Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Tyrinselän tuulivoimahanketta ei tarvitse YVAta Jokioisilla (Hämeen ELY-keskus)

Megatuuli Oy on pyytänyt Hämeen ELY-keskukselta päätöstä siitä, tarvitaanko sen Jokioisten Tyrinselän alueella suunnitteleman kuuden tuulivoimalan hankkeessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. ELY-keskus katsoo, että menettelyä ei ole tarpeen soveltaa. Jos hanke laajenee, arviointimenettelyn tarve pitää selvittää uudelleen.

Päätöstään ELY-keskus perustelee sillä, että kokonaisuutena arvioiden Tyrinselän tuulivoimahankkeella saattaa olla merkittäviä maisemaan kohdistuvia yhteisvaikutuksia muiden lähialueen tuulivoimahankkeiden kanssa. Se saattaa vaikuttaa merkittävästi myös lähialueen olemassa olevaan tai suunniteltuun maankäyttöön, kuten lentotoimintaan. Muilta osin vaikutukset eivät ilmeisesti ole merkittäviä. Pelkästään merkittävät maisemalliset yhteisvaikutukset tai vaikutukset maankäyttöön eivät kuitenkaan yksinään riitä siihen, että hankkeen ympäristövaikutukset voitaisiin rinnastaan YVA-asetuksen hankeluettelon hankkeiden ympäristövaikutuksiin, mikä on YVAn harkinnanvaraisen soveltamisen edellytys.

Hankealue rajoittuu Humppilan ja Ypäjän kuntien alueisiin, ja myös Loimaan kunnan raja on muutaman kilometrin päässä; myös Loimaan puolelle on ollut suunnitteilla tuulivoimahanke. Kunnat eivät Humppilaa lukuun ottamatta pitäneet kannanotoissaan YVA-menettelyä tarpeellisena. Humppilan kunta kantoi huolta siitä, kuinka Tyriselän tuulivoimahanke ja Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan merkitty logistiikka-alue rahtilentokenttineen sopivat yhteen, sillä pahimmillaan Tyrinselän alueelle sijoittuvat tuulivoimalat estävät lentoliikenteen Humppilaan suunnitellulle kentälle.

Pyytäessään päätöstä YVAn tarpeellisuudesta Megatuuli esitti samalla, että hankkeen toteuttaminen voisi tapahtua suunnittelutarveratkaisulla ja rakennusluvalla. YVA-päätöksessä ei kuitenkaan oteta kantaa kysymyksiin, jotka kuuluvat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ratkaistaviin asioihin.

Lisätietoja

Yksikön päällikkö Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173


Regional information