Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Muddringsarbetet för översvämningsskyddet i Toby å och Solf å framskrider (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Muddringsarbetet inom projektet för översvämningsskyddet i Toby å och Solf å framskrider igen, trots att variationerna i havsvattenståndet och väderleken märkbart har fördröjt arbetet under februari. För närvarande gräver man i Toby ås mynning och bygger isvägen till följande grävområde i riktning mot Södra Stadsfjärden. Målet är att i vinter gräva huvuddelen av den ca två kilometer långa förlängningsfåran i Toby åmynning. Entreprenören för företaget är Sundström Oy Ab.

Hittills har grävarbeten utförts på en ca 900 meter lång sträcka i Toby å och målet är att ytterligare gräva ca 700 meter. Då skulle grävarbetet vara minst halvvägs. I Solf å har grävarbete kunnat göras endast på en kort sträcka, på grund av väderförhållandena kommer sannolikt största delen av arbetena i Solf å göras först nästa vinter.

Avsikten med muddringsarbetena är att förbättra översvämningsskyddet i åarna. På grund av att åmynningarna är grunda finns det vårtid en betydande risk för isproppar i området. Mynningarna dämmer också annars upp vatten i åarnas nedre lopp. Toby ås och Solf ås förlängningsfåror kommer att muddras till djupet N60-2,00 m. Den totala mängden muddringsmassor har i planen uppskattats till 115 000 m3, varav ca 25 000 m3 grävdes under vintern 2014.

Projektet minskar översvämningsriskerna i nedre loppet av Toby å och Solf å. Området som drar nytta av projektet omfattar ca 2900 ha och i det ingår bl.a. Vasa flygplats, motorvägen och andra områden i anslutning till viktig service, såsom industriområdet i Runsor.

Planen för projektet färdigställdes år 2004 och efter det sökte vattenståndsregleringsbolaget för Toby ås och Solf ås nedre lopp om tillstånd för att genomföra projektet. Tillståndet vann laga kraft sommaren 2010. Enligt beslutet ska projektet vara klart senast 24.6.2018.

Projektet finansieras av staten, Korsholms kommun, Vasa stad och vattenståndsregleringsbolaget för Toby ås och Solf ås nedre lopp. Projektets totala budget är 1,6 miljoner euro (moms 0 %).

Tilläggsuppgifter:

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten:

  • Chef för gruppen för vattendragsrestaurering Kim Klemola, tfn 0295 027 829

Vattenståndsregleringsbolaget för Toby ås och Solf ås nedre lopp:

  • Huvudsyssloman Torbjörn Klemets, tfn 050 545 7348
  • Syssloman Fredrik Ström, tfn 050 592 0685

Regional information