Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Muddringsprojektet för översvämningsskyddet i Toby å och Solf å framskrider trots dåliga väderleksförhållanden (Österbotten)

Muddringsarbetet inom projektet för översvämningsskyddet i Toby å och Solf å framskrider igen. Vädret i vinter har varit varierande och långvariga köldperioder har uteblivit. Detta har försvårat många grävarbeten som görs från isen. Havsvattenståndet har varierat mycket, vilket har ökat problemen i fråga om grävarbeten i havsområdet. Trots dåliga förhållanden har 15 000 kubikmeter, dvs. ca 2000 traktorlass, grävts bort i översvämningsskyddsprojektet under mars månad. I år har arbetet koncentrerat sig på att gräva förlängningen av Solf å.

Avsikten med muddringsarbetena är att förbättra översvämningsskyddet i åarna. På grund av att åmynningarna är grunda finns det vårtid en betydande risk för isproppar i området. Mynningarna dämmer också annars upp vatten i åarnas nedre lopp. Toby ås och Solf ås förlängningsfåror kommer att muddras till djupet N60-2,00 m. Den totala mängden muddringsmassor har i planen uppskattats till 115 000 m3, varav ca 70 000 m3 har grävts tidigare vintrar.

Projektet minskar översvämningsriskerna i nedre loppet av Toby å och Solf å. Området som drar nytta av projektet omfattar ca 2900 ha och i det ingår bl.a. Vasa flygplats, motorvägen och andra områden i anslutning till viktig service, såsom industriområdet i Runsor.

Planen för projektet färdigställdes år 2004 och efter det sökte vattenståndsregleringsbolaget för Toby ås och Solf ås nedre lopp om tillstånd för att genomföra projektet. Tillståndet vann laga kraft sommaren 2010. Enligt beslutet ska projektet vara klart senast i juni 2018.

Projektet finansieras av staten, Korsholms kommun, Vasa stad och vattenståndsregleringsbolaget för Toby ås och Solf ås nedre lopp. Projektets totala budget är 1,6 miljoner euro (moms 0 %).

Mer information:

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten:

  • Chef för gruppen för vattendragsrestaurering Kim Klemola, tfn 0295 027 829
  • Vattenhushållningsexpert Eva-Stina Bredgård, tfn 0295 027 779

Vattenståndsregleringsbolaget för Toby ås och Solf ås nedre lopp:

  • Huvudsyssloman Torbjörn Klemets, tfn 050 545 7348
  • Syssloman Fredrik Ström, tfn 050 592 0685

Entreprenör: Sundström Oy Ab:

  • Yngve Sundström tfn 040 861 0767

Regional information