Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Terrafamen kaivosalueen vanhojen vesienkäsittelysakkojen käsittelyä ja sijoittamista koskeva YVA-menettely on alkanut (Kainuu, Pohjois-Savo)

Kainuun ELY-keskus on tänään 29.3.2019 kuuluttanut Kaivosalueella olevien vanhojen vesienkäsittelysakkojen loppusijoittaminen -hankkeen arviointiohjelman. Arviointiohjelma on kuultavana 29.3-29.4.2019 välisen ajan lausuntojen ja mielipiteiden esittämistä varten.

Terrafame Oy:n kaivosalueella on varastoituna vuosina 2012-2013 tapahtuneiden kipsisakka-altaan vuotojen vuotovesien käsittelyssä syntyneitä vesienkäsittelysakkoja. Sakat sijaitsevat maapohjaisissa altaissa sekä geotuubeissa tiivispohjaisilla geotuubikentillä. Vanhat vesienkäsittelysakat ovat syntyneet kipsisakka-altaan vuodon jälkeen käyttöönotettujen kenttäpuhdistamoiden toiminnassa vuosien 2012-2016 aikana. Näistä kipsisakka-altaan vuotovesien käsittelyssä syntyneistä sakoista käytetään nimitystä vanhat vesienkäsittelysakat erotuksena Terrafamen toiminnassa keskuspuhdistamolla syntyvistä vesienkäsittelysakoista, jotka sijoitetaan kipsisakka-altaille.  

Kainuun ELY-keskus on ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukainen yhteysviranomainen. YVA-lain mukaisena hankkeesta vastaavana toimii Terrafame Oy. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma ympäristövaikutusten arvioinnissa tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. YVA-lain mukaan arviointi tulee kohdentaa hankkeen merkittäviin ympäristövaikutuksiin.

Kuulutusajan päätyttyä yhteysviranomainen antaa lausunnon YVA-ohjelmasta, jonka jälkeen menettely etenee YVA-selostusvaiheeseen. Selostusvaiheessa hankkeesta vastaava laatii arviointiselostuksen yhteysviranomaisen lausunnon ja YVA-ohjelman pohjalta. Ohjelmavaiheen rajaukset ja yhteysviranomaisen lausunto tulevat olemaan keskeisessä asemassa selostuksen sisällön kannalta.

Kaivosalueella olevien vanhojen vesienkäsittelysakkojen loppusijoittaminen -hankkeessa arvioidaan vanhojen vesienkäsittelysakkojen poistamisesta, siirrosta ja sijoittamisesta syntyviä ympäristövaikutuksia.

Hankkeen arvioitavat vaihtoehdot ovat:

 • Nykytilanne
  Sakat ovat peittämättöminä kalvopinnoitetuilla geotuubikentillä sekä maapohjaisissa altaissa.
 • VE1, Kortelammen jätealue A
  Geotuubikenttien sakkojen (380 000 m3) sijoittaminen paikalleen ja maapohja-altaissa olevien sakkojen sijoittaminen Kortelammen padon valuma-alueen sisäpuolelle, jonne rakennetaan valtioneuvoston asetuksen 331/2013 mukaiset määräykset täyttävä tai vastaavan suojatason tarjoava loppusijoitusalue. Sijoitusalueen rakennekuvaukset tarkennetaan YVA-menettelyn edetessä. Vesienkäsittely keskitetään jatkossa keskusvedenpuhdistamolle, jossa muodostuva vesienkäsittelysakka sekä metallien talteenoton loppuneutralointisakka läjitetään kipsisakka-altaille.
 • VE2, Kortelammen jätealue B
  Geotuubikenttien sakkojen (380 000 m3) sijoittaminen paikalleen ja maapohja-altaissa olevien sakkojen sijoittaminen Kortelammen padon valuma-alueen ulkopuolelle, jonne rakennetaan valtioneuvoston asetuksen 331/2013 mukaiset määräykset täyttävä tai vastaavan suojatason tarjoava loppusijoitusalue. Sijoitusalueen rakennekuvaukset tarkennetaan YVA-menettelyn edetessä. Vesienkäsittely keskitetään jatkossa keskusvedenpuhdistamolle, jossa muodostuva vesienkäsittelysakka sekä metallien talteenoton loppuneutralointisakka läjitetään kipsisakka-altaille.
 • VE3, sakkojen hyötykäyttö
  Geotuubikenttien sakkojen (380 000 m3) sijoittaminen paikalleen ja maapohja-altaiden sakkojen hyötykäyttö kipsisakka-altaiden ja mahdollisesti muiden jätealueiden täyttömuotoilussa sekä osana peiterakennetta. Vesienkäsittely keskitetään jatkossa keskusvedenpuhdistamolle, jossa muodostuva vesienkäsittelysakka sekä metallien talteenoton loppuneutralointisakka läjitetään kipsisakka-altaille.

Arviointiohjelma on nähtävillä mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten internetissä osoitteessa: www.ymparisto.fi/terrafamesakkaYVA

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Kainuun ELY-keskukseen 29.4.2019 mennessä sähköpostitse kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi tai postitse: Kainuun ELY-keskus, PL 115, 87101 Kajaani, käyntiosoite Kalliokatu 4. Mielipiteen voi jättää myös osoitteesta www.ymparisto.fi/terrafamesakkaYVA löytyvällä mielipidelomakkeella. Täytetty lomake toimitetaan Kainuun ELY-keskukselle.

YVA-ohjelman yleisötilaisuus pidetään 9.4.2019 klo 18.00 alkaen Break Sokos Hotel Vuokatissa (Kidekuja 2, Vuokatti). Ennen varsinaisen tilaisuuden alkua on kahvitarjoilu alkaen klo 17.30. Tilaisuus on kaikille avoin.

Lisätietoja

Ympäristöasiantuntija Riina Päätalo, Kainuun ELY-keskus, p. 029 502 3668, riina.paatalo(at)ely-keskus.fi

 


Regional information