Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Planeringsarbetet för att kontrollera översvämningsriskerna har inletts i Lappo å, Kyro älv och Toby–Laihela å (ELY-centralen i Södra Österbotten)

På förslag av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten utsåg jord- och skogsbruksministeriet 20.12.2011 följande fyra områden till områden med betydande översvämningsrisk i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten: Ilmajoki–Seinäjoki och Ylistaro–Lillkyro längs Kyro älv, Lappo längs Lappo å och Laihela–Runsor längs Toby–Laihela å. För områden med betydande översvämningsrisk håller man som bäst på att göra upp kartor över översvämningshotade områden och över översvämningsrisker där det framgår hur en översvämning kan breda ut sig och vilka skador den kan orsaka.


För att koordinera planeringen av riskhanteringen i Kyro älv, Lappo å och Toby–Laihela å har man utsett översvämningsgrupper år 2012, i vilka det finns representanter för avrinningsområdets kommuner, landskapsförbunden, de regionala räddningsverken och närings-, trafik- och miljöcentralerna. För varje avrinningsområde utarbetas planer för hantering av översvämningsrisker, i vilka åtgärder för att förhindra och minska riskerna för översvämningar presenteras.

Inledningsvis har översvämningsgrupperna för Kyro älv, Lappo å och Toby–Laihela å ställt upp preliminära mål för hantering av översvämningsriskerna skilt för varje avrinningsområde. I samband med hörandet önskas kommentarer av intressegrupperna. De slutliga målen fastställs i riskhanteringsplanen som görs upp senare.

Åtgärderna för riskhanteringen väljs på basis av målen och när de bedöms behandlar man åtgärdernas inverkan för att minska översvämningsskador, deras miljöpåverkan och socioekonomiska inverkan. Åtgärdernas genomförbarhet och kostnader ska också bedömas. I samband med att riskhanteringsplanerna görs upp, görs miljöbedömningar enligt lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program. Planerna för hantering av översvämningsriskerna blir färdiga år 2015.

Fram till 2.8.2013 har allmänheten möjlighet att skriftligt eller elektroniskt framföra sina åsikter till närings-, trafik- och miljöcentralen om planernas och miljörapporternas utgångspunkter, mål och beredning. Postadressen är Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, PB 156, 60101 Seinäjoki. E-postadressen är:
[email protected].

Dessutom kan man använda det elektroniska responssystemet:

Kungörelsen och handlingarna finns till påseende elektroniskt i webbtjänsten på adressen:

och på Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens kontor i Seinäjoki (Alvar Aallon katu 8), Vasa (Korsholmsesplanaden 44) och Karleby (Torggatan 40).

Mer information

  • Äldre ingenjör Katja Haukilehto, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 794,
  • E-postadresser: [email protected].

Regional information