Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Slåttern längs vägarna skapar trygghet och stöder naturens mångfald

I juni ökar tillväxten av växter invid vägarna och slåtterarbetet inleds. Slåtter längs vägarna hör till de underhållsentreprenader som NTM-centralerna som ansvarar för den regionala väghållningen beställer. Trafikledsverket påminner om att bilister och andra trafikanter ska beakta arbetsmaskiner som utför slåtter. Det lönar sig att förutse hur arbetsmaskiner vid vägkanterna och i sidodikenas slänter rör sig och vid behov sänka hastigheten för att undvika farliga situationer.

Slåtterarbetet syftar till att säkra obehindrad sikt för trafikanter och att förhindra tillväxten av snår alltför nära körbanorna. Slåtter främjar även bevarandet av naturens mångfald. Regelbunden slåtter av vägkanter har med tiden skapat en betydande mängd livsmiljöer för gräsmarks-och ängmarksarter, till och med för hotade arter. Slåtter upprätthåller dessa värdefulla livsmiljöer som påminner om traditionella biotoper.

Även skadliga främmande arter har tagit fäste vid vägkanterna. Det är blomsterlupin som har spridit sig mest och i bekämpningen av arten är det viktigt att förhindra att den sprids från frön till nya växtplatser. Därför sparas inte blommande lupiner vid slåtter. Förekomster av den farliga tromsölokan bortskaffas separat vid upptäckt.

Läs mera

Slåttern längs vägarna skapar trygghet och stöder naturens mångfald (Trafikledsverkets meddelande 10.6.2022)