Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Tukea rakennusperinnön hoitoon (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on myöntänyt avustuksia rakennusperinnön hoitoon yhteensä 26 kohteelle. Hakemuksia tuli 33. Jaettavaa oli poikkeuksellisen paljon, eli 73 000 euroa.

ELY-keskukselta haettiin yhteensä noin 850 000 euroa, joten avustusmääräraha kattoi tarpeesta vain alle kymmenesosan. Ympäristöhallinnon rakennusperinnön hoidon avustuksia oli valtakunnallisesti jaettavana tänä vuonna yhteensä 850 000 euroa. Kaikkiaan Kaakkois-Suomen rakennusperintöavustushakemukset olivat hyviä ja perusteltuja.  Avustuksilla edistetään rakennusten suojeluarvon säilymistä ja olivat suurimmillaan 10 000 euroa. Kunnostustyöt painottuivat rakennusten julkisivuihin.

Kymenlaaksosta avustusta sai 16 hakijaa, yhteensä 42 000 euroa. Suurin yksittäinen avustus oli 10 000 euroa Asunto Oy Kotkan Sunivallille.

Etelä-Karjalan rakennusperintöavustuksen saajia oli 10 ja rahaa myönnettiin yhteensä 31 000 euroa. Suurin yksittäinen avustuksen saaja oli Rakuunanmäen pumppuhuone, 10 000 euroa.

Kuvassa Heinosen kauppa Kuusankoskelta. Kuvaaja Hugh Clack

Vanhasta talosta välittäminen on samalla uskoa tulevaan

Avustukset rakennusperinnön hoitoon ovat valtion harkinnanvaraisia avustuksia. Ne on tarkoitettu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja niiden lähiympäristön säilyttäviin kunnostuksiin. Kunnostuksissa tulee säilyä rakennuksen historiallinen aitous ja työt on toteutettava perinteisin materiaalein ja työtavoin. Materiaalijäljitelmien käyttöä ei hyväksytä. Avustus kohdistuu useimmiten rakennuksen julkisivujen ja rungon kunnostuksiin.

Hakemusten käsittelyssä painottuvat kohteen kulttuurihistoriallinen arvo, suojelutilanne ja sijainti arvokkaassa kulttuuriympäristössä tai maisema-alueella, kunnostustöiden luonne sekä tuen myönteinen merkitys rakennuksen tai kulttuuriympäristön säilymiselle. Avustus voi olla korkeintaan 50 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Määrärahan pienuuden vuoksi avustus on useimmiten tätä pienempi.

Ensisijaisia avustuskohteita ovat ympäristöministeriön ohjeiden mukaan Museoviraston ja ympäristöministeriön yhteistyönä laaditussa Rakennettu kulttuuriympäristö - Valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt -selvityksessä mainitut rakennukset ja alueet. Tarkempia tietoja luettelon kohteista maakunnittain saa nettisivuilta www.rky.fi .  

Valtakunnallisesti merkittävien kohteiden lisäksi avustusta voidaan myöntää maakunnallisesti tai paikallisesti kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten kunnostamiseen. Tämän kertaisista hakemuksista osa täytti molemmat edellä mainitut kriteerit.

Avustusta voivat hakea yksityishenkilöt sekä rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt. Hakuaika vuosittain päättyy marraskuun viimeinen päivä. Ilmoitus hakuajasta julkaistaan myös paikallisissa lehdissä. Tietoja hausta saa netistä, mm. osoitteesta www.ely-keskus.fi.

ELY-keskus valvoo maakuntamuseoiden kanssa avustusten käyttöä ja neuvoo kunnostusten toteutuksessa. Avustus maksetaan hakijoille aina takautuvasti töiden toteuduttua.

Myönnetyt avustukset

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on jakanut rakennusperinnön hoitoon tarkoitetut vuoden 2017 avustukset. Haettujen ja myönnettyjen avustusten määrät maakunnittain olivat seuraavat:

Maakunta

Haetut avustukset kpl

Haetut avustukset € Myönnetyt avustukset kpl Myönnetyt avustukset €
Kymenlaakso 22 393 567 16 42 000
Etelä-Karjala 11 452 684 10 31 000
yht. 33 846 251 26 73 000

 

 

 

 

 

Lisätietoja

  • Arkkitehti Tuija Mustonen
  • puh. 0295 029 201
  • etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Linkit


Regional information