utförs mätningar av servicenivån och rundor i terrängen och resten av objekten väljs ut enligt dessa innan utgången av maj. Som det ser ut nu är beläggningsprogrammet cirka 400 kilometer långt 2017, vilket är ett sedvanligt tal jämfört med tidigare år. Med de reparationsskuldpengar som beviljats för 2016–2018 förbättras i år särskilt objekt inom det måttligt trafikerade vägnätet. De största beläggningsobjekten 2017 inom området för NTM-centralen i Nyland är:

  • Riksväg 4 mellan Levanto–Mäntsälä ca 27 km av den egentliga körfilen och ca 13 km av omkörningsfilen
  • Riksväg 25 mellan Hyvinge–Hirvihaara ca 15 km
  • Landsväg 167 mellan Lahtis–Orimattila ca 15 km och mellan Mörskom–Forsby ca 20 km (reparationsskuldfinansiering)
  • Landsväg 174 mellan Mörskom–Kimoböle ca 32 km (reparationsskuldfinansiering)
  • Landsväg 1635 mellan Pukkila–Tönnö ca 20 km (reparationsskuldfinansiering)

 

Betydande broprojekt under 2017:

I Nyland och Tavastland finns cirka 3 000 broar av vilka ca 30 renoveras eller förnyas årligen. Under 2017 används ca 16 miljoner euro för reparation av broar.
Broarbeten 2017 

Broarbeten på kartan
Ytterligare information om objekten fås av Timo Repo, 0295 021 338 och Terhi Siltanen, 0295 021 348

 

Byggande av led för lätt trafik

Lv 170 gång- och cykelväg Kullo–Tjusterbyvägen

I projektet byggs en led för lätt trafik invid lv 170. I samband med projektet bygger Borgå vatten Ab tryckavlopp på platsen. Arbetet planeras börja i maj. Leden beläggs och står klar våren 2018.

Ytterligare information: Jukka Aro, 0295 021 269

 

Ytterligare information:

  • Om byggarbeten av investeringschef Timo Karhumäki, tfn. 0295 021 289, NTM-centralen i Sydöstra Finland
  • Om beläggnings- och strukturförbättringsobjekt av Tuomas Vasama, tfn 0295 021 361 NTM-centralen i Sydöstra Finland
  • Broobjekt: Timo Repo, 0295 021 338 och Terhi Siltanen, 0295 021 348 NTM-centralen i Sydöstra Finland

 


Regional information