Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Terrafame Oy:n purkuputken ympäristövaikutusten tarkkailusuunnitelma on hyväksytty (Kainuun ELY-keskus)

Kainuun ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ovat antaneet 18.12.2015 päätöksen Terrafame Oy:n ns. purkuputken ympäristövaikutusten tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä tarkkailuohjelmaksi. Tarkkailusuunnitelma on toiminnanharjoittajan esittämä suunnitelma siitä, miten ympäristöluvassa määrätty tarkkailu eli ns. velvoitetarkkailu jatkossa toteutetaan.

Tarkkailusuunnitelma perustuu Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 24.4.2015 antamaan ympäristölupapäätökseen (43/2015/1), jossa annettiin lupa purkuputken rakentamiseen ja puhdistettujen jätevesien johtamiseen Talvivaaran kaivosalueelta Nuasjärveen. Kainuun ELY-keskus on käsitellyt tarkkailusuunnitelmaesityksen käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailun osalta ja Lapin ELY-keskus kalataloustarkkailun osalta. Tarkkailusuunnitelmaesitys oli nähtävillä 11.8. - 20.9.2015. Siitä annettiin yhteensä kymmenen lausuntoa ja viisi muistutusta, joita on otettu huomioon hyväksymispäätöksessä asiaa ratkaistaessa.

ELY-keskusten tekemässä päätöksessä on hyväksytty hakijan esittämä tarkkailusuunnitelma ja annettu sitä koskevia lisämääräyksiä. Etenkin pinta- ja pohjavesien tarkkailua ja kalataloustarkkailua on laajennettu määräyksin hakijan esittämästä. Pintavesien tarkkailun näytteenottoväliä on tihennetty esitetystä ja tarkkailuun on määrätty otettavaksi uusia tarkkailupisteitä. Pohjavesien tarkkailun osalta Nuasjärvi-Rehjaan ulottuvat Rimpilänniemen ja Matinmäen-Mustikkamäen pohjavesialueet on sisällytetty tarkkailuun. Kalataloustarkkailun osalta hakijan esittämää tarkkailua on täydennetty mm. koeverkkokalastuksia ja kalojen vierasainepitoisuuksien seurantaa koskevilla määräyksillä.

Tämä tarkkailusuunnitelman hyväksymispäätös ei muuta Kainuun ja Pohjois-Savon ELY-keskusten 24.2.2014 hyväksymää kaivoksen aiempaa tarkkailuohjelmaa. Purkuputken tarkkailu yhdistetään kaivoksen muun toiminnan tarkkailuun yhdeksi tarkkailuohjelmaksi.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Tatu Turunen, puh. 0295 023 892 (Kainuun ELY-keskus)

Johtava kalatalousasiantuntija Markus Huolila, puh. 0295 023 541 (Lapin ELY-keskus)

 

   

 

 


Regional information