Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

I Nyland söker man lösningar på problem orsakade av skarven (Nyland)

NTM-centralen i Nyland har kallat samman en samarbetsgrupp vars syfte är att identifiera de områden där skarvens häckning och jakt orsakar mest skada och konflikter. Arbetsgruppen ska söka efter gemensamma lösningar för att minska problemen.


Fotograf Heikki Kotiranta

Många olika intressegrupper deltar i arbetsgruppen, såsom representanter för yrkesfiskarna, fiskeområdena, skyddsorganisationer och kommunerna. Även andra NTM-centraler som verkar i kusttrakterna har bildat motsvarande grupper utifrån miljöministeriets anvisning. 

Skarven ökade i antal i skärgården på 1990-talet och 2015 fanns det cirka 24 000 häckande par i Finland. I Nylands havsområde häckade cirka 7 000 skarvpar år 2016. Den stora skarvstammen orsakar på sina ställen olägenheter för fisket och för nyttjandet av vattnen och stränderna. Problemen kan lokalt vara stora.

Skarven är en fridlyst art. Det är förbjudet att avsiktligt döda, jaga och störa dem samt att förstöra deras bon. Man kan ansöka om undantagstillstånd från fridlysningen bland annat för att undvika allvarliga skador på fisket eller vattenkvaliteten eller om områdets rekreationsvärden försämras.

År 2016 beviljades två undantagstillstånd i Nyland för att störa skarvar.

I fortsättningen kommer den regionala skarvarbetsgruppen att producera information som fungerar som stöd när myndigheterna ska fatta beslut om ansökningar om undantagstillstånd. Samarbetsgruppen i Nyland samlades en gång i höstas och nästa möte är i början av februari.

Ytterligare information:

Överinspektör Ilpo Huolman, tfn 0295 021 393

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Lajit/Lajien_seuranta/Merimetsoseuranta


Regional information