Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Tilanne Talvivaaran kaivosalueella 11.4.2013 (Kainuun ELY-keskus)

Kainuun ELY-keskuksen ympäristö- ja patoturvallisuusvalvojat kävivät tarkastuskäynnillä Talvivaaran kaivosalueella torstaina 11.4.2013.

Talvivaara juoksutti käsiteltyä jätevettä 11.4. pohjoiseen eli Oulujoen vesistön suuntaan 1 000–1 100 kuutiometriä tunnissa ja etelään eli Vuoksen vesistön suuntaan 800–850 m3/h. Pohjoisen suunnassa Haukilammen jälkikäsittely-yksikön vesivarastotila on tullut täyteen. Vettä johdetaan nyt Haukilammesta Kärsälampeen, joka on osa pohjoista jälkikäsittely-yksikköä.   

Talvivaara johtaa kipsisakka-altaan lohkoilta 5 ja 6 jätevettä avolouhokseen noin 300 m 3/h ja pohjoisen suuntaan Haukilammen jälkikäsittely-yksikköön noin 150 m3/h. Johtamisen tavoitteena on pienentää kipsisakka-altailla varastoituna olevan veden määrää ja veden varastointiin liittyvää riskiä.

Kainuun ELY-keskus on tänään toimittanut Vaasan hallinto-oikeudelle lausunnon tuomioistuimen 2.4. antaman välipäätöksen vaikutuksista Talvivaara Sotkamo Oy:n patoturvallisuuteen ja ympäristönäkökohtiin sekä 7.4. tapahtuneen kipsisakka-allasvuodon vaikutuksista käsitellyn jäteveden juoksutuksiin. Lausunto on tämän tiedotteen liitteenä.


Lisätietoja: Kainuun ELY-keskus,
yksikön päällikkö Sari Myllyoja, p. 029 502 3833,
patoturvallisuusasioissa yksikön päällikkö Kari Pehkonen, p. 029 502 3856


Regional information