Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Beläggningsarbetena på vägarna inleds (Nyland, Tavastland)

För förnyande av vägarnas beläggning och för vägmärkningsarbeten har NTM-centralen i Nyland i år till sitt förfogande ungefär 30 miljoner euro. Av det här är ungefär 6 miljoner euro en tilläggsfinansiering för att åtgärda objekt i vägnätet där underhållet varit eftersatt.

De första sträckorna som ska beläggas i sommar har redan konkurrensutsatts. Största delen av dessa hör till de livligaste vägsträckorna där man vet att de under vintern slits ner till ett sådant skick att de kräver reparation. Under våren görs ytterligare mätningar av servicenivån och de används för att precisera förteckningen över objekt och fatta beslut om vilka som ska få ny beläggning och andra avsnitt som är i akut behov av åtgärder.

Av asfaltbeläggningens huvudråvaror utgör bindemedlet bitumen en stor del av priset för den färdiga beläggningen. Priset på bitum har varierat kraftigt under de senaste åren och därmed påverkat arbetsmängden som kunnat utföras. Inför arbetsperioden 2017 väntas prisnivån vara lägre än det långsiktiga genomsnittet.

Ett kontinuerligt serviceavtal för riksvägarna 3, 9 och 10 finns med Lemminkäinen Infra Oy, där serviceproducenten svarar för de åtgärder som beläggningens ytskick kräver.

Beläggningarna lappas också i lokala underhållsentreprenader, där akuta brister repareras, till exempel sådana som hotar trafiksäkerheten. Dessutom har NTM-centralen en separat lappningsentreprenad för beläggningarna, där programmerade, underhållsartade lappningar utförs. Dessa lappningar spelar i fortsättningen en allt viktigare roll i att förlänga beläggningarnas livstid på i synnerhet lågtrafikerade vägar.

För att upprätthålla och förnya vägmärkningarna används i Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland cirka 6 miljoner euro. Vägmärkningarna genomförs via serviceavtal, där det östra avtalsområdet sköts av Skanska Asfaltti Oy och det västra av Hot Mix Oy Finland. Vägmärkningarnas betydelse för trafiksäkerheten är stor och därför kompromissar vi inte i finansieringen av dem.

På NTM-centralen i Nylands sida för Beläggningsarbeten 2017 uppdateras kartor och förteckningar över objekt där beläggningsarbeten pågår. Objekten i åtgärdsprogrammet för att minska reparationsskulden för trafiknätet och deras bakgrundsuppgifter presenteras på trafikverkets webbplats. Av de objekt med eftersatt underhåll som ska åtgärdas 2017 har största delen redan konkurrensutsatts och arbetet på de första objekten inleds i början av april.

Kör rätt på vägbyggplatsen

  • Sänk hastigheten – på så sätt säkrar du din egen och de andras säkerhet.
  • Var beredd på exceptionella trafikarrangemang.
  • Var tålmodig, köbildning kan tidvis inte undvikas.
  • Var beredd att stanna.
  • Iaktta trafikskyltarna.


Kontaktuppgifter:

  • Beläggningsentreprenad ELY Etelä 1 TP 2017, Lemminkäinen Infra Oy, Kai Kelola, tfn 050 596 8740
  • HTU Serviceavtal för beläggning Lemminkäinen Infra Oy, Jyri Haapamäki, tfn 040 516 9837
  • Serviceavtal för vägmärkningsarbeten UUD länsi TMPS 2015–2018, Hot Mix Oy Finland, Harri Ahola, tfn 040 825 1370
  • Serviceavtal för vägmärkningsarbetenT UUD itä TMPS 2015–2018, Skanska Asfaltti Oy, Heikki Rahtu, tfn 040 867 4114
  • NTM-centralen i Sydöstra Finland, Tuomas Vasama, tfn 0295 021 361


Akut respons om vägnätets skick: Vägtrafikantlinjen tfn 0200 2100
NTM-centralens kundtjänst för trafik tfn 0295 020 600, liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

Aktuell information om vägarbeten finns på Trafikverkets webbsida.


Regional information