Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

ELY-centralen i Nyland beviljade 340 000 euro i statsunderstöd till regionala och lokala utvecklingsprojekt inom det barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet (ELY-centralen i Nyland)

Kulturenheten vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (ELY-centralen) har beviljat 340 000 euro i statsunderstöd för verkställandet av regeringens barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram. Understöd beviljades sammanlagt 16 regionala eller lokala projekt för utveckling av ungdomsarbetet på områdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Nyland, Tavastland och Sydöstra Finland.

 

Understöd beviljades för projekt som främjar ungas delaktighet, likvärdighet eller vardagskompetens och ökar kunnandet hos dem som arbetar med barn och unga. Projekten främjar de mål och åtgärder som regeringens barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram 2012-15 ställer upp för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken och de bedöms ha en långtidseffekt på det lokala eller regionala ungdomsarbetet och ungdomspolitiken.

I de understödda projekten syns bl.a. följande teman: barns och ungas delaktighet och påverkningsmöjligheter, utveckling av samarbetet mellan skola och ungdomsarbete, stärkande av ungdomarnas sociala identitet, fostran som gäller kulturell mångfald och tolerans, förbättring av ungdomarnas färdigheter för arbetslivet, miljöansvar, kunnandet hos dem som arbetar med barn och unga samt regional utveckling av ungdomstjänsterna.

Sammanlagt 41 projekt ansökte om understöd av ELY-centralen i Nyland och de ansökta understödens sammanlagda belopp uppgick till ca 1,6 miljoner euro. Av de understödda projekten är 9 sådana som fått förlängning och som understötts redan i fjol. De understödda projekten och beviljade summorna framgår av bilagan.

 

Utvecklingsprojekt som fått understöd 2013 (pdf. 22 kt)

 

Ytterligare information:
Chef för ungdoms- och idrottsgruppen Sanna Puura, 0295 021 136, [email protected]


Regional information