Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi Pohjois-Pohjanmaalla (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Trendit

  • Työttömiä työnhakijoita 24 520, mikä on vajaa 3 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
  • Uusia avoimia työpaikkoja oli marraskuussa 1 720, vähennystä vuoden takaisesta 130 paikkaa.
  • Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä laski lokakuusta ollen marraskuun lopussa 3800. Nuoria oli työttömänä hieman alle 600 enemmän kuin vuosi sitten.
  • Pitkäaikaistyöttömiä oli marraskuun lopussa 5 810 ja 1 090 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
  • Aktiivitoimien määrä kasvoi, palveluissa oli 640 hakijaa enemmän kuin viime vuoden marraskuussa.

Työnhakijat

Pohjois-Pohjanmaalla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli marraskuun lopussa yhdessä Pirkanmaan kanssa maan viidenneksi korkein eli 13,5 %. Vuosi sitten prosenttiosuus oli 1,5 prosenttiyksikköä pienempi eli 12,0 %. Koko maassa osuus oli marraskuussa 11,3 % ja nousi edellisen vuoden 9,9 %:sta 1,4 prosenttiyksikköä.

Työ- ja elinkeinotoimistossa oli marraskuun lopussa 24 519 työtöntä työnhakijaa, mikä on 2 955 enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Lokakuun lopusta työttömien työnhakijoiden määrä nousi 381 hakijalla (miehet +624, naiset -243). Työttömistä TE-toimistoon ilmoittautuneiden lomautettujen lukumäärä kasvoi. Viime vuoden marraskuuhun verrattuna lomautettuja oli 502 enemmän ja lokakuuhunkin verrattuna määrä nousi 291:llä. Lyhennettyä työviikkoa tekevien osuus lomautetuista laski lokakuusta ja heitä oli marraskuun lopussa 511 (taulukko 2, kuvio 1).

Erillisen ryhmälomautusseurannan (vähintään 10 hengen lomautukset) perusteella lomautuksia oli marraskuun lopun laskentapäivänä voimassa 278. Ennakkoilmoituksia mahdollisesti marraskuun lopun jälkeen alkavista uusista lomautuksista tuli TE-toimistoon 17.

Avoimet työpaikat

TE-toimistossa oli marraskuussa avoinna kaikkiaan 3 145 työpaikkaa, joista uusia paikkoja oli 1 717. Uusia työpaikkoja oli 127 vähemmän kuin vuosi sitten. Työpaikoista täyttyi marraskuun aikana 1 878 (taulukko 1).

Marraskuun lopussa avoinna oli 1 363 työpaikkaa, mikä oli 50 vähemmän kuin vuosi sitten. Ammattiryhmittäin työvoiman kysyntä nousi viime vuoden marraskuusta kaupallisen työn, terveydenhuolto- ja sosiaalialan työn sekä hieman myös hallintotyön ja it-työn aloilla. Muilla aloilla kysyntä pysyi ennallaan tai laski. Suurinta lasku oli muutamien palvelujen sekä edelleen myös tekniikan aloilla. Avoinna oli määrällisesti eniten kaupallisen alan (460), palvelualan (287) sekä terveydenhuolto- ja sosiaalialan (248) paikkoja (taulukot 1 ja 4).

Työttömyyden rakenne

Marraskuun lopussa työttömistä työnhakijoista oli naisia 10 009 ja miehiä 14 510. Naisten työttömyys laski lokakuusta 243 hakijalla, mutta miesten työttömyys nousi 624 hakijalla. Edellisen vuoden marraskuusta naisten työttömyys nousi 1 461:llä ja miesten työttömyys 1 494 hakijalla (taulukko 2).

Ikäryhmistä alle 25-vuotiaiden työttömyys laski lokakuusta. Alle 25-vuotiaita nuoria työttömiä työnhakijoita oli 3 797, mikä on 60 vähemmän kuin lokakuun lopussa. Nuorista alle 20-vuotiaiden työttömien määrä laski lokakuun lopusta 33 hakijalla. Pohjois-Pohjanmaalla nuorten osuus työttömistä työnhakijoista oli 15,5 % (koko maa: 12,2 %). Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli marraskuun lopussa 19,1 % (koko maa: 13,5 %). Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli marraskuun lopussa 7 773, mikä on 171 enemmän kuin lokakuun lopussa. Vuoden 2012 marraskuuhun verrattuna nuorten työttömyys nousi 593:lla ja yli 50-vuotiaiden työttömyys 743 työnhakijalla (taulukko 2).

Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä oli 1 086 hakijaa enemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömiä oli marraskuun lopussa 5 810, mikä on 72 enemmän kuin lokakuun lopussa. Pohjois-Pohjanmaalla pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä työnhakijoista oli 23,7 %. Koko maassa pitkäaikaistyöttömien vastaava osuus oli Pohjois-Pohjanmaata korkeampi eli 26,9 %. (taulukko 2).

Pohjois-Pohjanmaalla työttömistä työnhakijoista oli ulkomaiden kansalaisia 897. Määrä on 148 enem-män kuin edellisen vuoden marraskuussa. EU-maiden kansalaisia ulkomaalaisista työttömistä oli 172. Ulkomaalaisten työttömien osuus ulkomaalaisesta työvoimasta (2 750) oli marraskuussa 32,6 %.

Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömyys nousi edellisen vuoden marraskuuhun verrattuna lähes kaikissa ryhmissä. Eniten työttömyys nousi terveydenhuolto- ja sosiaalialan, teollisuus- ja varastoalan, tieteellisen, teknisen ja taiteellisen työn sekä rakennustyön aloilla. Pientä laskua työttömyydessä oli maa- ja metsätaloustyön ammateissa (taulukko 4).

Työttömyyden kehitys kunnissa

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta nousi lokakuusta marraskuuhun 19:ssä Pohjois-Pohjanmaan kunnassa. Eniten työttömyysaste nousi Pudasjärvellä, 1,4 %-yksikköä, sekä 0,7 %-yksikköä Lumijoella ja Tyrnävällä. Edellisen vuoden marraskuusta työttömyysaste laski 5 kunnassa ja nousi 22 kunnassa, joista eniten Taivalkoskella 3,4, Pyhäjoella 2,7, Kuusamossa 2,6 ja Raahessa 2,5 %-yksikköä. Työttömyysaste oli marraskuun lopussa alle 10 % kuudessa kunnassa, joista pienimmät työttömyysasteet olivat Reisjärvellä 6,1 %, Hailuodossa 8,2 %, Haapajärvellä 8,9 % ja Limingassa 9,4 %. Korkeimmat työttömyysasteet olivat marraskuun lopussa Taivalkoskella 17,1 %, Pudasjärvellä 16,4, Iissä 15,9 % ja Oulussa 14,8 % (taulukko 3).

Työllistymistä edistävät palvelut

Työ- ja elinkeinohallinnon aktivointiasteeseen laskettavien palvelujen piirissä oli marraskuun lopussa 10 403 työnhakijaa. Luvussa ovat mukana työvoimakoulutuksessa (2 246), työllistettynä/työharjoittelussa (3 107), työ-/koulutuskokeiluissa (855), valmennuksessa (151) ja muissa palveluissa (4 044) olevat työnhakijat. Edellä mainituissa palveluissa yhteensä olevien määrä nousi viime vuoden marraskuusta 642 hakijalla. Lokakuuhun verrattuna aktiivitoimien piirissä olevien määrä nousi 438 henkilöllä.

Aktivointiaste (palveluissa yhteensä laskentapäivänä olleiden osuus työttömien ja palveluissa olleiden yhteismäärästä) oli marraskuun lopussa 29,8 %. Koko maassa aktivointiaste oli marraskuun lopussa lähes saman suuruinen kuin Pohjois-Pohjanmaalla eli 29,7 %.

Lisätietoja työllisyyskatsauksesta antavat:

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualue: ylijohtaja Leila Helaakoski, p. 0295 038 051, 044 436 8001
Strategiayksikkö: yksikön päällikkö Riitta Ilola, p. 0295 038 224, 044 436 8220
Strategiayksikkö: tutkimussihteeri Helena Suvanto (tilastot), p. 0295 038 235, 050 390 2364

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto:
Johtaja   Maire Mäki, p. 0295 038 102, 044 436 8200
Palvelujohtaja Mari Tuomikoski (Osaaminen ja kehittämispalvelut), p. 0295 038 143, 044 436 8211
Palvelujohtaja Pirjo Juntunen (Työnvälitys ja yrityspalvelut), p. 0295 056 596, 050 396 2306
Palvelujohtaja Marita Rimpeläinen-Karvonen (Tuetun työllistymisen palvelut), p. 0295 056 713, 050 396 2325

Nuorisotakuun toteutumista voi seurata Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston julkaisemasta 'Nuorisotyöttömyys ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Pohjanmaalla'-katsauksesta: ww.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa > Alueen tila ja näkymät > Nuorisotakuun seuranta.


Regional information