Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Alternativen för hantering av översvämningsriskerna i Lappfjärds å utreds (ELY-centralen i Södra Österbotten)

Hantering av översvämningsriskerna i Lappfjärds å är en utmaning och flera utredningar är under arbete i området. En karta över översvämningshotade områden och översvämningsrisker ska göras upp för Lappfjärds tätortsområde och en översvämningsarbetsgrupp söker åtgärder i syfte att förebygga översvämningsskador längs Lappfjärds å. Arbetsgruppen sammanträdde torsdagen 21.11.2013 i Bötom.

Översvämningsarbetsgruppen för Lappfjärds å har valt ut följande åtgärdsförslag för bedömning:

 • Nuvarande åtgärder och effektivering av dem: åtgärder för översvämningsbekämpning, tillfälliga översvämningsskyddskonstruktioner, markanvändningsplanering och lokaliseringsstyrning samt självberedskap för översvämningar och information om översvämningar.
 • Vattnet hålls kvar i avrinningsområdet med små åtgärder (t.ex. bassänger och avsatser för kvarhållande av flödesvatten, flödesängar, våtmarker, dagvattenkontroll, torvproduktionsområden som tagits ur bruk, styrning av skogsdikningar).
 • Förbättring av avbördningsförmågan hos dammen i Villamo och övriga smådammar.
 • Eventuella ändringsarbeten av konstruktioner som dämmer upp vattnet.
 • Skydd av bostadshus och specialobjekt i riskområden med vallar eller andra konstruktioner (Lappfjärds tätort).
 • Användning av de invallade områdena i Lappfjärds ås nedre lopp som reservoar för flödesvatten samt skydd av riskobjekt.
 • Borttagning av strandträd och bäverdammar i vattendraget.
 • Borttagning av ansamlingar/-öar av sand i vattendraget (Vanhakylä och Lappfjärds tätort).
 • Omfattande muddring av Lappfjärds å.
 • Byggande av ny flödesfåra/reservled förbi Lappfjärds tätort till åns delta.

De utvalda åtgärdsförslagen bedöms i intresse- och expertgrupperna i flera olika skeden. I bedömningarna beaktas bl.a. åtgärdernas effekt i fråga om att minska översvämningsskadorna och deras inverkan på näringsverksamheten, landskapet och naturvärdena. Målet är att på basis av bedömningarna hitta de bästa åtgärdskombinationerna i syfte att hantera översvämningsrisken. Alla åtgärder som föreslås kommer således inte att verkställas. Genomföring av åtgärderna utreds och undersöks noggrannare allteftersom bedömningen framskrider. Översvämningsarbetsgruppen fortsätter åtgärdsbedömningen under följande sammanträde i mars 2014.

Till arbetsgruppen hör representanter från vattendragsområdets kommuner, räddningsverken, landskapsförbunden och närings-, trafik- och miljöcentralerna. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten gör upp kartorna över översvämningshotade områden och översvämningsrisker samt planen för hantering av översvämningsriskerna i Lappfjärds å som tjänstearbete. Regionens kommuner och andra aktörer kan i sin egen verksamhet utnyttja informationen som samlas in.

Mer information:

 • Ingenjör Petter Höglund, sekreterare i Översvämningsarbetsgruppen för Lappfjärds å, tfn 0295 027 810
 • Vattenresurschef Liisa Maria Rautio, ordförande i Översvämningsarbetsgruppen för Lappfjärds å, tfn 0295 027 919

Regional information